СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІМПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

  • M. Makarenko
  • K. Zelenska
Ключові слова: імпорт; імпортна політика; зовнішня торгівля; імпортозаміщення; трансформація імпортної політики

Анотація

У статті досліджено динаміку зовнішньої торгівлі в Україні. Визначено, що політика імпортування є важливим інструментом забезпечення економічної незалежності України, збереження власної економічної ідентичності та безпеки. Проаналізовано географічну та товарну структуру імпорту, виділено країни з найвищою часткою імпорту до України та розкрито причини зміни обсягів увезення товарів за широкими економічними категоріями. Проведено порівняння статистичних даних структури імпорту 2010 р. та 2018 р. Зроблено висновок, що імпортозалежність країни є гальмуючим чинником для національного розвитку. Визначено сутність ефективної імпортної політики в Україні та її вплив на національний розвиток. Запропоновано ключові напрямки трансформації сучасної імпортної політики держави.

Посилання

Федорова В.А., Приз О.В., Станіва К.М. Експортно-імпортна стратегія України як чинник активізації діяльності ТНК. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/

Мазаракі А., Мельник Т. Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні. Вісник КНТЕУ. Держава та економіка. 2012 р. с. 5- 15.

Мазаракі А., Лагутін В. Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції. Економіка України. 2011. № 9. С. 17–26.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Національний Банк України. Зовнішня торгівля товарами, 2005-2018 рр. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208314

Ринки реального сектору економіки України: структурно-інституціональний аналіз / В. О. Точилін, Т. О. Осташко, О. В. Пустовойт та ін.; за ред. В. О. Точиліна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2009. 640 с.

Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку: кол. монографія / за ред. М. І. Скрипниченко; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. 720 с.

Філіпенко А. С. Міжнародні торгівельні зв’язки України: генезис і структура. Київ: Знання України, 2008. 223 с.

Циганкова Т. М. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ / Т. М. Циганкова, А. О. Олефір, О. В. Фурсова, Д. А. Войчак, М. А. Войчак. Київ: Київ. нац. екон. ун-т, 2003. 660 с.

Шнирков О. І. Україна – Європейський Союз: економіка, політика, право / О. І. Шнирков, В. В. Копійка, В. І. Муравйов. Київ: ВЦ Київ. ун-т, 2006. 268 с.

Fedorova V.A., Pryz O.V., Staniva K.M., Eksportno-importna stratehiya Ukrayiny yak chynnyk aktyvizatsiyi diyalʹnosti TNK, [Export-import strategy of Ukraine as a factor of activization of TNCs activity], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/

Mazaraki A., Melʹnyk T. (2012), Import ta perspektyvy importozamishchennya v Ukrayini, [Imports and prospects of import substitution in Ukraine], Derzhava ta ekonomika, pp. 5- 15.

Mazaraki A., Lagutin V. (2011), Rynok spozhyvchykh tovariv v Ukrayini: tendentsiyi pislya kryzy, [Consumer goods market in Ukraine: post-crisis trends], Ekonomika Ukrai'ny, Vol. 9, pp. 17–26.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, [State Statistics Service of Ukraine], available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Natsionalʹnyy bank Ukrayiny, [National Bank of Ukraine], Zovnishnya torhivlya tovaramy 2005-2018, available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208314

Tochylin V. O., Ostashko T. O., Pustovojt O. V. (2009), Rynky realʹnoho sektoru ekonomiky Ukrayiny: strukturnyy ta instytutsiynyy analiz, [Markets of the real sector of the Ukrainian economy: structural and institutional analysis], NAN Ukrainy, In-t ekon. ta prognozuv. Kyiv, Ukraina, 640 P.

Skrypnychenko M. I. (2012), Faktory makroekonomichnoyi nestabilʹnosti v systemi modeley ekonomichnoho rozvytku, [Factors of macroeconomic instability in the system of models of economic development], monograph, NAN Ukrainy, In-t ekon. ta prognozuv. Kyiv, Ukraina, 720 P.

Filipenko A. S. (2008), Mizhnarodni torgivel'ni zv’jazky Ukrai'ny: genezys i struktura, [International Trade Relations of Ukraine: Genesis and Structure], Kyiv, Ukraina, 223 P.

Cygankova T. M. (2003), Global'na torgova systema: rozvytok intytutiv, pravyl, instrumentiv SOT, [Global trading system: development of WTO institutions, rules, instruments], Kyiv, Ukraine, 660 P.

Shnyrkov O. I., Kopijka V. V., Muravjov V. I. (2006), Ukraina – Jevropejs'kyj Sojuz: ekonomika, polityka, pravo, [Ukraine - European Union: Economy, Politics, Law], Kyiv, Ukraina., 268 P.

Опубліковано
2019-11-04
Номер
Розділ
Статьи