ВІДПУСТКА: ВИДИ, ПОРЯДОК НАДАННЯ, МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

  • O. V. Leha
  • L. V. Yloveha
  • T. B. Priydak
Ключові слова: оплата праці; розрахунки за виплатами працівникам; відпустка; щорічна відпустка; середня заробітна плата; графік відпусток.

Анотація

У статті обґрунтовано теоретико-методичні підходи щодо змістового навантаження поняття «відпустка», та її різновидів за ознаками правової природи, зокрема: щорічна, додаткова відпустка у зв’язку з навчанням, творча, соціальна, декретна та відпустка без збереження заробітної плати. Узагальнено аналіз останніх досліджень і публікацій, що висвітлюють відповідну проблематику й підходи її розв’язання. Досліджено категорії працівників, які мають право на відпустку; визначено порядок тривалості щорічної відпустки за категоріями працівників та її видами; розглянуто алгоритм розрахунку середньої заробітної плати за видами відпусток; досліджено принципи формування графіку відпусток й процедуру документування надання щорічних відпусток; розкрито методику розрахунку відпустки за її видами та порядок їх облікового відображення у світлі змін чинного законодавства.

Посилання

Корягін М. В., Попкова О. О. Структура фонду оплати праці як основа організації бухгалтерського обліку. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/12691/1/21_108-119_Vis721menegment.pdf (дата звернення 22.02.2019).

Левицька С. О. Соціальна складова підприємницької діяльності як об’єкт обліку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. Випуск 26. С. 114 – 118. URL: https://eprints.oa.edu.ua/3206/1/20.pdf. (дата звернення 22.02.2019).

Радіонова Н. Й., Камінська І. Р. Створення резерву відпусток на підприємстві. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2014. № 2 (76). C. 219 – 226. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/962/1/V76_P219-226.pdf (дата звернення 22.02.2019).

Хома Д. М. Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в умовах економічної кризи. Наука й економіка. 2013. № 3 (31). С.73 – 76.

Шоляк О. Ю. Облік, аналіз і внутрішньогосподарський контроль виплат працівникам: організація і методика: автореф. дис. …канд. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»; Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ, 2011, 21 с.

Щирба І. М. Облік оплати праці та аудит її ефективності: автореф. дис. …канд. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»; Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2012, 22 с.

Овсюк Н. В. Бухгалтерський облік і контроль у сфері трудових правовідносин: автореф. дис. … док. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»; Київський національний торгівельно-економічний університет, Київ, 2017, 46 с.

Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр (дата звернення 13.09.2019).

Щорічна відпустка: основні моменти. URL:https:// https://buhgalter.com.ua. (дата звернення 13.09.2019).

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291. Верховна Рада України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. (дата звернення 13.09.2019).

Покатаєва О.В., Кошулинська Г.О. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві. Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво. 2010. №3. С. 139–141.

Корягін М.В., Попкова О.О. Аспекти ведення бухгалтерського обліку інших заохочувальних та компенсаційних виплат персоналу. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. №21. С.211–215.

Мельянкова Л.В. Удосконалення обліку натуральної оплати праці. Економіка АПК. 2011. №5. С. 112–116.

Плахтій Т.Ф., Калашник В.В. Удосконалення моделі аналітичного обліку розрахунків за виплатами працівникам URL:https://www.google.com.ua/url?.sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijs4n658_gAhXEiIsKHWgIAQ4QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26Z21ID%3D%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fznptdau_2013_1_2_32.pdf&usg=AOvVaw0vmv5JobWmFrzKvIAKkS6O. (дата звернення 13.09.2019).

Про порядок обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 р. № 100. Верховна рада України. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/100-95-п (дата звернення 13.09.2019).

Складаємо графік щорічних відпусток. URL:http://www. https://uteka.ua. (дата звернення 13.09.2019).

Відпустки – 2017. Інтерактивна бухгалтерія: бухгалтерський сервіс. URL:http:// http://www.interbuh.com.ua. (дата звернення 13.09.2019).

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 8 липня 2010 р. № 2464-VI. Верховна рада України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 (дата звернення 13.09.2019).

Щодо створення підприємствами забезпечення на виплату відпусток працівникам: Лист Міністерства фінансів України від 09 червня 2006 р. № 31-34000-20- 25/12321. Верховна рада України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_123201-06 (дата звернення 13.09.2019).

Надання відпусток: визначення стажу, розрахункового періоду та середньої зарплати. ДебетКредит. URL:https://news.dtkt.ua. (дата звернення 13.09.2019).

Щорічні відпустки: надаємо, оформлюємо. Інтерактивна бухгалтерія: бухгалтерський сервіс. URL:http://www.interbuh.com.ua (дата звернення 13.09.2019).

Korjaghin, M. V., Popkova, O. O., «Structure of the salary budget as a basis for accounting organization», available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/12691 /1/21_108-119_Vis721menegment.pdf (Accessed 22 August 2019).

Levycjka, S. O. (2014), «The social component of entrepreneurial activity as an object of accounting», Naukovi zapysky Nacionaljnogho universytetu «Ostrozjka akademija». Serija «Ekonomika» : zbirnyk naukovykh pracj [Scientific notes of the National University Ostroh Academy». Series «Economics»: a collection of scientific works], Ostrogh : Vydavnyctvo Nacionaljnogho universytetu «Ostrozjka akademija», Ukraine, vol. 26, pp. 114 – 118, available at: https://eprints.oa.edu.ua/3206/1/20.pdf (Аccessed 22 August 2019).

Radionova, N. J., Kaminsjka I. R., (2014), «Creating a reserve of vacations at the enterprise», Visnyk Kyjivsjkogho nacionaljnogho universytetu tekhnologhij ta dyzajnu [Bulletin of the Kiev National University of Technology and Design], no. 2 (76), pp. 219 – 226, available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/962/1/V76_P219-226.pdf (Аccessed 22 August 2019).

Khoma, D. M. (2013), «Problems of accounting and auditing of staff salary settlements in the conditions of economic crisis», Nauka j ekonomika, no. 3 (31), pp. 73–76.

Sholjak, O. Ju. (2011), «Accounting, analysis and internal control of payments to employees: organization and methodology», Ph.D. Thesis, Accounting, Analysis and Audit (by economic activity), National Academy of Statistics, Kyiv, Ukraine.

Shhyrba, I. M. (2012), «Accounting of labor remuneration and audit of its effectiveness», Ph.D. Thesis, Accounting, Analysis and Audit (by economic activity), Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine.

Ovsjuk, N. V. (2017), «Accounting and control in the sphere of labor relations», Ph.D. Thesis, Accounting, Analysis and Auditing (by Economic Activities), Kiev National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine «On vacations», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр (Accessed 22 August 2019).

The official site of Accountant911 (2013), «Annual Vacation: Highlights», available at: https://https://buhgalter.com.ua (Accessed 23 September 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), «Order of the Ministry of Finance of Ukraine «Chart of accounts of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (Accessed 29 August 2019).

Pokatajeva, O.V., Koshulynsjka, Gh.O. (2010), «Ways to improve the enterprise wage system», Derzhava ta reghiony, no. 3, pp. 139 - 141.

Korjaghin, M.V., Popkova, O.O. (2011), «Aspects of accounting for employee benefits and compensation payment», Naukovyj visnyk NLTU Ukrajiny, no. 21, pp. 211 - 215.

Meljjankova, L.V. (2011), «Improving the calculation of the natural wage», Ekonomika APK, no. 5, pp. 112-116.

Plakhtij, T.F., Kalashnyk, V.V. (2013), «Improvement of the model of analytical accounting of payments for employees», available at: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijs4n658_gAhXEiIsKhWgIAQ4QFjaAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26Z21ID%3D%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fznptdau_2013_1_2_32.pdf&usg=AOvVaw0vmv5JobWmFrzKvIAKkS6O (Accessed 13 September 2019).

Cabinet of Ministers of Ukraine (1995), «Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On the procedure for calculating average wages», available at: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/100-95-п (Accessed 13 September 2019).

Uteka.ua. (2015), «We schedule an annual vacation», available at: http://www.https://uteka.ua. (Accessed 13 September 2019).

Interactive accounting: accounting service (2017), «Vacation - 2017», available at: http:// http://www.interbuh.com.ua (Accessed 13 September 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine «On the collecting and accounting of a uniform contribution to compulsory state social insurance», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 (Accessed 13 September 2019).

The Ministry of Finance of Ukraine (2006), «Letter of the Ministry of Finance of Ukraine»About creation by the enterprises of the security for payment of holidays to employees», available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_123201-06 (Accessed 13 September 2019).

DebitCredit (2016), «Holiday providing: calculation of length of service, estimated period and average salary», available at: https://news.dtkt.ua (Accessed 13 September 2019).

Interaktyvna bukhghalterija: bukhghaltersjkyj servis (2016), «Annual vacations: we provide, we make out, we calculate», available at: http://www.interbuh.com.ua (Accessed 13 September 2019).

Опубліковано
2019-10-09
Номер
Розділ
Статьи