ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

  • L. V. Gutsalenko
  • D. D. Bilodon
Ключові слова: оплата праці; комп’ютерні технології; програмні продукти; облік; автоматизація

Анотація

У статті розглянуто питання обліку розрахунків з оплати праці в умовах застосування комп’ютерних технологій на сучасному підприємстві, висвітлено проблеми автоматизації обліку праці, охарактеризовано спеціалізовані програмні продукти. Розкрито необхідність застосування комп’ютерної техніки та прикладних програм на підприємстві. Висвітлено переваги і недоліки застосування комп’ютерних технологій в роботі бухгалтерії. Обумовлено складність автоматизації обліку праці та її оплати на підприємстві. Розглянуто підходи до розроблення спеціального програмного забезпечення автоматизованих бухгалтерських систем та наведено їх приклади. Розкрито методи організації автоматизованого обліку розрахунків з оплати праці (модульний принцип, комплексне рішення). Зауважено, що в переважної кількості бухгалтерських програм розрахунки з оплати праці запрограмовані на примітивному рівні, а саме почасова зарплата без будь-яких додаткових розрахунків. Наголошено на необхідністі розроблення нових та вдосконалення існуючих галузевих форм первинних документів з обліку заробітної плати, що враховали особливості її нарахування і виплати в окремих галузях економіки. Доведено, що використання сучасних інформаційних технологій в обліковій системі впливають на ефективність роботи структурних підрозділів підприємства (бухгалтеру програмне забезпечення полегшує роботу на трудомістких ділянках, збільшує швидкість виконання операцій, а співробітникові, що не володіє великим досвідом, дозволяє виконувати складні завдання). Розглянуто помилки, які виникають в процесі впровадження та функціонування комп’ютерних систем обліку та розподілено їх на групи. Звернено увагу на те, що на ринку з’явився новий програмний продукт та розкрито особливості ведення ведення обліку заробітної плати в ньому. Доведено, що на сьогодні одним з найбільш затребуваних і перспективних напрямів є бухгалтерія, що базується на «хмарні» технології.

Посилання

Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підручник -Житомир: ПП ”Рута”, 2002. – 544с.

Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.

Клименко О. В. Інформаційні системи і технології в обліку. Навч. посібник. – К., 2008. – 320 с.

Кузьменко А.В., Піголь І.Д. Актуальність та перспективи автоматизації бухгалтерського обліку . Економічні науки. - 2012. - URL: www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/68189.doc.htm

Левицька С.О., Романюк А.В. Автоматизація бухгалтерського обліку як визначальний фактор ефективності облікової системи вітчизняних підприємств. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2010. – №2(50). – С. 156–163.

Ревенок В.І., Мамчур О.С. Основні аспекти інформаційних систем з обліку нарахування заробітної плати . Молодий вчений. - 2015. - № 2 (17). - С. 22-25.

Степова С.В., Марценюк В.С. Необхідність автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах України. . Економічні науки. - 2012. - №8 (23) – URL: http://www.rusnauka.com/29_NIOXXI_2012/Economics/7_118797.doc.htm

Сусіденко В. Т. Інформаційні системи і технології в обліку. Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури , 2016. 224 с.

Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2004. 187 с.

Ткаченко Н. А. Особливості документального оформлення операцій з обліку праці та її оплати . Облік і фінанси АПК. Науково-виробничий журнал. – 2011. – № 3 – С. 79–83.

Фролов В. Впровадження "хмарних" технологій в практику бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 12. - С. 45-49. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2013_12_7

Харіна К.В. Застосування інформаційних систем у бухгалтерському обліку. Економічний простір. – 2008. – №16. – С. 90–97.

Butynets, F.F. (2002), Informatsijni systemy bukhhalterskoho obliku [Information systems of accounting], Ruta, Zhytomyr, Ukraine.

Huzhva, V.M. (2001), Informatsijni systemy i tekhnolohii na pidpryiemstvakh [Information systems and technology on business], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Klymenko, O.V. (2008), Informatsijni systemy i tekhnolohii v obliku [Information systems and technologies in accounting], TsUL, Kyiv, Ukraine.

Kuzmenko, A.V. and Pihol, I.D. (2012), “Actuality and prospects of automation of account”, Ekonomicheskie nauki 7. Uchet i audit, [Online], available at: www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/68189.doc.htm (Accessed 21 September 2019).

Levytska, S.O. and Romaniuk, A.V. (2010), “Automation of accounting as a determining factor of efficiency of accounting system of domestic enterprises”, Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, vol. 2 (50), pp.156-163.

Revenok, V.І.and Mamchur, O.S.(2015), “Key aspects information systems with wages”, Young Scientist, vol. 2 (17), pp.22-25.

Stepova, S.V. and Martseniuk, V.S. (2012), “The need for automation of accounting at Ukrainian enterprises”, Ekonomicheskie nauki, [Online], vol. 8 (23), available at: http://www.rusnauka.com/29_NIOXXI_2012/Economics/7_118797.doc.htm (Accessed 15 September 2019).

Susidenko, V. T. (2016), Informatsiini systemy i tekhnolohii v obliku [Information systems and technologies in the accounting], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Tereschenko, L.O. and Matiienko-Zubenko, I.I. (2004), Informatsijni systemy i tekhnolohii v obliku [Information Systems and Technologies in Accounting], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Tkachenko, N. A. (2011), “Features of documenting operations on accounting and payment”, Oblik i finansy APK. Naukovo-vyrobnychyj zhurnal, , vol. 2, pp.79-83.

Frolov, V. (2013), “The introduction of "cloud" technologies into practice of accounting”, Accounting and Auditing, [Online], vol. 12, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2013_12_7 (Accessed 17 September 2019).

Kharina, K.V. (2008), “Use of information systems in accounting”, Economic Space, vol. 16, pp. 90-97.

Опубліковано
2019-11-01
Номер
Розділ
Статьи