ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУНКТІВ ПРОПУСКУ НА УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОМУ КОРДОНІ

  • Iryna Storonyanska
  • Andrii Dub
Ключові слова: пункт пропуску; кордон; інфраструктура; пропускна спроможність; час очікування

Анотація

Зниження бар’єрів перетину кордону можна розглядати як один з кроків у напрямі пришвидшення інтеграції країни у європейський простір. Однак, діяльність окремих міжнародних пунктів пропуску слабо сприяє цьому процесу. В статті охарактеризовано пункти пропуску на ділянці українсько-румунського кордону в Закарпатській області. Проведено аналіз діяльності трьох пунктів пропуску, які функціонували упродовж 2015-2018 років, з пропуску пасажиро- та вантажопотоків за показниками завантаженості пункту пропуску та часу очікування на проходження кордону.Виявлено перевантаження найбільшого пункту пропуску на ділянці українсько-румунського кордону в Закарпатській області «Дякове – Халмеу» за категоріями «вантажні транспортні засоби» і «громадяни» з одночасним недовантаженням за іншими категоріями. Серед головних причин виділено неналежний стан інфраструктури пропускних пунктів та під’їзних шляхів, а також відсутність альтернативних переходів на ділянці українсько-румунського кордону в Закарпатській області для вантажних транспортних засобів.Для зменшення навантаження на пункт пропуску «Дякове – Халмеу» рекомендовано або розширити його пропускні характеристики, або створити умови для перенаправлення громадян і транспортних засобів на інші пункти пропуску, в тому числі, шляхом покращення якості дорожньої інфраструктури в Закарпатській області та через відкриття нових пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні в Закарпатській області.

Посилання

Коцан Н.Н. Територіальна організація митної діяльності України [Текст] / Н. Н. Коцан. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. - 384 с.

Мельник О.Г. Система управління митною діяльністю в Україні: сутність та структурна декомпозиція / О.Г. Мельник, О.В. Мукан, Х.В. Кабан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". — 2013. — № 776. — С. 39—47.

Пасічник А. М. Сучасні транспортно-митні технології міжнародних перевезень товарів: монографія / за ред. А. М. Пасічник. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2012. – 304 с.

Пасічник А. М. Дослідження пропускної здатності української мережі міжнародних автомобільних транспортних коридорів / А. М. Пасічник, В. С. Мальнов, О. М. Клен – Вісник АМСУ : Серія : «Технічні науки». – 2012. – № 1 (47). – С.28–35.

Попроцька О. С. Сучасні транспортно-митні технології міжнародних перевезень товарів: монографія / за ред. А. М. Пасічник. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2012. – 304 с.

Попроцька О. С. Система автомобільних пунктів пропуску митного кордону як складова економічної безпеки держави / О. С. Попроцька // Экономика и управление. – 2011. – № 4. – С. 148–152.

Kotsan, N.N. (2005), Terytorial'na orhanizatsiia mytnoi diial'nosti Ukrainy [Territorial organization of customs activity of Ukraine], RVV "Vezha" Volyns'koho derzh. un-tu im. Lesi Ukrainky, Luts'k, Ukraine.

Melnyk, O.H. Mukan, O.V. and Kaban, Kh.V. (2013), “The system of customs activity management in Ukraine: the essence and structural decomposition”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Seriia: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 776, pp. 39—47.

Pasichnyk, A. M. (2012), Suchasni transportno-mytni tekhnolohii mizhnarodnykh perevezen' tovariv [Modern transport and customs technologies of international transportation of goods], AMSU, Dnipropetrovs'k, Ukraine.

Pasichnyk, A. M. Mal'nov, V. S. and Klen, O. M. (2012) “Investigation of the capacity of the Ukrainian network of international road transport corridors”, Visnyk AMSU : Seriia : “Tekhnichni nauky”, vol. 1 (47), pp. 28–35.

Poprots'ka, O. S. (2012) Suchasni transportno-mytni tekhnolohii mizhnarodnykh perevezen' tovariv [Modern transport and customs technologies of international transportation of goods], AMSU, Dnipropetrovs'k, Ukraine.

Poprots'ka, O. S. (2011) “System of customs border crossing points as a component of economic security of the state”, Ekonomyka y upravlenye, vol. 4, pp. 148–152.

Опубліковано
2019-11-01
Номер
Розділ
Статьи