СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • N. Demchuk
  • O. V. Krylova
  • Y. Y. Ostapchuk
Ключові слова: споживчий кредит; іпотечний кредит; комерційний банк; діяльність; застава нерухомості; домогосподарства

Анотація

В статті досліджено теоретичні основи та сучасний стан розвитку споживчого та іпотечного кредитування в Україні. Проаналізовано різноманітні наукові погляди стосовно визначення сутності поняття «споживчий кредит» та «іпотечний кредит». Визначено, що активізація споживчого кредитування виступає економічно важливою та вигідною не лише для населення, а й для банківських установ, а також задля стабілізації й розвитку економіки держави в цілому. Роль споживчого кредитування в Україні, в умовах фінансово-економічної нестабільності і погіршення макроекономічних показників є надзвичайно важливою. Іпотечним кредитуванням називають кредитування під заставу нерухомості, а саме кредитування із застосуванням іпотеки як засобу забезпечення поворотності кредитних коштів. Встановлено, що споживче кредитування виступає найпоширенішим видом банківських операцій в розвинених країнах світу, в Україні споживче кредитування надзвичайно вразливе до фінансово-економічної та політичної кризи, котра спонукає до підвищення кредитних ризиків: зменшення купівельної спроможності населення; зменшення довіри до банків; збільшення вартості придбання товарів у кредит.

Посилання

Грищук Ю.П. Проблеми споживчого кредитування в Україні. URL: http://www.rusnauka.com/27_NPM_2012/ Economics/1_1167 50.doc.htm, с. 69 (дата звернення: 29.09.2019).

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121- III. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (дата звернення: 28.09.2019).

Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 (дата звернення: 28.09.2019).

Мочерний С.В., Тришак Л.С. Банківська система України. Львів: Тріада плюс, 2004. 304 с.

Шарова С. В. Визначення проблем іпотечного кредитування в період економічної кризи. Ефективна економіка, 2016. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z=4722 (дата звернення: 27.09.2019).

Божанова В., Разумова Г. Критерій оцінки доступності іпотечних кредитів для населення. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2009_3/26.pdf (дата звернення: 26.09.2019).

Річні фінансові звіти АТ «ПУМБ» за 2016–2018 рр. URL: https:// https://about.pumb. ua/ content /cmsfile /ua/фінансова%20звітність__18%20fuib%20ukr%20financial%20statements.pdf?v=636909211371978052 (дата звернення: 30.09.2019).

Андрушків Т. Криза іпотечного кредитування в Україні та шляхи її подолання. Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. 2011. № 16. С. 3-9.

Дробик Л.О., Кононов А.В., Гагіна Є.В. Актуальні аспекти споживчого кредитування в Україні. Ефективна економіка. 2013. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1796 (дата звернення: 25.09.2019).

Захаркін О.О., Мякота Т.С. Шляхи оптимізації споживчого кредитування в Україні в умовах фінансово-економічної кризи. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. 2010. № 1 (8). С. 79-84.

Hryschuk, Yu.P. “Consumer lending problems in Ukraine”, [Online], available at: http://www.rusnauka.com/27_NPM_2012/ Economics/1_1167 50.doc.htm, с. 69 (Accessed 29 September 2019).

Zakon Ukrainy «Pro banky i bankivs'ku diial'nist'» vid 07.12.2000 № 2121- III, [Online], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (Accessed 28 September 2019).

Zakon Ukrainy «Pro zakhyst prav spozhyvachiv» vid 12.05.1991 r. № 1023-XII, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 (Accessed 28 September 2019).

Mochernyj, S.V. and Tryshak, L.S. (2004), Bankivs'ka systema Ukrainy [Banking system of Ukraine], Triada plius, Lviv, Ukraine.

Sharova, S.V. (2016), “Identifying mortgage lending problems in times of economic crisis”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4722 (Accessed 27 September 2019).

Bozhanova, V. and Razumova, H. (2009), “Criterion for assess the availability of mortgage loans to the population”, [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2009_3/26.pdf (Accessed 26 September 2019).

Richni finansovi zvity AT «PUMB» za 2016–2018 rr., [Online], available at: https:// https://about.pumb. ua/ content /cmsfile /ua/фінансова%20звітність__18%20fuib%20ukr%20financial%20statements.pdf?v=636909211371978052 (Accessed 30 September 2019).

Andrushkiv, T. (2011), “Mortgage lending crisis in Ukraine and ways to overcome it”, Ukrains'ka nauka : mynule, suchasne, majbutnie, vol. 16, pp. 3-9.

Drobyk, L.O., Kononov, A.V. and Hahina, Ye.V. (2013),“ Topical aspects of consumer lending in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1796 (Accessed 25 September 2019).

Zakharkin, O.O. and Miakota, T.S. (2010), “Ways to optimize consumer lending in Ukraine in the conditions of financial and economic crisis”, Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky: Zbirnyk naukovykh prats', vol. 1 (8), pp. 79-84.

Опубліковано
2019-11-01
Номер
Розділ
Статьи