ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ

  • O. O. Kravchenko
  • V. V. Priymuk
Ключові слова: корпоративні фінанси; поведінкові аспекти; корпоративний клімат; ефективність; корпорація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поведінкових аспектів управління фінансами корпорацій. Розглянуто сфери діяльності, пов’язані з корпоративними фінансами, а саме інвестиції та капітальний бюджет, капітальне фінансування і дивіденди та повернення капіталу. Показано, що ефективність діяльності корпорацій в цих сферах у значному ступені обумовлюється поведінковими аспектами. Досліджено підходи до розуміння реалізації поведінкових аспектів корпоративних фінансів, ґрунтуючись на припущенні того, у кого може виникати «ірраціональна» поведінка. Обґрунтовано, що як поведінкову складову корпоративних фінансів також слід враховувати і значну суб’єктивність процесу прийняття управлінських рішень в цій сфері через вмотивованість персоналу. Визначено, що в корпораціях поведінковий фактор є фактором серйозного непрогнозованого впливу, який необхідно звести до мінімуму. Обґрунтовано, що поведінковий підхід можна застосовувати і до внутрішніх корпоративних відносин, зокрема формування корпоративного клімату. Запропоновано впровадження моделі Д. Зіцера до управління корпоративними відносинами.

Посилання

Eurostat. URL : https://ec.europa.eu/eurostat/publications/statistical-working-papers.

Revenue Statistics 2018 Tax revenue trends in the OECD. URL : https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-highlights-brochure.pdf.

Доходи держбюджету України. Фінансовий портал Minfin. URL : https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/income/.

Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Бабіченко В. В. Корпоративні фінанси : сучасна парадигма розвитку : монографія. Київ : ИД «Виниченко», 2014. 552 с.

Бочаров В. В., Леонтьев В. Е. Корпоративные финансы. Москва : Юрайт, 2015. 592 с.

Зимовець В. В., Терещенко О. О. Корпоративні фінанси як домінанта фінансової науки. Фінанси України. 2015. № 9. С. 78-95.

Романовский М. В., Вострокнутова А. Корпоративные финансы. Санкт-Петербург : Питер, 2014. 592 с.

Brealey R. A., Myers S. C., Allen F. Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill Ed., 2011. 969 p.

Jensen М. С., Smith C. W. The Modern Theory of Corporate Finance. The Journal of Finance. 1984. Vol. 39, No. 5. Р. 1625-1626.

Ross S. A., Westerfield R. W., Jordan B. D. Essentials of Corporate Finance. McGraw-Hill Ed., 2017. 683 p.

Baker М., Wurgler J. Investor Sentiment. A Cross Section of Stock Returns. The Journal of Finance. 2006. Vol. LXI, No. 4. P. 1645-1680.

Лукашов В. А. Поведенческие корпоративные финансы и дивидендная политика фирмы. Управление корпоративными финансами. 2004. № 4. С. 35-47.

Бен-Шахар Т. Научиться быть счастливым. Минск : Попурри, 2009. 240 с.

Eurostat (2017), available at: https://ec.europa.eu/eurostat/publications/ statistical-working-papers (Accessed 10 Oct 2019).

OECD (2018), “Revenue Statistics 2018 Tax revenue trends in the OECD”, available at: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-highlights-brochure.pdf (Accessed 07 Oct 2019).

Minfin financial portal (2018), “State Budget Revenues of Ukraine”, available at: https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/income/ (Accessed 14 Oct 2019).

State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 14 Oct 2019).

Babichenko, V. V. (2014), Korporatyvni finansy: suchasna paradyhma rozvytku [Corporate finance: the modern paradigm of development], Publishing House “Vynychenko”, Kyiv, Ukraine.

Bocharov, V. V. and Leont'yev, V. Ye. (2015). Korporativnyye finansy [Corporate finance], Publishing House “Yurayt”, Moscow, Russia.

Zymovets’, V. V. and Tereshchenko, O. O. (2015), “Corporate finance as the dominant of financial science”, Finance of Ukraine, No. 9. pp. 78-95.

Romanovskiy, M. V. and Vostroknutova, A. (2014), Korporativnyye finansy [Corporate finance], Publishing House “Piter”, St. Petersburg, Russia.

Brealey, R. A. Myers, S. C. and Allen, F. (2011), Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill Ed., NY, USA.

Jensen, М. С. and Smith, C. W. (1984), “The Modern Theory of Corporate Finance”, The Journal of Finance, vol. 39, no. 5, pp. 1625-1626.

Ross, S. A. Westerfield, R. W. and Jordan, B. D. (2017), Essentials of Corporate Finance. McGraw-Hill Ed, NY, USA.

Baker, М. and Wurgler, J. (2006), “Investor Sentiment. A Cross Section of Stock Returns”, The Journal of Finance, vol. LXI, no. 4, pp. 1645-1680.

Lukashov, V. A. (2004), “Behavioral corporate finance and the company's dividend policy”, Corporate finance management, vol. 4. pp. 35-47.

Ben-Shakhar, T. (2009), Nauchit'sya byt' schastlivym [Learning to be happy], Publishing House “Popurri”, Minsk, Belarus.

Опубліковано
2019-11-04
Номер
Розділ
Статьи