ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

  • Natalia Sadova
Ключові слова: цифровізація; туристична індустрія; інноваційні туристські проекти; інноваційні технології; державна політика; державне регулювання; бізнес-процеси; тревел-агентства.

Анотація

Зазначено, що актуальне значення набувають дослідження напрямків державного регулювання в сфері туризму з урахуванням впливу цифровізації, питань інвестиційної діяльності, пов'язаної з впровадженням цифрових технологій в сферу туризму на національному рівні, формування державної політики фінансування інноваційних туристських проектів, розробка і реалізація національних проектів і програм розвитку туризму.Визначено, що мікрорівень туризму представлений окремими підприємствами туріндустрії. Найбільш актуальними питаннями є дослідження нових форм і методів організації підприємств туріндустрії в умовах цифрової економіки, модифікація ризиків підприємницької діяльності в туризмі з урахуванням цифровізації, вплив цифровізації бізнес-процесів на діяльність підприємств індустрії туризму. Цифровізація економіки призводить до появи нових типів підприємств туріндустрії, в тому числі віртуальних компаній, просторово розподілених мережевих структур та ін. Необхідно не тільки розробляти організації нового типу, а й передбачити створення організаційних екосистем і мереж. Центральну роль в організації цифрового туристського бізнесу буде грати адаптивність, оскільки компанії конкурують в тому, щоб якомога раніше замінити структурну ієрархію мережею команд, що володіють необхідними повноваженнями.Запропоновано впровадження інноваційних технологій, які кардинально змінюють бізнес-процеси в сфері туризму. До таких нових напрямків цифрового розвитку туризму відносяться технології блокчейн, що реалізують розподілену базу даних, у якій пристрої зберігання даних не підключені до загального сервера. У найближчій перспективі технології блокчейн використовуватимуть онлайн тревел-агентства, метапоіскова системи, GDS, авіакомпанії, що призведе до кардинальної зміни бізнес-процесів в сфері туризму. Інформаційний супровід туристичного бізнесу являє собою сукупність інформаційної бази даних про туристської діяльності і спеціалізованих інформаційних технологій, призначених для її обробки, які забезпечують ефективне функціонування туристського бізнесу на різних рівнях управління туризмом.

Посилання

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018- %D1%80.

Цифрова адженда України — 2020 ("Цифровий порядок денний" — 2020) Концептуальні засади (версія 1.0) Першочергові сфери, ініціативи, проекти "цифровізації" України до 2020 року [Електронний ресурс]. — К.: ГС "Хай-тек офіс Україна", 2016. — 90 с. — Режим доступу: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.

Кальченко О.М. Оцінка впливу факторів розвитку підприємств туристичної сфери / О.М. Кальченко // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2013. – №3 (19). – С. 94-101.

Кармелюк Г. Економіко-математичне моделювання туристичної галузі України / Г. Кармелюк // Галицький економічний вісник. – 2012. – №2 (35). – С. 62-70.

Лендєл М.А. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційно-туристичної сфери України та її регіонів / М.А. Лендєл // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ―Економіка‖. – 2013. – Вип. 1 (38). – С.196- 199.

Папп В.В. Вплив індустрії туризму на соціально-економічний розвиток регіону (на прикладі Закарпатської області) / В.В. Папп // Сталий розвиток економіки. – 2015. – №3 [28]. – С. 138-146.

Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко, М.Г. Бойко та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 596 с.

Mehdi Khosrow-Pour. Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition (10 Volumes). IGI Global, June, 2017. — 8104 р.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "About the conceptualization of the development of the digital economy for Ukraine and Ukraine for 2018-2020 and the hardening of the plan for entry into the project", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (Accessed 05 September 2019).

High-Tech Office Ukraine (2016), "Digital Adzhenda of Ukraine — 2020. Conceptual foundations. Priority areas, initiatives, projects of "digitalization" of Ukraine by 2020", available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Accessed 05 September 2019).

Kalchenko, O.N. (2013), “The assessment of the influence factors on the development of the tourist sphere”, Naukovyi visnyk ChDIEU, vol.3 (19), pp.94-101.

Karmeliuk, H. (2012), “Economic and mathematical modeling of the tourism industry of Ukraine”, Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol.2 (35), pp. 62-70.

Lendiel, M.A. (2013), “Problems and prospects of development of recreational and tourist sphere of Ukraine and its regions”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia ―Ekonomika, vol. 1 (38), pp.196- 199.

Papp, V.V. (2015), “Influence of the tourism industry on the socio-economic development of the region (for example, Transcarpathian region)”, Stalyj rozvytok ekonomiky, vol.3 [28], pp. 138-146.

Tkachenko, T.I. Mel'nychenko, S.V. Bojko M.H. (2010), Stratehichnyj rozvytok turystychnoho biznesu [Strategic development of tourism business], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.

Khosrow-Pour, M. (2017), Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition (10 Volumes), IGI Global, Hershey PA, USA.

Опубліковано
2019-10-09
Номер
Розділ
Статьи