ПРОГНОЗНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

  • Valentyna Martynenko
Ключові слова: доходи; фіскальна політика; місцеві бюджети; прогноз; залежність; фактор; показник.

Анотація

У статті проведено прогнозування податкових надходжень до місцевих бюджетів України на 2018-2022 рр. Метою дослідження є вдосконалення методичних підходів до прогнозування власних податкових надходжень місцевих бюджетів України в умовах децентралізації. Обґрунтовано доцільність врахування впливу макроекономічних факторів у прогнозуванні податкових надходжень до місцевих бюджетів в умовах децентралізації шляхом моделювання степеневих залежностей. Автором реалізовано екстраполяцію динамічних рядів для одержання прогнозних значень випуску товарів та послуг в основних цінах, річних доходів населення та валового прибутку, змішаного доходу з побудовою інтервалів довіри. Розроблено реалістичний, песимістичний та оптимістичний сценарії прогнозів податкових надходжень місцевих бюджетів України, на основі яких обґрунтовано, що упродовж найближчих 5 років сукупні податкові надходження до місцевих бюджетів зростатимуть, не залежно від сценарію прогнозу.

Посилання

Hannon A., Leahy E., O'Sullivan R. An analysis of tax forecasting errors in Ireland. Economic and Social Review. 2016. Volume 47. Issue 3. P. 391–423.

Jochimsen B., Lehmann R. On the political economy of national tax revenue forecasts: evidence from OECD countries. Public Choice. 2017. Volume 170. Issue 3–4. P. 211–230. DOI : https://doi.org/10.1007/s11127-016-0391-y.

Mauler L. M. The Effect of analysts' disaggregated forecasts on investors and managers: evidence using pre-tax forecasts. The Accounting Review. 2019. Volume 94. Issue 3. P. 279–302. DOI : https://doi.org/10.2308/accr-52268.

Cибірянська Ю. В., Котіна Г. М. Інноваційні підходи до прогнозування і планування доходів бюджету. Фінанси України. 2011. № 2. С. 72–85.

Лондар С. Л., Мельникова Л. О. Середньострокове прогнозування доходів бюджету: надходження податку на прибуток підприємств. Фінанси України. 2012. № 1. С. 28–40.

Іванченко Д. І. Економіко-математичні методи середньострокового прогнозування податку на додану вартість в Україні. Економіка та держава. 2017. № 7. С. 88–93.

Пасічний М. Д. Перспективне прогнозування і планування у системі бюджетних відносин. Економічний вісник університету. 2017. Випуск 33/1. С. 361–368.

Васільєва Л. М. Теоретичні аспекти податкового прогнозування та планування як невід’ємних механізмів державної податкової політики. Публічне управління та митне адміністрування. 2019. № 1 (20). С. 31–36. DOI : https://doi.org/10.32836/2310-9653-2019-1-31-36.

Martynenko V. V. On the problem of tax system optimization in Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2(14). Ч. 2. С. 129–134. DOI : https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-129-134.

Мартиненко В. В. Особливості оптимізації прямого оподаткування з урахуванням ефекту Дюпюї-Лаффера. Економічні горизонти. 2018. № 3(6). C. 78–85. DOI : https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(6).2018.156321.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.05.2019).

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL : https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 20.05.2019).

Наконечний С. І., Терещенко Т. О., Романюк Т. П. Економетрія. Вид. 3-тє, доп. та перероб. К. : КНЕУ, 2004. 520 с.

Мур Дж. Х., Уэдерфорд Л. Р. Экономическое моделирование в Microsoft Excel, 6-е изд. : пер. с англ. М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. 1024 с.

Hannon, A. Leahy, E. and O'Sullivan, R. (2016), “An analysis of tax forecasting errors in Ireland”, Economic and Social Review, vol. 47, no. 3, pp. 391–423.

Jochimsen, B. and Lehmann, R. (2017), “On the political economy of national tax revenue forecasts: evidence from OECD countries”, Public Choice, vol. 170, no. 3–4, pp. 211–230, doi: https://doi.org/10.1007/s11127-016-0391-y.

Mauler, L. M. (2019), “The effect of analysts' disaggregated forecasts on investors and managers: evidence using pre-tax forecasts”, The Accounting Review, vol. 94, no. 3, pp. 279–302, doi: https://doi.org/10.2308/accr-52268.

Sybirianska, Yu. V. and Kotina, H. M. (2011), “Innovative approaches to forecasting and planning budget revenues”, Finance of Ukraine, vol. 2, pp. 72–85.

Londar, S. L. and Melnykova, L. O. (2012), “Medium-term budget revenue forecasting: enterprise income tax”, Finance of Ukraine, vol. 1, pp. 28–40.

Ivanchenko, D. I. (2017), “Economic-mathematical methods of the medium-term forecasting of value added tax in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 88–93.

Pasichniy, M. D. (2017), “Medium-term planning and forecasting in the system of fiscal relation”, University Economic Bulletin, vol. 33, no. 1, pp. 361–368.

Vasilieva, L. M. (2019), “The teoretical aspects of tax forecasting and planning as non-governmental mechanisms of the state tax policy”, Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, vol. 1(20), pp. 31–36, doi: https://doi.org/10.32836/2310-9653-2019-1-31-36.

Martynenko, V. V. (2018), “On the problem of tax system optimization in Ukraine”, Scientific Bulletin of Polissia, vol. 2(14), no. 2, pp. 129–134, doi: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-129-134.

Martynenko, V. V. (2018), “Features of optimization of direct taxation taking into account the effect of Dupuit-Laffer”, Economies’ Horizons, vol. 3(6), pp. 111–120, doi: https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(6).2018.156321.

Official site of the State Treasury Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 August 2019).

Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: https://www.treasury.gov.ua/ua (Accessed 20 August 2019).

Nakonechnyi, S. I. Tereshchenko, T. O. and Romaniuk, T. P. (2004), Ekonometriia [Economometry], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Mur, Dzh. Kh. and Uederford, L. R. (2004), Ekonomicheskoe modelirovanie v Microsoft Excel [Economic modeling in Microsoft Excel], Izdatel'skiy dom “Vil'yams”, Moscow, Russia.

Опубліковано
2019-10-09
Номер
Розділ
Статьи