ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

  • O. V. Kosar
Ключові слова: маркетингова стратегія; мережа підприємств ресторанного господарства; маркетингова стратегія мережі; маркетингове управління.

Анотація

В статті здійснено аналіз теоретико-методичних підходів до формування маркетингової стратегії мережі підприємств ресторанного господарства шляхом систематизації існуючих теоретичних підходів до їх трактування, визначення основних принципів здійснення та характерних рис. Проаналізовано досвід формування стратегії управління маркетинговою діяльністю мережі підприємств ресторанного господарства на засадах врахування особливостей управління маркетинговою діяльністю підприємств, що надають послуги.Розглянуто відносини між підприємствами ресторанного господарства в межах окремої мережі та виокремлено конкурентний, кооперативний та збалансований підходи до формування маркетингової стратегії роботи з постачальниками в межах мережі підприємств ресторанного господарства. Залежно від сили впливу постачальника в межах певної мережі підприємствам ресторанного господарства запропоновано використовувати стратегії “адаптації”, “контролю”, “контр-дій” та “відступу”.

Посилання

Гладских Е. Обзор ресторанного рынка. URL: https://delo.ua/lifestyle/sytnyj-god-obzor-restorannogo- rynka-329410.htm.

Стратегічний розвиток туристичного бізнесу : монографія / Т.І. Ткаченко, М.Г Бойко, С.В. Мельниченко, Г.І. Михайліченко, Н.І. Ведмідь, М.В. Босовська [та ін. ] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 595 с.

Гірняк Л.І. Сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку ресторанного господарства в україні / Л.І. Гірняк, В.А. Глагола // Випуск 16. 2018. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2018/16_2018_ukr/13.pdf.

Решетнікова І. Внутрішній маркетинг у системі маркетингу підприємства. – Маркетинг і менеджмент інновацій, 2015, № 1, http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.

Berry L. Services Marketing Starts From Within / L. Berry, A. Parasuraman // Marketing Management. – 1992. – P. 25-34.

Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. – 4-е изд. ; пер. с англ. / К. Лавлок. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1008 с.

Grönroos C. Internal Marketing: An Integral Part of Marketing Theory / C.Grönroos, J.H. Donnelly, W.E. George. – Marketing of Services. – Chicago : American Marketing Association Proceedings series, 1981. – P. 236-243.

Gummesson, Е. (1999) Total Relationship Marketing — Rethinking Marketing Management: From 4Ps to 30Rs, Oxford: Butterworth-Heinemann.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: підруч. / А. В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2009. – 328 с.

Eiglier P., Langeard E., Lovelock, C.H., Bateson, J.E.C., & Young, R.F. (1977). Services as Systems: Marketing Implications in Marketing Consumer Services: New Insights. Cambridge, MA: Marketing Science Institute [in English]

Hollensen S. Marketing Management: A Relationship Approach. – N.Y. : Pearson Education, Prentice Hall, 2003. – 787 p.

Бутенко Н. В. Розвиток партнерства в національній економіці: монографія / Н. В. Бутенко; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2015. – 358 с.

Gladskih, E. "Review of the restaurant market", [Online], available at: https://delo.ua/lifestyle/sytnyj-god-obzor-restorannogo- rynka-329410.htm (Accessed 14 Aug 2019).

Tkachenko, T.I. Boy̆ko, M.H Melnychenko, S.V. Mykhay̆lichenko, H.I. Vedmid, N.I. Bosovska, M.V. and others (2010), Stratehichnyy̆ rozvytok turystychnoho biznesu [Стратегічний розвиток туристичного бізнесу], Kyïv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine, P. 595.

Hirniak, L.I. and Hlahola, V.A. (2018), "The current state, prospects and tendencies of the development of restaurant industry in Ukraine", Market Infrastructure, vol. 16, [Online], available at: http://market-infr.od.ua/journals/2018/16_2018_ukr/13.pdf (Accessed 14 Aug 2019).

Reshetnikova, I. (2015), "Internal marketing in the enterprise marketing system", Marketynh i menedzhment innovatsiy̆, vol. 1, [Online], available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ (Accessed 14 Aug 2019).

Berry L. Services Marketing Starts From Within / L. Berry, A. Parasuraman // Marketing Management. – 1992. – P. 25-34.

Lavlok, K. (2005), Marketing uslug: personal, tehnologija, strategija [Marketing services: staff, technology, strategy], – 4th ed., Izdatel'skiĭ dom «Vil'jams», Moscow, Russia, P.1008.

Grönroos C. Internal Marketing: An Integral Part of Marketing Theory / C.Grönroos, J.H. Donnelly, W.E. George. – Marketing of Services. – Chicago : American Marketing Association Proceedings series, 1981. – P. 236-243.

Gummesson, E. (1999) Total Relationship Marketing — Rethinking Marketing Management: From 4Ps to 30Rs, Oxford: Butterworth-Heinemann.

Voichak, A. V. (2009), Marketynhovyi menedzhment: pidruch. [Marketing management: textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 328.

Eiglier P., Langeard E., Lovelock, C.H., Bateson, J.E.C., & Young, R.F. (1977). Services as Systems: Marketing Implications in Marketing Consumer Services: New Insights. Cambridge, MA: Marketing Science Institute [in English].

Hollensen S. Marketing Management: A Relationship Approach. – N.Y. : Pearson Education, Prentice Hall, 2003. – 787 p.

Butenko, N. V. (2015), Rozvytok partnerstva v natsionalnii ekonomitsi [Development of partnership in the national economy], NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti, Kyiv, Ukraine, P.358.

Опубліковано
2019-10-09
Номер
Розділ
Статьи