СВІТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

  • Iu. Samoilyk
  • L. Demydenko
  • A. Sherban’
  • S. Nepyivoda
Ключові слова: аграрний сектор економіки; світовий потенціал; розвиток; світові тенденції; структура агропромислового виробництва; лідери світового агропродовольчого ринку

Анотація

Набули подальшого розвитку пропозиції щодо підвищення ефективності використання потенціалу аграрного сектору економіки України. Виявлено основні тенденції світового розвитку аграрної сфери. Обґрунтовано, що базисом для зайняття лідируючих позицій на аграрному ринку для країни є наявність природного потенціалу, зокрема володіння земельним ресурсами. Виявлено, що лідерами за площами сільськогосподарських угідь є Китай, США, Австралія, Бразилія, Росія, Україна знаходиться на 24 місці. За показником землезабезпеченості лідируючі позиції займає Австралія, Казахстан, Канада, Україна займає дев’яту позицію. На основі порівняння світових тенденцій та загальноукраїнських виявлено, що структура посівних площ в Україні подібна до світових – найбільшу частку займають зернові культури, зокрема кукурудза на зерно, серед технічних культур, то у світі домінують посіви сої, для України характерний соняшник. Доведено, що за виробництвом зерна лідером є Азія, за олійними культурами – Північна Америка, за показниками виробництва м’яса – Європа, по молоку – Азія. Обґрунтовано, що для підвищення ефективності використання потенціалу аграрного сектору України необхідна всебічно обґрунтована стратегія його розвитку та ефективний механізм державного регулювання та контролю.

Посилання

Михайлов А.П. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки України. Науковий вісник УМО «Економіка та управління». 2016. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_1_9. (дата звернення: 01.10.2019).

Лопатюк Р.І., Білецька Н.В. Pабезпечення ефективного виробництва аграрних підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2015. № 1. С. 189-193

World bank data web-site. URL: https://data.worldbank.org (дата звернення: 01.10.2019).

Статистичний збірник “Сільське господарство України – 2018” / Державна служба статистики України / відповідальний за випуск О.М. Прокопенко. К: 2019. 235 с.

Статистичні дані FAOSTAT. веб-сайт. URL: http://faostat3.fao.org/ faostat-gateway/go/to/download/FB/FBS/E (дата звернення: 01.10.2019).

Agriculture, value added. web-site. URL: https://data.worldbank.org/ indicator (дата звернення: 01.10.2019).

Mikhailov, A. P. (2016), “The current state and prospects of development of the agrarian sector of the Ukrainian economy”, Scientific Bulletin of UMO “Economics and Management”, Vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_1_9 (Accessed 30 Sept 2019).

Lopatyuk, R.I. and Biletska, N.V. (2015), “Ensuring efficient production of agricultural enterprises”, Economy. Management. Business, vol. 1, pp. 189-193.

World bank data web-site (2019), available at: https://data.worldbank.org (Accessed 30 Sept 2019).

Prokopenko, O. M. (2019), [Statistical collection “Agriculture of Ukraine – 2018”], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

FAOSTAT (2019), “Statistics”, available at: http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/FB/FBS/E (Accessed 30 Sept 2019)

World bank (2019), “Agriculture, value added”, available at: https://data.worldbank.org/indicator (Accessed 30 Sept 2019).

Опубліковано
2019-11-01
Номер
Розділ
Статьи