ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ

  • Kateryna V. Nakonechna
Ключові слова: структура сільського господарства; структурні зміни сільськогосподарського виробництва; оцінка структурних змін сільськогосподарського виробництва; часткові показники; узагальнюючі показники.

Анотація

У статті проаналізовано структурні зміни сільськогосподарського виробництва країн Східної Європи та Азії. Для цього було охарактеризовано динаміку таких статистичних показників країн східної Європи та Азії: валове виробництво, індекс зростання валової продукції, частка сільського господарства у ВВП, зміни сільгоспугідь - індекс площ сільськогосподарських угідь, забезпеченість матеріально-технічними ресурсами, розподіл ресурсів за категоріями господарств, здійснено групування країн за часткою тваринництва в загальному сільськогосподарському виробництві, здійснено аналіз зміни структури виробництва по групах культур (зернові, овочі, включаючи картоплю, технічні культури), проаналізовано продуктивність, що розраховується як валова продукція на одиницю ресурсу (земля, робоча сила). Аналіз дає підстави зробити висновок про те, що валова продукція зростає, продуктивність землі залишається без змін, кількість робочої сили скорочується, таким чином продуктивність праці, і продуктивність капіталу поліпшуються.

Посилання

Вдовенко Н.М, Наконечна К.В., Павленко М.М. Methodical component of the performance of state support producers mechanism. – Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 4 (12). Ч. 1. – 22-27.

Вдовенко Н.М., Наконечна К.В. Особливості структурних змін в економіці України. – К.: Економіка АПК. – #9. – 2018. – ст.56-62.

Вдовенко Н.М, Наконечна К.В., Cамсонова В.В. Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy. – Науковий вісник Полісся. - №3 (11). – ст. 165-169.

Кваша С.М., Витвицька О.Д, Наконечна К.В. Механізм державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Монографія. – Київ. – Видавничий центр НВДЦ «Аграрна економіка». – 2009. – 224 с.

Lysenko V., Koval V., Nakonechna K., Kalian D. (2017). “Modern information technologies in the control systems for complex biotechnical objects of agricultural appointment”, Information and Telecommunication Sciences, Vol.2, pp. 38-43.

Lysenko V., Reshetyk V., Nakonechnaya K.. Energy effective control systems with complex biotechnical objects. Machinery and energetics. Kyiv, Ukraine, 2018. Vol. 9, #3, 271, pp. 25-33.

Наконечна К.В. Аналіз впливу факторів зростання аграрного виробництва на його організацію. Біоресурси і природокористування. Том 6, №5-6, 2014. ст. 146-150.

Наконечна К.В., Листопад В.В. Розвиток урбанізаційних процесів в регіонах України. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи», КНЕУ, квітень 2017 р., ст. 122-127.

Наконеча К. В. Кваша С.М. Прикладна економіка. Навчальний посібник. - 2017. В: Національний університет біоресурсів і природокористування України. 400 с.

Наконеча К. В. Проведення національної регіональної політики в напрямі конвергенції регіонів в Україні. Вісник аграрної науки. ВЦ НУБіП України. № 247. 2016. ст. 237-244.

Наконеча К. В. Особливості національної структури економіки та проведення національної структурної політики в Україні. 2016. Науковий вісник НУБіП України. № 246. ст. 325-333.

Наконечна К.В. Еволюція теоретичних поглядів на регіональні галузеві зміни й зрушення. 2015. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. Том 1. Номер 211. ст. 136-140.

Цві Лєрман. Подходы к оценке структурных изменений в сельском хозяйстве. Электронний режим доступу: [https://cyberleninka.ru/article/n/seminar-otsenka-strukturnyh-izmeneniy-v-selskom-hozyaystve-metodicheskie-podhody-i-planiruemye-rezultaty].

Vdovenko, N. M. Nakonechna, K. V. and Pavlenko, М. М. (2017), “Methodical component of the performance of state support producers mechanism”, Naukovyj visnyk Polissia, Vol. 4 (12), pp. 22-27.

Vdovenko, N. M. and Nakonechna, K. V. (2018), “ Features of structural changes in the economy of Ukraine”, Ekonomika APK, Vol. 9, pp.165-169.

Vdovenko, N. M. Nakonechna, K. V. and Samsonova, V. V.(2017), “Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy”, Naukovyj visnyk Polissia, Vol. 3 (11), pp.165-169.

Kwasha, S.M. Vytvyzka, O.D. and Nakonechna, K.V. (2008), Mehanizm derghavnoyj pidtrymky silskogos-podarskogo vyrobnyztva [The mechanism of state support of agricultural production], Agrarna ekonomika, Kyiv, Ukraine.

Lysenko, V. Koval, V. Nakonechna, K. and Kalian, D. (2017), “Modern information technologies in the control systems for complex biotechnical objects of agricultural appointment”, Information and Telecommunication Sciences, Vol. 2, pp. 38-43.

Lysenko, V. Reshetyk, V. and Nakonechnaya, K. (2018), “Energy effective control systems with complex biotechnical objects”, Machinery and energetics, Vol. 271, pp. 25-33.

Nakonechna, K.V.(2014), “Analysis of impact’ of factors of agricultural production’s increasing on its organization”, Bioresursy i pryrodokorystuvannya, Vol.6, pp. 146-150.

Nakonechna, K.V. and Lystopad, V.V. (2017), “Development of urbanization processes in the regions of Ukraine”, IV International scientific-practical conference [IV International scientific-practical conference], Kyiv National economic university, Kyiv, Ukraine, pp. 122-127.

Nakonechna, K.V. (2017), Applied Economics. Tutorial. [Prykladna ekonomila. Navchalnyj posibnyk], National University of Life and Science, pp. Kyiv, Ukraine.

Nakonechna, K.V.(2016), “Conduct of national regional policy in the direction of convergence of regions in Ukraine”, Naukovyj visnyk NUBiP Ukraini, Vol. 247, pp. 237-244.

Nakonechna, K.V.(2016), “Features of the national structure of the economy and implementation of the national structural policy in Ukraine”, Naukovy visnyk NUBiP Ukrainy, vol. 246, pp.325-333.

Nakonechna, K.V. (2015), “Evolution of theoretical approaches on the regional industrial changes”. Naukovyj visnyk NUBiP Ukrajiny, Vol. 2011, pp. 136-140.

Zvi Lerman, (2018), “Trends to assess the structural changes in agricultural sector”, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/seminar-otsenka-strukturnyh-izmeneniy-v-selskom-hozyaystve-metodicheskie-podhody-i-planiruemye-rezultaty (Accessed 05 Sept 2019).

Опубліковано
2019-10-09
Номер
Розділ
Статьи