СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • Nataliia Yusha
Ключові слова: електронна освіта; навчальні заклади; навчання; онлайн-курси; професорсько-викладацький склад; академічні обміни; зовнішні партнери.

Анотація

Зазначено, що в даний час електронна освіта розвивається більш активно в рамках неформальної освіти. З 2016 року ринок неформального електронного навчання оцінювався в 46 674,7 млн дол. США. І хоча експерти прогнозують протягом найближчих 5 років негативні темпи зростання ринку (-6,4%), ринок самостійного електронної освіти поза формальної системи залишиться великим. Загальних причин, як таких немає. Наприклад, в Китаї, де прогнозується різке падіння доходів електронного навчання це пов'язано з надлишком пропозицій і завершенням національних програм в області електронної освіти. У країнах, що залежать від нафтової промисловості, падіння доходів від нафти призвело до скорочення державного фінансування освіти та проектів з електронного навчання. У США зниження темпів зростання експерти пов'язують з посиленням освітнього законодавства в галузі дистанційного навчання і приватної освіти, а також великою кількістю безкоштовних освітніх ресурсів.Визначено, що у США освітні організації більш активно впроваджують електронне освіту і онлайн навчання, ніж в європейських країнах. В Європі різні дослідження фіксують, що інституційні стратегії електронної освіти взяли трохи більше половини освітніх організацій, а ввели його в навчальний процес навіть менше половини. Разом з тим дискусії про переваги і недоліки електронної освіти ведуться на інституціональному рівні в європейських навчальних закладах практично повсюдно. Основні питання, які піднімаються в рамках таких дискусій, пов'язані з джерелами фінансування розробки онлайн курсів, необхідністю інвестицій в процес впровадження електронної освіти, визнанням результатів електронного навчання, ефективністю навчального процесу в рамках електронної освіти, низьким рівнем мотивації професорсько-викладацького складу до створення і підтримки онлайн-курсів, підвищення кваліфікації та перепідготовки.Запропоновано прийняття інституційні стратегії розвитку електронної освіти. Впровадження електронного навчання в рамках Європейського простору вищої освіти могло б сприяти цілям Болонського процесу в галузі міжнародного співробітництва, академічних обмінів та ін. Той факт, що деякі європейські університети почали визнавати навчання з використанням МООСs шляхом присудження освітніх кредитів ECTS, служить показником того, що електронне навчання може сприяти не тільки інституційної інтеграції, а й інтеграції з більш широкої аудиторії зовнішніх партнерів.

Посилання

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) : веб-сайт. URL : http://www.oecd.org/edu. (дата звернення: 10.06.2019).

Глузман А. Особенности современного высшего образования за рубежом (Англия, Бельгия, Франция, США, Израиль) : веб-сайт. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ handle/123456789/32811/01-Gluzman.pdf. (дата звернення: 10.06.2019).

Концепція Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2011 – 2020 роки. – К.: 2010 – 37 с.

Алиева З.Ш. Организационные аспекты развития профессионально-технического образования в регионе // Региональные проблемы преобразования экономики. -2009. -№ 1. – C. 22-25.

Виткине Ю. Ю. Высшее постсоветское образование. // Тезисы докладов Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы современного технического образования». – М.: МГУ геодезии и картографии. – 22.09.2011. – – С. 12-14.

Бідюк Н.М. Підготовка майбутніх працівників у Великій Британії: Монографія / За ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький: ХДУ, 2004. – 306 с.

Коваль Т.І. Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів – К.: Ленвіт, 2007. – С.202-232.

Сушенцева, Л. Л. Формування ключових компетенцій учнів у навчально-виробничому процесі професійно-технічного навчального закладу / Педагогіка і психологія – К. : Педагогічна преса, 2012. – Вип. 1. – С. 57-63.

Шиканов С. В. Современные проблемы профессионального образования в рабочих кадрах в рамках экономического развития РФ // Известия Томского политехнического университета. – Томск: 2008. – № 6. – том 313. – С. 70-73.

OECD (2019), “The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)”, available at: http://www.oecd.org/edu. (Accesed: 10 June 2019).

Hluzman, A. (2019), “Features of modern higher education abroad (England, Belgium, France, USA, Israel)”, [Online], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32811/01-Gluzman.pdf. (Accesed: 10 June 2019).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Koncepciya Derzhavnoi tsilovoi programi rozvitky profesijno-tehnichnoi osviti v Ukraini na 2010-2020 roky [Concept of State program vocational education in Ukraine in 2011 - 2020 years], Kyiv, Ukraine.

Alieva, Z. S. (2009), “Organizational aspects of the development of vocational education in the region”, Regionalnye problemy preobrazovaniya v ekonomike, vol. 1, pp 22-25.

Vitkine, U. U. (2011) “Post-soviet higher education”, Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. «Aktual'nye problemy sovremennogo tehnicheskogo obrazovanija» [International scientific-practical conference “Actual problems of modern technical education”], State Geodesy and Cartography University, Moscow, Russia, pp. 12-14.

Biduk, N. M. (2004), Pidgotovka maibutnih pracivnykiv u Velikiy Brytanii [Training future workers in the UK], Khmelnitsky State University, Khmelnitsky, Ukraine.

Koval, T. I. (2007), Profesiyna pidgotovka z informaciynyh tehnologiy maibutnih menedzheriv-economistiv [Professional training in information technology for future manager-economists], Lenvit, Kyiv, Ukraine.

Sushenceva, L. L. (2012), “Forming the core competencies of students in the educational and manufacturing process of vocational education institution”, Pedagogika i psyhologiya, vol. 1, pp. 57-63.

Shikanov, S. V. (2008), “Modern problems of professional education in workers within the framework of the economic development of the Russian Federation”, Izvestiya Tomskogo polytehnicheskogo universiteta, vol. 6, pp. 70-73.

Опубліковано
2019-10-09
Номер
Розділ
Статьи