ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  • V. Yu. Khalina
  • T. S. Vasil’eva
Ключові слова: стратегія; стратегія розвитку; конкурентна позиція; підприємство.

Анотація

В умовах турбулентного характеру негативних змін в економіці України головною метою переважної більшості підприємств є адаптація до умов підвищеної динамічності зовнішнього та внутрішнього середовища. Найважливішою проблемою будь-якого українського підприємства, що працює в ринкових умовах сьогодення, можна назвати проблему виживання і забезпечення безупинного розвитку підприємства. Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у створенні й реалізації конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті на основі грамотно розробленої й ефективної стратегії розвитку, яка стала б основою для подальшого успішного та сталого функціонування підприємства на ринку. Наявність стратегії розвитку в будь-якого підприємства свідчить про серйозність його намірів, про те, що воно орієнтується на довготривалу перспективу, на співпрацю із своїми партнерами і клієнтами. Тому, реалізація стратегії розвитку може забезпечити постійне посилення економічної потужності підприємства, підвищення конкурентоспроможності вироблених ним товарів і наданих послуг. У наведеній статті були проаналізовані підходи науковців до дефініцій «стратегія» та «стратегія розвитку», надано наше бачення цих визначень та коректність до ототожнення цих понять деяких науковців за нашою думкою. Поетапно було сформовано стратегію розвитку підприємства, як одного з основних етапів процесу стратегічного планування. Були надані рекомендації щодо вибору ефективної стратегії розвитку. На нашу думку такою стратегією є клієнтоорієнтована стратегія розвитку, яка вимагає зусиль по різних напрямках діяльності. Для цього необхідний глибокий аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників, що можуть впливати зсередини та ззовні на організацію. Також стратегія завжди має поєднувати у собі заплановану та продуману лінію поведінки підприємства. Безумовно, ефективність реалізації стратегії розвитку більшою мірою залежить від ефективності її розробки. Кожен повинен усвідомити свою відповідальність та свій внесок у підготовку та надання кінцевого результату в єдиному ланцюжку створення цінності для клієнта.

Посилання

Ансофф І. Стратегічне управління [Текст] / І. Ансофф; Пер. з англ. - М.: Економіка, 1989. - 563 с.

Бондаренко С.М. Стратегія підприємства як чинник його конкурентоспроможності / Бондаренко С.М., Готь О.Я. // Ефективна економіка. – 2017. - № 6.

Наливайко А. Теорія стратегій підприємства. Сучасний стан та перспективи розвитку: Моногр. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.

Економіка торгівельного підприємства [Електронний ресурс] : Конспект лекцій. – Режим доступу: https://buklib.net/books/22043/.

Економічна стратегія фірми [Текст]: Навчальний посібник / За ред. А.П. Градова. 3-е изд., Испр. - СПб: Спец-Літ, 2000. - 589 с.

Пономаренко В.С. Стратегічне управління розвитком підприємства : навч. посібн. / В.С. Пономаренко та ін. – Харків : Вид-во ХДЕУ, 2002. – 639 с.

Головінов М.І. Стратегія розвитку підприємства: сутність і ознаки / Головінов М.І., Литвинов О.І. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – № 21.19. – с. 224-228.

Шелегеда Б.Г. Стратегічне управління потенціалом підприємства : монографія / Б.Г. Шелегеда, Н.В. Касьянова, А.Я. Берсуцький та ін. – Донецьк : Вид-во ДонУЕП, 2006. – 219 с.

Клієнтоорієнтованість – запорука успіху компанії! [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://premiummanagement.com/blog/klientoorientirovannost.

Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : підручник / І.А. Ігнатьєва. – К. : Вид-во "Каравела", 2008. – 480 с.

Довгань Л. Є. Стратегічне управління: навч. посібник / Л. Є Довгань, Ю. В.Каракай, Л. П.Артеменко – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.

Шершньова З.Є. Оборська С.В. Стратегічне управління. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 94 – 120.

Тридід О.М. Організаційно-економічний механізм стратенгічного розвитку підприємства: Моногр. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 364 с.

Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396 с.

Костін Ю.Д. Стратегія розвитку корпорацій: сутність і ознаки / Костін Ю.Д., Левицький Ю.А. // Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. - № 4, T. 1, с. 101-106.

Виханский О.С. Стратегічне управління [Текст] / Виханский О.С. - М.: Гардарика, 1998. - 296 с.

Зайцев Л.Г. Стратегічний менеджмент: підручник [Текст] / Л.Г. Зайцев, М. І. Соколова. - М.: Економіст, 2002. - 416 с.

Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 928с.

Мізюк Б. М. Основи стратегічного управління : підручник / Б. М. Мізюк. – Львів : Магнолія, 2009. – 544 с.

Фатхутдінов Р. А. Стратегічний менеджмент: підручник / Р. А Фатхутдінов. - М.: Справа, 2005. - 448 с.

Пересадько Г. О. Управління стратегіями диверсифікації промислових підприємств : дис. канд. економ. наук : 08.00.04 / Пересадько Галина Олександрівна. – Суми, 2008. – 254 с.

Баланович А.М. Теоретико-методичні засади формування стратегій розвитку підприємства // Науковий вісник ХДУ. – 2014. - № 8, ч. 2. – с. 77-81.

Міщенко А. П. Стратегічне управління: навчальний посібник / А. П. Міщенко. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2003. - 261 с.

Товарна політика в системі маркетингу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.adload.ru/page/con_450.htm.

Навчальний посібник економіка готельного, ресторанного та туристичного підприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uchebana5.ru/cont/2976145-p18.html.

Друкер, Питер, Ф. Задачи менеджмента в XXI веке.: Пер. с англ.: – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 272 с.

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. – М.: СП Бук Чембер: Интернешнл, 1992.

Дистанційне навчання Mental Skills [Електронний ресурс] : Словар – Режим доступу: https://www.mental-skills.ru/dict/tsel/.

Cкобкін, С. С. Стратегічний менеджмент в індустрії гостинності та туризму : підр. для вузів / С. С. Скобкін. — 2-е вид., випр. и доп. — Москва : Вид-во Юрайт, 2018. — 442 с. — (Бакалавр. Академічний курс). — ISBN 978-5-534-04473-7. — Текст : [Електронний ресурс] // ЕБС Юрайт [сайт]. — Режим доступу: https://biblio-online.ru/bcode/415755.

Метод безперервного менеджменту сервісних процесів [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.quality-ekos.ru/stat56.htm.

Види стратегій та їх характеристика [Електронний ресурс] - Режим доступу: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.quality-ekos.ru/stat56.htm.

Ansoff, I. (1989), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], Ekonomika, Moscow, Russia.

Got, O. and Bondarenko, S. (2017), “Strategy as a factor of enterprise competitiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5660 (Accessed 4 Sept 2019).

Nalyvajko, A. (2001), Teoriia stratehij pidpryiemstva [Theory of enterprise strategies], KNEU, Kiev, Ukraine.

Lecture notes (2019), “Economy of trading enterprise”, available at: https://buklib.net/books/22043/ (Accessed 15 Sept 2019).

Gradov, A.P. (2000), Ekonomichna stratehiia firmy [Economic strategy of the firm], 3rd ed, Spets-Lit, SPb, Russia.

Ponomarenko, V.S. (2002), Stratehichne upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Strategic management of enterprise development], HDEU, Kharkiv, Ukraine.

Golovinov, M.I. and Litvinov, O.I. (2011), “Enterprise development strategy: nature and characteristics”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 21.19, pp. 224-228.

Schelegeda, B.G. Kas’yanova, N.V. and Bersutskiy, A. J. (2006), Stratehichne upravlinnia potentsialom pidpryiemstva [Strategic management of enterprise potential], DonUep, Donetsk, Ukraine.

Premium management (2017), “Customer orientation is the key to the company's success!”, available at: https://premiummanagement.com/blog/klientoorientirovannost (Accessed 15 Sept 2019).

Ignat’eva, I.A. (2008), Stratehichnyj menedzhment [Стратегічний менеджмент], Karavela, Kiev, Ukraine.

Dovgan, L.E. Karakay, J.V. and Artemenko, L.P. (2009), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], Tsentr uchbovoi literatury, Kiev, Ukraine.

Shershneva Z.E. and Oborskaya S.V. (1999), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], KNEU, Kiev, Ukraine.

Tridid, O.M. (2002), Orhanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm stratenhichnoho rozvytku pidpryiemstva [Organizational and economic mechanism of strategic development of the enterprise], HDEU, Kharkiv, Ukraine.

Vasilenko, V.A. and Tkachenko, T.I. (2003), Stratehichnyj menedzhment [Strategic management], TsUL, Kiev, Ukraine.

Kostin, J.D and Levitskiy, J.A. (2009), “Corporate Development Strategy: Essence and Signs”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 4 (1), pp. 101-106.

Vikhanskiy, O.S. (1998), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], Hardaryka, Moscow, Russia.

Zaytsev, L.G. and Sokolova, M.I. (2002), Stratehichnyj menedzhment [Стратегічний менеджмент], Ekonomist, Moscow, Russia.

Tompson, A. and Striklend, A. (2006), Stratehycheskyj menedzhment: kontseptsyy y sytuatsyy dlia analyza [Strategic management: concepts and situations for analysis], 12th ed, Yzdatel'skyj dom «Vyl'iams», Moscow, Russia.

Mizyuk, B.M. (2009), Osnovy stratehichnoho upravlinnia [Fundamentals of strategic management], Mahnoliia, Lviv, Ukraine.

Fathutdinov, R.A. (2005), Stratehichnyj menedzhment [Strategic management], Sprava, Moscow, Russia.

Peresadko, G.O. (2008), “Managing industrial diversification strategies”, candidate of economic sciences, 08.00.04, Sumy, Ukraine.

Balanovich, A.M. (2014), “Theoretical and methodological principles of formation of enterprise development strategies”, Naukovyj visnyk KhDU, vol. 8 (2), pp. 77-81.

Mishchenko, A.P. (2003), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], DUEP, Dnepr, Ukraine.

AdLoad (2019), “Commodity policy in the marketing system”, available at: http://www.adload.ru/page/con_450.htm (Accessed 15 Sept 2019).

Uchebana5 (2019), “Handbook of economics of hotel, restaurant and tourist enterprise”, available at: http://uchebana5.ru/cont/2976145-p18.html (Accessed 15 Sept 2019).

Drucker, P.F. (2004), Zadachy menedzhmenta v XXI veke [Management tasks in the 21st century], Vyl'iams, Moscow, Russia.

Drucker, P.F. (1992), Rynok: kak vyjty v lydery. Praktyka y pryntsypy [Market: how to get into leaders. Practice and principles], SP Buk Chember: Ynterneshnl, Moscow, Russia.

Distance Learning Mental Skills (2019), “Dictionary”, available at: https://www.mental-skills.ru/dict/tsel/ (Accessed 15 Sept 2019).

Skobkin, S.S. (2018), Stratehichnyj menedzhment v industrii hostynnosti ta turyzmu [Strategic management in the hospitality and tourism industry], 2nd ed, Yurajt, Moscow, Russia.

Certification and Quality Management publications (2019), “The method of continuous management of service processes”, available at: http://www.quality-ekos.ru/stat56.htm (Accessed 15 Sept 2019).

Certification and Quality Management publications (2019), “Types of strategies and their characteristics”, available at: http://www.quality-ekos.ru/stat56.htm (Accessed 15 Sept 2019).

Опубліковано
2019-10-09
Номер
Розділ
Статьи