МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

  • M. I. Kolosinska
  • O. O. Semenko
Ключові слова: фінансова стратегія підприємства (ФСП); формування ФСП; реалізація ФСП; фактори макросередовища.

Анотація

У статі проведено порівняльний аналіз підходів до побудови фінансової стратегії підприємства. Досліджено розбіжності в етапах побудови фінансової стратегії на підприємстві та встановлено, що не існує єдиного підходу до їхнього змісту, кількості та послідовності. Виявлено, що протиріччя здебільшого стосуються початкового та заключного етапів. На основі проведених узагальнень авторами запропоновано та обґрунтовано власний методичний підхід побудови фінансової стратегії на підприємстві, який включає два блоки (розробка та впровадження). Конкретизовано та обґрунтовано наповнення блоків з яких складається запропонований підхід побудови фінансової стратегії підприємства. Удосконалений авторами методичний підхід до побудови фінансової стратегії на підприємстві відрізняється рядом переваг: збільшенням вагомості блоку розробки фінансової стратегії та розробленому інструментарію; обґрунтуванням, що етап розробки є найбільш важливим; визначенням, що блок впровадження передбачає взаємозв’язок між реалізацією стратегії, її моніторингом та коригуванням. Основні наукові положення статті можуть використовуватися підприємствами реального сектору економіки при формуванні фінансової стратегії підприємства.

Посилання

Баринов В. А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент. Москва: ИНФРА-М. 2006. 237 с.

Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. Киев, 2005. 656 с

Гудзь О.І. Формування фінансової стратегії підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 24(1). С. 107-110.

Наумова Л.Ю. Фінансова стратегія економічного розвитку підприємств. Наука й економіка. 2014. Вип. 2. С. 134–139.

Пожарська А.С. Методичний підхід до оцінки фінансового потенціалу на основі визначення таксономічного показника. Управління розвитком. 2013. № 18 (158). С. 34–37.

Рудика В.І., Маковецька Н.А. Теоретичні аспекти стратегії розвитку фінансів підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 10. С. 343-346.

Рябенков О.В. Технології контролінгу реалізації фінансової стратегії на підприємстві. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: Економічні науки. 2013. № 4 (60). С. 136–140.

Танклевська Н. Фінансова політика сталого розвитку аграрних підприємств України: теорія, методологія, практика : монографія. Херсон : Айлант, 2010. 376 с.

Химич І. Фінансова стратегія як елемент фінансової стабільності підприємства. Галицький економічний вісник. 2013. № 4. С. 158–164.

Щербань О. Методичний підхід до розробки фінансової стратегії. Економічний аналіз. 2013. Вип. 12. Част. 4. С. 161–165.

Barinov, V. A., Harchenko, V.L. (2006), Strategicheskij menedzhment, [Strategic management], INFRA-M, Moskva, Russia.

Blank, I.A. (2005), Finansovyj menedzhment, [Financial management], Kyiv, Ukraine.

Hudz, O.I. (2017), ‘‘Formation of financial strategy of the enterprise’’, Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 24(1), pp.107-110

Naumova, L.Yu. (2014), ‘‘Financial strategy of economic development of enterprises’’, Nauka y ekonomika, vol. 2, pp.134–139.

Pozharska, A.S. (2013), ‘‘A methodological approach to assessing financial potential based on the definition of a taxonomic indicator’’, Upravlinnia rozvytkom, vol. 18(158), pp. 34–37.

Rudyka, V.I., Makovetska N.A. (2017), ‘‘Theoretical aspects of the strategy of enterprise finance development’’, Ekonomika i suspilstvo, vol. 10, pp. 343–346.

Riabenkov, O.V. (2013), ‘‘Technologies for controlling the implementation of a financial strategy at an enterprise’’, Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli: Ekonomichni nauky, vol. 4 (60), pp. 136–140.

Tanklevska, N. (2010), Finansova polityka staloho rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia [Financial Policy of Sustainable Development of Agrarian Enterprises of Ukraine: Theory, Methodology, Practice: Monograph], Ailant, Kherson, Ukraine.

Khymych, I. (2013), ‘‘Financial strategy as an element of financial stability of the enterprise’’, Halytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 4, pp.158–164.

Shcherban, O. (2013), ‘‘Methodical approach to financial strategy development’’, Ekonomichnyi analiz, vol. 4, pp.161 – 165.

Опубліковано
2019-10-09
Номер
Розділ
Статьи