УДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПОЗАМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

  • O. Zarichuk
Ключові слова: сільська місцевість; сільські території; сільський населений пункт; селища міського типу; ієрархічна підпорядкованість позаміських територій.

Анотація

В статті проаналізовано понятійний апарат, який характеризує позаміські території. Виявлено несформованість та різноманітне трактування в науковій літературі категорій “сільська місцевість” та “сільська територія”. З’ясовано відсутність єдиного бачення ієрархічної підпорядкованості позаміських територій. Акцентовано увагу на потребі виокремлення сільських територій та сільської місцевості в структурі об’єднаних територіальних громад в разі їх об’єднання навколо міст. З огляду на спільність житлового укладу, а також профілю зайнятості населення вказано на недоречність віднесення до категорії міст переважної кількості селищ міського типу. На основі аналізу діючого законодавства, міжнародної практики та досліджень вітчизняних науковців, уточнено визначення понять сільська місцевість” та “сільська територія”. З метою класифікації типів позаміської місцевості, запропоновано модель інституційного оформлення ієрархічної підпорядкованості позаміської місцевості, яка включає у себе наступні ланки: сільські населені пункти, сільські території та сільську місцевість. При цьому, кожна наступна ланка передбачає включення у себе попередньої.

Посилання

Проект Закону України “Про планування територіальної інфраструктури сільської місцевості” [Електронний ресурс] – режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id.

Славов В.П. Економіко-енергетична система сталого розвитку сільських територій / В.П.Славов, О.В. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2007. - №9. – С.68-71.

Павлов О. І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління : монографія / О. І. Павлов. – Одеса : Астропринт, 2006. – 360 с.

Якуба К. І. Трудовий потенціал сільських територій / К.І. Якуба // Вісник аграрної науки. – 2007. - №6. – С. 72-75.

Малік М. Й. До питання сталого розвитку сільських територій / М.Й. Малік // Економіка АПУ. – 2008. - №5. – С.51-58.

Мельник С.І. Соціально-економічні проблеми відтворення та ефективного використання ресурсного потенціалу села / С.І. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – С. 428.

Наказ Державного комітету із земельних ресурсів “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель” №548 від 23.07.2010 року [Електронний ресурс] – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10.

Бурова О. Б. Теоретичні основи розвитку сільських територій / О.Б.Бурова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес . - 2013. - Вип. 181(6). - С. 263-269.

A new paradigm of rural innovation : Learning from and with rural people and communities – OECD Publishing, 2014. - P.126.

Закон України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” № 1807- ІV від 17 червня 2004 року [Електронний ресурс] – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1807-15.

Олійник Я. Б. Соціальний розвиток села і територій сільського типу: [навч. посібник] / Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К.: ВГЛ Обрії, 2003. – 128с.

Трешников А. Ф. Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины / [гл. ред. А.Ф. Трешников] – М.: Советская Энциклопедия, 1988. 432 с.

Залізко В. Д. Сутність поняття “сільська територія”: визначення та основні функції / Залізко В.Д. // Вісник Хмельницького національного університету – 2011 - №6, Т.1 – С.194-198.

Verkhovna Rada of Ukraine (2005), Draft Law of Ukraine “On Rural Territorial Infrastructure Planning”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id (Accessed 03 Aug 2019).

Slavov, V.P. and Kovalenko, O.V. (2007), “Economic and energy system of sustainable development of rural areas”, Visny`k agrarnoyi nauky, vol.9, pp. 68-71.

Pavlov, O. I. (2006), Sil`s`ki tery`toriyi Ukrayiny`: istory`chna transformaciya parady`gmy` upravlinnya [Rural territories of Ukraine: historical transformation of the management paradigm], Astropry`nt, Kyiv, Ukraine.

Yakuba, K.I. (2007) “Labor potential of rural areas”, Visny`k agrarnoyi nauky, vol.6, pp. 72-75.

Malik, M. J. (2008), “On the issue of sustainable rural development”, Ekonomika APK, vol.5, pp. 51-58.

Mel`ny`k, S.I. (2004), Social`no-ekonomichni problemy` vidtvorennya ta efekty`vnogo vy`kory`stannya resursnogo potencialu sela [Socio-economic problems of reproduction and efficient use of rural resource potential], NNCz ІАЕ, Kyiv, Ukraine.

State Committee on Land Resources (2010), Order “On Approval of the Classification of Specific Purposes of Land”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10 (Accessed 03 Aug 2019).

Burova, O. B. (2013), “Theoretical foundations of rural developmen”, Naukovy`j visny`k Nacional`nogo universy`tetu bioresursiv i pry`rodokory`stuvannya Ukrayiny`. Ser.: Ekonomika, agrarny`j menedzhment, biznes, vol.181(6), pp. 263-269.

OECD (2014), A new paradigm of rural innovation : Learning from and with rural people and communities, OECD Publishing, Paris, France.

Verkhovna Rada of Ukraine (2012), Law of Ukraine “On Agricultural Advisory Activities”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1807-15 (Accessed 03 Aug 2019).

Olinik, Ya. B. and Stepanenko, A. V. (2003), Social`ny`j rozvy`tok sela i tery`torij sil`s`kogo ty`pu [Social development of villages and rural areas], VGL Obriyi, Kyiv, Ukraine.

Treshny`kov, A. F. (1988), Geografy`chesky`j ency`klopedy`chesky`j slovar`. Ponyaty`ya y` termy`ny [Geographical Encyclopedic Dictionary. Concepts and terms], Sovetskaya Ency`klopedy`ya, Moscow, Russia.

Zalizko, V. D. (2011), “The essence of the concept of "rural area": definition and main functions”, Visny`k Hmel`ny`cz`kogo nacional`nogo universy`tetu, vol.6, pp. 194-198.

Опубліковано
2019-10-09
Номер
Розділ
Статьи