ВИКОРИСТАННЯ БІНОМІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  • Svitlana Bondarenko
Ключові слова: якість; біноміальний розподіл; альтернативна ознака якості; вибірковий приймальний контроль; приймальний рівень дефектності; ризик виробника; ризик споживача.

Анотація

З метою забезпечення високої якості продукції та послуг в системах управління якістю на підприємствах пропонується використання статистичних методів управління якістю, які забезпечують правильне збирання, кількісний аналіз інформації, та якісну інтерпретацію отриманих результатів. Якщо аналізується альтернативна ознака якості, яка має лише два взаємовиключні результати та ймовірність настання кожного з яких є постійною, то дана ознака розподілена за біноміальним законом розподілу. Існує чотири способи визначення імовірності випадкової події, розподіленої за біноміальним розподілом: за моделлю біноміального розподілу, за статистичними стандартними таблицями біноміального розподілу, з використанням майстра функцій в середовищі Excel та з використанням номограми Ларсона.Якщо генеральна сукупність більш ніж у 10 разів більше вибіркової, то в якості моделі можна взяти біноміальний розподіл. На підприємствах така ситуація виникає при вибірковому приймальному контролі якості вхідної сировини та матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції. Вибірковий приймальний контроль здійснюється за планом контролю, який є сукупністю вимог і правил за якими приймаються рішення про прийом чи бракування партії продукції. Важливим контрольним нормативом вибіркового приймального контролю є приймальний рівень дефектності. При вибірковому приймальному контролі виникають: ризик виробника (постачальника) та ризик споживача.

Посилання

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. (ISO 9000:2015 IDT). К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 45 с.

Фомичев С. К., Старостина А. А., Скрябина Н. И. Основы управления качеством – К.: МАУП, 2002. – 191 с.

Бондаренко С.М. Корпоративна соціальна відповідальність у концепції загального управління якістю на підприємствах легкої промисловості України / С.М. Бондаренко // Економічний простір. – 2016. – № 105. – С. 154-163.

Kasych A. Theoretical and methodical foundations of sustainable management in modern companies / А. Kasych, М. Vochozka // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №2. – с. 298-305.

Гончаров Ю.В. Наноіндустрія як засіб підвищення якості життя людей та конкурентоспроможності національної економіки / Ю.В. Гончаров, С.М. Бондаренко // Економіст. – 2010. – № 3. – С. 26-30.

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги. (ISO 9001:2015 IDT). К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 21 с.

Захожай В.Б., Чорний А.Ю. Статистика якості. – К. МАУП, 2005. – 576с.

Статистические методы управления качеством. Конспект. – К.: Украинская асоциация качества. Центр подготовки персонала «ПРИРОСТ-Академия», 2007. – 129 с.

ДСТУ ISO 3951 Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=65869

ДСТУ ISO 2859 Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Режим доступу: http://www.klubok.net/Downloads-index-req-viewdownloaddetails-lid-339.html

DSTU ISO 9000:2015 Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv. (ISO 9000:2015 IDT) [DSTU ISO 9000: 2015 Quality management systems. Basics and Glossary. (ISO 9000: 2015 IDT)], DP «UkrNDNTs», 2016, Kyiv, Ukraine, P.45.

Fomichev, S. K. Starostina, A. A. and Skrjabina, N. I. (2002), Osnovy upravlenija kachestvom [Fundamentals of quality management], MAUP, Kyiv, Ukraine, P. 191.

Bondarenko, S.M. (2016), "Corporate Social Responsibility in the Concept of General Quality Management at Light Industry Enterprises in Ukraine", Ekonomichnyi prostir, vol. 105, pp. 154-163.

Kasych, A. and Vochozka, M. (2017), "Theoretical and methodical foundations of sustainable management in modern companies", Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 2, pp. 298-305.

Honcharov, Yu.V. and Bondarenko, S.M. (2010), "Nanoindustry as a means of improving the quality of life of people and the competitiveness of the national economy", Ekonomist, vol. 3, pp. 26-30.

DSTU ISO 9001:2015 Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy. (ISO 9001:2015 IDT) DP «UkrNDNTs» [DSTU ISO 9001: 2015 Quality management systems. Requirements. (ISO 9001: 2015 IDT)], 2016, Kyiv, Ukraine, P. 21.

Zakhozhai, V.B. and Chornyi, A.Yu. (2005), Statystyka yakosti [Quality statistics], MAUP, Kyiv, Ukraine, P. 576.

Statisticheskie metody upravlenija kachestvom. Konspekt [Statistical methods of quality management. Abstract], K.: Ukrainskaja asociacija kachestva. Centr podgotovki personala «PRIROST-Akademija», 2007, Kyiv, Ukraine, P. 129.

DSTU ISO 3951 Statistical control. Selection procedures for quantitative verification, [Online], available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=65869

DSTU ISO 2859 Selective control of an alternative trait, [Online], available at: http://www.klubok.net/Downloads-index-req-viewdownloaddetails-lid-339.html.

Опубліковано
2019-10-09
Номер
Розділ
Статьи