ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ»

  • A. M. Fitisov
Ключові слова: зелена економіка; екологічний менеджмент; радіаційне забруднення; лісогосподарювання; екологізація.

Анотація

У науковій статті розкрито теоретичні основи трансформації лісогосподарювання на засадах «зеленої економіки». Обґрунтовано, що з поглибленням екологічної кризи необхідною стає трансформація традиційних підходів до здійснення господарської діяльності у галузі лісового господарства. Доведено, що можливими такі зміни стають за умови дотримання принципів «зеленої економіки», зокрема врахування соціальних та екологічних наслідків господарської діяльності, ставлення до природного капіталу як до найбільшої цінності, ефективного використання ресурсів та сталих підходів до виробництва і споживання. Виокремлено напрямків трансформації традиційних економічних підходів та заходів, що дозволять змінити сферу лісогосподарювання у сторону її екологізації, а саме: політичний, громадський, соціальний, фінансово-економічний, інвестиційно-інституційний. Обґрунтовано необхідність проведення природоохоронних заходів для лісогосподарських підприємств, що розташовані у районах, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Посилання

Потапенко В. Г. Трансформація використання природно-ресурсної сфери України на засадах “зеленої” економіки : монографія / В. Г. Потапенко. – Суми : Папірус, 2013. – 383 с.

Зіновчук Н. В. Екологічна політика в АПК: економічний аспект / Н. В. Зіновчук – Л. : Львівський держ. аграрний ун-т., 2007. – 394 c.

Green Economy Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.unenvironment.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy.

Чорнобильська катастрофа: наслідки та шляхи розв’язання проблем // За ред. Тимочко Т. В. та ін. – Серія «Стан навколишнього середовища» квітень, 2015 р. – № 4 (136). – 32 с.

Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства. 60 відсотків лісів Житомирщини були вражені радіацією Електронний ресурс. Режим доступу: https://zt-lis.gov.ua/no_cache/pres-sluzhba/novina/article/60-vidsotkiv-lisiv-zhitomirshchini-buli-vrazheni-radiacijeju.html.

Радіологічний стан територій, віднесених до зон радіоактивного забруднення (у розрізі районів) / За редакцією В.І. Холоші. – К.: Холдинг груп «ВЕТА», 2008. – 49 с.

Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього. – К.: КІМ, 2011. – 356 с.

Державне агентство лісових ресурсів України. Ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=101209.

Экологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС и их преодоление: двадцатилетний опыт. - МАГАТЭ, Bена, 2008. – 199 с.

Potapenko V.H. (2013) Transformatsiia vykorystannia pryrodno-resursnoi sfery na zasadakh “zelenoi” ekonomiky [Transformation of the use of the natural resource sphere of Ukraine on the basis of the “green” economy], Papirus, Sumy, Ukraine.

Zinovchuk N. V. (2007) Ekolohichna polityka v APK: ekonomichnyj aspect [Environmental policy in agroindustrial complex: an economic aspect], L'vivs'kyj derzh. ahrarnyj un-t, Lviv, Ukraine.

United Nations Environment Programme (2016), “Green Economy” available at: https://www.unenvironment.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy (Accessed 10 September 2019).

Tymochko T. V. (2015), Chornobyl's'ka katastrofa: naslidky ta shliakhy rozv'iazannia problem [Chornobyl disaster: consequences and ways to solve problems] Seriia «Stan navkolyshn'oho seredovyscha» kviten', 2015 r. – № 4 (136). – p. 32.

Zhytomyrs'ke oblasne upravlinnia lisovoho ta myslyvs'koho hospodarstva “60 vidsotkiv lisiv Zhytomyrschyny buly vrazheni radiatsiieiu” available at: https://zt-lis.gov.ua/no_cache/pres-sluzhba/novina/article/60-vidsotkiv-lisiv-zhitomirshchini-buli-vrazheni-radiacijeju.html (Accessed 10 September 2019).

Tabachnyj, L. Ya. Kolimasov, I.M. Samorodov, Ye. L. Sotnikova, H. Ye. Tkachenko, N. V. Chabaniuk, V.S. and Kholosha, V.I. (2008) Radiolohichnyj stan terytorij, vidnesenykh do zon radioaktyvnoho zabrudnennia (u rozrizi rajoniv) [Radiological status of territories assigned to radioactive contamination zones (by sections)], Kholdynh hrup ”VETA”, Kyiv, Ukraine.

(2011) Dvadtsiat' p'iat' rokiv Chornobyl's'koi katastrofy. Bezpeka majbutn'oho [Twenty-five years of the Chornobyl disaster. Security of the future], KIM, Kyiv, Ukraine.

Derzhavne ahentstvo lisovykh resursiv Ukrainy “Vedennia lisovoho hospodarstva v umovakh radioaktyvnoho zabrudnennia” available at: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=101209 (Accessed 10 September 2019).

(2008) Ekolohycheskye posledstvyia avaryy na Chernobyl'skoj AES y ykh preodolenye: dvadtsatyletnyj opyt [Environmental Impacts of the Chernobyl Accident and Overcoming It: Twenty Years of Experience], MAHATE, Bena.

Опубліковано
2019-10-09
Номер
Розділ
Статьи