ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

  • Iryna Chychkalo-Kondratska
  • Anna Lekunovych
  • Yana Legka
Ключові слова: «зелені» технології; світовий ринок «зелених» технологій; малі і середні підприємства; інструменти; інноваційне фінансування

Анотація

В останні роки в умовах реалізації стратегії екологічно орієнтованого зростання зарубіжні країни прискореними темпами впроваджують «зелені» технології. У статті розглянуто та узагальнено підходи до розуміння сутності категорії «зелені» технології. Обґрунтовано роль «зелених» технологій у забезпеченні переходу на екологічно стійку економіку.Розкрито сутність та особливості світового ринку «зелених» технологій. Проаналізовано масштаби та структуру цього ринку. Визначено місце країн на ринку «зелених» технологій. Виявлено проблеми та окреслено перспективи розвитку світового ринку «зелених» технологій.Визначено шляхи удосконалення процесів впровадження, адаптації та поширення «зелених» технологій у малих і середніх підприємствах зарубіжних країн. Доведено, що для забезпечення ефективної підтримки інноваційних екологічно чистих технологій для МСП у країнах, що розвиваються, уряди та інші зацікавлені сторони повинні розглядати такі основні напрями підтримки: прискорення розвитку підприємницької діяльності; інноваційне фінансування; розвиток ринку «зелених» технологій; розвиток технологій; нормативно-правова база. Розглянуто інструментарій, який може використовуватися у кожній з цих п’яти областей для сприяння розвитку екологічно чистих технологій в МСП.

Посилання

Бондаренко С. А. Організаційно-економічний механізм формування і функціонування ринку екологічних інновацій [Електронний ресурс] / С.А. Бондаренко // Економічні інновації. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/80910/03-Bondarenko.-pdf?sequence=1.

«Зелена» економіка: від глобальної концепції до реалій місцевого розвитку: монографія // Стукало Н.В., Краснікова Н.О., Стеблянко І.О., Мешко Н.П. та ін. – Днепр: Середняк Т.К., 2018. – 336 с.

United Nations Department of Economic and Social Affairs, Earth Summit Agenda 21: The United Nations Programme of Action from Rio (Rio de Janeiro, 1992) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf.

Доклад ЮНЕП «Навстречу зеленой экономике: путь к устойчивому развитию и искоренению бедности. Обобщающий доклад для властных структур». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.unep.org/greeneconomy.

The Promotion and diffusion of clean technologies in industry // Environment monographs / OECD. – 1987.

The «IPC Green Inventory» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pi.camcom.it/uploads/IPC%20Green%20Inventory.pdf.

Rene Van Berkel. Regional Study to Guide Policy Interventions for Enhancing the Development and Transfer of Publicly-Funded Environmentally Sound Technologies in Asia and Pacific Region. [Електронний ресурс] / Rene Van Berkel – Режим доступу: http://www.unescap.org/.

The Global Cleantech 100 report (2018) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://info.cleantech.com/rs/151-JSY-946/images/2018Global100 Report-_weboptimized.pdf.

The Global Cleantech Innovation Index 2017 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://wwf.fi/mediabank/9906.pdf.

Renewable energy country attractiveness index 2017 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets-/Renewable_Energy_Country_Attractiveness_Index_43/$FILE/RECAI%2043_March%202017.pdf.

Global Trends in Renewable Energy Investment 2018 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.buildup.eu/sites/default/files/content/gtr2018v2.pdf.

Renewable energy investments in developing countries: These are the five leaders [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.compelo.com/renewable-energy-investments-in-developing-countries/.

Climate Innovation Centers (CIC) Business Plans [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.infodev.org/articles/cicbusinessplans.

CTI PFAN Pilot Programme for Financing Adaptation-related Climate Change Projects [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pfan.net/.

The website of Climate Technology Centre and Network [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ctc-n.org/.

The website of The International Cleantech Network (ICN) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://internationalcleantechnetwork.com/.

Haselip J. Financing Energy SMEs in Ghana and Senegal: Outcomes, Barriers and Prospects. / J. Haselip, D. Desgain, G. Mackenzie. // Energy Policy. – №65(1). – pp. 369–376.

Patents and Clean Energy Technologies in Africa [Електронний ресурс] // European Patent Office. – Режим доступу: http://wedocs.unep.org/handle-/20.500.11822/9558.

The KPMG Green Tax Index: An exploration of green tax incentives and penalties [Електронний ресурс] // KPMG International. – Режим доступу: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/08/kpmg-green-tax-index-2016.pdf.

Bondarenko, S. A. (2014), “Organizational and economic mechanism of formation and functioning of the eco-innovation market”, Ekonomichni innovatsii, [Online], no. 58, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/80910/03-Bondarenko.-pdf?sequence=1 (Accessed January 2019).

Stukalo, N.V. Krasnikova, N.O. Steblianko, I.O. Meshko, N.P. (2018), «Zelena» ekonomika: vid hlobal'noi kontseptsii do realij mistsevoho rozvytku [Green economy: from the global concept to the realities of local development], Dnepr: Seredniak T.K., Dnipro, Ukraine.

United Nations Department of Economic and Social Affairs, Earth Summit Agenda 21, “The United Nations Programme of Action from Rio (Rio de Janeiro, 1992)”, available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf, (Accessed 12 December 2018).

United Nations Environment Programme (2019), “UNEP Report “Towards a Green Economy: A Path to Sustainable Development and Poverty Eradication. A synthesis report for the authorities””, available at: www.unep.org/greeneconomy, (Accessed 15 March 2019).

OECD, (1987), The Promotion and diffusion of clean technologies in industry, Environment monographs No. 75, Paris.

Camera di commercio Pisa (2019), “The «IPC Green Inventory»”, available at: http://www.pi.camcom.it/uploads/IPC%20Green%20Inventory.pdf, (Accessed 5 July 2019).

Rene Van Berkel (2019), “Regional Study to Guide Policy Interventions for Enhancing the Development and Transfer of Publicly-Funded Environmentally Sound Technologies in Asia and Pacific Region”, available at: http://www.

Cleantech Group (2018), “The Global Cleantech 100 report”, available at: http://info.cleantech.com/rs/151-JSY-946/images/2018Global100Report-weboptimized.pdf, (Accessed 4 February 2019).

Cleantech Group and WWF (2017), “The Global Cleantech Innovation Index 2017”, available at: https://wwf.fi/mediabank/9906.pdf, (Accessed 27 August 2019).

Ernst & Young Global Limited (2017), “Renewable energy country attractiveness index 2017”, available at: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets-/Renewable_Energy_Country_Attractiveness_Index_43/$FILE/RECAI%2043_March%202017.pdf, (Accessed 24 April 2019).

The European Portal for Energy Efficiency in Buildings (2018), “Global Trends in Renewable Energy Investment 2018”, available at: http://www.buildup.eu/sites/default/files/content/gtr2018v2.pdf, (Accessed 1 March 2019).

Robinson, D. (2018), “Renewable energy investments in developing countries: These are the five leaders”, NS Business, available at: https://www.compelo.com/renewable-energy-investments-in-developing-countries/, (Accessed 7 December 2018).

World Bank Group (2017), “Climate Innovation Centers (CIC) Business Plans”, available at: http://www.infodev.org/articles/cicbusinessplans, (Accessed 3 April 2019).

The Private Financing Advisory Network (2019), “CTI PFAN Pilot Programme for Financing Adaptation-related Climate Change Projects”, available at: http://pfan.net/, (Accessed 3 October 2019).

The website of Climate Technology Centre and Network (2019), “UN Environment Programme”, available at: https://www.ctc-n.org/, (Accessed 21 September 2019).

The website of The International Cleantech Network (ICN) (2019), “Energy and Environment industries”, available at: http://internationalcleantechnetwork.com/, (Accessed 13 July 2019).

Haselip, J. Desgain, D. and Mackenzie, G. (2014), “Financing Energy SMEs in Ghana and Senegal: Outcomes, Barriers and Prospects”, Energy Policy, vol. 65(1), pp 369–376.

European Patent Office (2019), “Patents and Clean Energy Technologies in Africa”, available at: http://wedocs.unep.org/handle-/20.500.11822/9558, (Accessed 29 May 2019).

KPMG International (2016), “The KPMG Green Tax Index: An exploration of green tax incentives and penalties”, available at: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/08/kpmg-green-tax-index-2016.pdf, (Accessed 24 February 2019).

Опубліковано
2019-11-04
Номер
Розділ
Статьи