СУЧАСНИЙ СТАН ЦИФРОВІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

  • N. Yu. Podolchak
  • O. I. Bilyk
  • Ya. V. Levytska
Ключові слова: цифрова економіка; цифрові технології; інтернет-комунікації;інновації; Інтернет зв’язок

Анотація

В статті досліджено цифрові технології як одна із значних складових нашого повсякденного життя. Поняття «цифрова економіка» розглядається не лише як торгівля за допомогою мережі Інтернет, а й як чинник збільшення інвестиційного клімату, як нова якість економіки або окремий сектор економіки. З огляду на це, авторами розглянуто основні визначення поняття цифрової економіки, описано феномен цифрової економіки як окремої категорії, а також становлення та розвиток цифрової економіки в міжнародних відносинах та запропоноване власне визначення даного поняття. Зазначено позицію України щодо поточного стану цифрової економіки в світі. Вказано загальні цілі цифровізації в Європі та шляхи досягнення їх на українському рівні. Для цього проаналізовано сучасний стан цифровізації України за показниками щорічних міжнародних рейтингів за останні три роки, які формуються на основних сукупних даних щодо використання інновацій, рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій тощо. Сукупні дані визначають індекс мережевої готовності, індекс інновацій, індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, глобальної економічної конкурентоздатності, які за різними даними характеризують рівень української цифровізації. Проведено аналіз статистичних показників використання Інтернету відповідно до кількості населення в країні, вартості використання Інтернет зв’язку в порівнянні із вартістю аналогів у світі та визначено види Інтернет-зв’язку, які доступні в Україні. Описано залежність між наявністю, доступністю Інтернет зв’язку та розвитком цифрової економіки. Визначено основний вид Інтернет-зв’язку, який впливає на рівень цифровізації національної економіки, можливості його отримання та якість. Виокремлено основні проблеми, які негативно впливають на Інтернет-зв’язок та гальмують інтенсивний розвиток цифрових процесів. Запропоновано шляхи удосконалення Інтернет-зв’язку та розвитку Інтернет-мережі на території України, що в свою чергу сприятиме розвитку національної цифрової економіки в контексті розвитку цифрової економіки Європи.

Посилання

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації»від 17 січня 2018 р. № 67-р. [Електронний ресурс] - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р/ed20180117#n23

Гудзь О. Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 2 (24), 2018

Данніков О.В, Січкаренко К. О. Концептуальні засади цифровізації економіки України. «Інфраструктура ринку», №17, ст. 73-80, 2018.

Джусов О. А., Альпаков С. С. Цифрова економіка: структурні зрушення на міжнародному ринку капіталу. Міжнародні відносини серія «Економічні науки» №9, 2016

Інтернет провайдер Великої Британії «Cable», вартість мобільних даних у всьому світі [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/

Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі / С. В. Коляденко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. -2016. - № 6. - С. 105-112.

Короткий посібник з питань видів Інтернет зв’язку [Електронний ресурс] - URL: https://ula.org.ua

Повідомлення Європейської комісії для Європейського парламенту, Ради економічного і соціального комітету та Комітету регіонів. Європейська комісія, Брюссель, 19.05. 2010 [Електронний ресурс] - URL: eump.org/system/Цифровий%20порядок%20денний%20для%20 Європи.pdf

Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році: аналітична довідка / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша та ін. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – 98 с.

Цифрова адженда України – 2020. Концептуальні засади. Першочергові сфери, ініціативи, проекти цифровізації України до 2020 року. / HITECH office. грудень 2016. 90 с. [Електронний ресурс] - URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.

International Telecommunications Union ICT Development Index 2016-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html

Tapscott, D. The Digital Economy: PromiseandPerilintheAgeofNetworkedIntelligence. McGraw-Hill, 342, 1995

The Global Innovation Index 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report

The Global Competitiveness Report 2017-2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/GCR20172018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf

The Networked Readiness Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-index/?doing_wp_cron=1558349353.7612900733947753906250

We Are Social USA Digital 2019 Global [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wearesocial.com/digital-2019-global

We Are Social USA Digital 2018 Global [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wearesocial.com/digital-2018-global

We Are Social USA Digital 2017 Global [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wearesocial.com/digital-2017-global

We Are Social USA Digital 2016 Global [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wearesocial.com/digital-2016-global

Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution “On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the plan of measures for its implementation”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-r/ed20180117#n23 (Accessed 15 Sept 2019).

Hudz', O. Ye. (2018), “Digital Economy: Changing the Values and Guidelines of Enterprise Management”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 2 (24).

Dannikov, O.V. and Sichkarenko, K. O. (2018), “Conceptual bases of digitalization of economy of Ukraine”, Infrastruktura rynku, vol.17, pp. 73-80.

Dzhusov, O. A. and Al'pakov, S. S. (2016), “The digital economy: structural shifts in the international capital market”, Mizhnarodni vidnosyny seriia Ekonomichni nauky, vol.9.

Cable.co.uk (2019), “Worldwide mobile data pricing: The cost of 1GB of mobile data in 230 countries”, available at: https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/ (Accessed 15 Sept 2019).

Koliadenko, S. V. (2016), “The digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 6, pp. 105-112.

Ukrainian Library Association (2019), “A quick guide to the types of internet connection”, available at: https://ula.org.ua (Accessed 15 Sept 2019).

European Commission (2010), “”Communication from the European Commission to the European Parliament, the Council of the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, available at: eump.org/system/Tsyfrovyj%20poriadok%20dennyj%20dlia%20 Yevropy.pdf (Accessed 15 Sept 2019).

Pysarenko, T.V. and Kvasha, T.K. (2018), Stan innovatsijnoi diial'nosti ta diial'nosti u sferi transferu tekhnolohij v Ukraini u 2017 rotsi [State of innovation and technology transfer activities in Ukraine in 2017], UkrINTEI, Kyiv, Ukraine.

HITECH office (2016), “Digital Agenda of Ukraine - 2020. Conceptual Background. Priority areas, initiatives, projects for digitization of Ukraine until 2020”, available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Accessed 15 Sept 2019).

International Telecommunications Union (2017), “ICT Development Index 2016-2017”, available at: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html (Accessed 15 Sept 2019).

Tapscott, D. (1995), The Digital Economy: Promise and Perilin the Age of Network edIntelligence, McGraw-Hill, NY, USA.

The Global Innovation Index (2018), available at: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report (Accessed 15 Sept 2019).

World Economic Forum (2019), “The Global Competitiveness Report 2017-2018”, available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR20172018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf (Accessed 15 Sept 2019).

World Economic Forum (2016), “The Networked Readiness Index”, available at: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-index/?doing_wp_cron=1558349353.7612900733947753906250 (Accessed 15 Sept 2019).

We Are Social USA (2019), “Digital 2019 Global”, available at: https://wearesocial.com/digital-2019-global (Accessed 15 Sept 2019).

We Are Social USA (2018), “Digital 2018 Global”, available at: https://wearesocial.com/digital-2018-global (Accessed 15 Sept 2019).

We Are Social USA (2017), “Digital 2017 Global”, available at: https://wearesocial.com/digital-2017-global (Accessed 15 Sept 2019). (), “”, available at: (Accessed 15 Sept 2019).

We Are Social USA (2016), “Digital 2016 Global”, available at: https://wearesocial.com/digital-2016-global (Accessed 15 Sept 2019). (), “”, available at: (Accessed 15 Sept 2019).

Опубліковано
2019-11-01
Номер
Розділ
Статьи