ОСОБЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ КАВ’ЯРЕНЬ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

  • O. Zybareva
  • T. Voroniuk
  • O. Luchyk
Ключові слова: якість; управління якістю; якість кави; кав’ярні; конкурентоспроможність кав’ярень

Анотація

У статті досліджено проблеми управління якістю продукції кав’ярень. Визначено актуальність використання циклічного підходу до управління якістю діяльності ресторанних об’єктів в умовах висококонкурентного середовища. Обґрунтовано розуміння якості послуг кав’ярні як комплексу трьох ключових аспектів – якості технічного забезпечення діяльності, якості обслуговування та якості готового продукту, реалізація яких покликана максимально повно задовольняти мінливі бажання та очікування споживачів. Окреслено основні рівні якості кави та виокремлено найважливіші процеси, які підлягають якісному моніторингу. Описано інституційне та нормативне забезпечення контролю якості кави. Визначено основні інструменти контролю якості продукції кав’ярень та побудовано модель управління якістю кави на всіх етапах виробничого процесу. Обґрунтовано необхідність управління якістю кави для формування конкурентних переваг кав’ярні.

Посилання

Кукліна Т. С., Корнієнко Т. М. Дослідження якості послуг у закладах ресторанного господарства. Миколаївський. національний університет. ім. В. О. Сухомлинського. 2016. №11. С. 416-419.

Томаля Т. С., Щипанова Я. І. Управління якістю в готельно-ресторанному бізнесі. Економіка. Управління. Інновації. 2014. №2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_56 (дата звернення: 06.11.2018).

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. Закон України 771/97-ВР від 20.01.2018. Офіційний сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/ed20180120 (дата звернення: 11.12.2018).

ISO 9001:2015. URL: https://www.iso.org/standard/62085.html (accessed: 04.03.2019).

Про затвердження Рекомендованих норм технічного оснащення закладів громадського харчування. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України №2 від 03.01.2003. Офіційний сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua /rada/show/v0002569-03#o4 (дата звернення: 18.12.2018).

Restaurant Service Standards. URL: https://ru.scribd.com/ document/166183577/Restaurant-Service-Standards (accessed: 15.02.2019).

World Coffee Events. URL: https://www.worldcoffeeevents.org/wce-events/ (accessed: 24.10.2018).

Muschler R. G. Shade improves coffee quality in a sub-optimal coffee-zone of Costa Rica. Agroforestry Systems. 2001. №85. P. 131-139.

International Organization for Standardization. URL: https://www.iso.org/ru/home.html (accessed: 06.03.2019).

International Coffee Farms Corporation. URL: https://internationalcoffeefarms.com/ (accessed: 19.03.2019).

International Coffee Organization. URL: http://www.ico.org/ (accessed: 16.03.2019).

Coffee Quality Institute. URL: https://www.coffeeinstitute.org (accessed: 09.03.2019).

Coffee Standards by Specialty Coffee Association. URL: https://sca.coffee/research/coffee-standards (accessed: 08.04.2019).

Code of Practice: Enhancement of coffee quality through prevention of mould formation. URL: http://www.ico.org/documents/pscb36.pdf (accessed: 29.10.2018).

Kuklina, T. S. and Korniienko, T. M. (2016), “Research on the quality of service in restaurants”, Mykolaivskyi natsionalnyi universytet im. V. O. Sukhomlynskoho, Vol. 11, pp. 416-419.

Tomalia, T. S. and Shchypanova, Ya. I. (2014), “Quality management in the hotel and restaurant business”, Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, Vol.2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_56 (Accessed 15 Sept 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “Basic principles and requirements for food safety and quality”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/ed20180120 (Accessed 15 Sept 2019).

International Organization for Standardization (2015), “ISO 9001:2015”,available at: https://www.iso.org/standard/62085.html (Accessed 15 Sept 2019).

Ministry of Economy and European Integration of Ukraine (2003), Order “On approval of the Recommended norms of technical equipment of catering establishments”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002569-03#o4 (Accessed 15 Sept 2019).

Steve Martin Management Company (2013), “Restaurant Service Standards”, available at: https://ru.scribd.com/document/166183577/Restaurant-Service-Standards (Accessed 15 Sept 2019).

World Coffee Events (2019), available at: https://www.worldcoffeeevents.org/wce-events/ (Accessed 15 Sept 2019).

Muschler, R. G. (2001), “Shade improves coffee quality in a sub-optimal coffee-zone of Costa Rica”, Agroforestry Systems, vol. 85, pp. 131-139.

International Organization for Standardization (2019), available at: https://www.iso.org/ru/home.html (Accessed 15 Sept 2019).

International Coffee Farms Corporation (2019), available at: https://internationalcoffeefarms.com/ (Accessed 15 Sept 2019).

International Coffee Organization (2019), available at: http://www.ico.org/ (Accessed 15 Sept 2019).

Coffee Quality Institute (2019), available at: https://www.coffeeinstitute.org (Accessed 15 Sept 2019).

Specialty Coffee Association (2019), “Coffee Standards”, available at: https://sca.coffee/research/coffee-standards (Accessed 15 Sept 2019).

Code of Practice: Enhancement of coffee quality through prevention of mould formation available at: http://www.ico.org/documents/pscb36.pdf (Accessed 15 Sept 2019).

Опубліковано
2019-11-04
Номер
Розділ
Статьи