ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • Iryna Yakivna Maksуmenko
  • Anna Gennadiyevna Ivanchenko
Ключові слова: активи; виробничі запаси; господарська операція; матеріальні ресурси; одиниця обліку.

Анотація

В статті узагальнено особливості обліку виробничих запасів. Встановлено, що категорія «запаси» – це не тільки об’єкт обліку, а й об’єкт управління. Визначено, що ідентифікація виробничих запасів складі активів при надходженні на підприємство є початковою ланкою їх облікового процесу.Доведено, що одним із найдієвіших інструментів виявлення резервів підвищення ефективності використання запасів та управління ними є чітка організація бухгалтерського обліку виробничих запасів.Визначено, що виробничі запаси є дуже важливим елементом діяльності будь-якого підприємства. Їх розглядають як частину матеріальних ресурсів, які не задіяні у виробничому процесі, але їх наявність на підприємстві у передбачених розмірах є об’єктивною умовою його діяльності. Раціональне використання виробничих запасів має велике економічне значення.Доведено, що забезпеченість виробничими запасами є необхідною умовою здійснення господарської діяльності підприємства, а ефективне використання виробничих запасів є передумовою прибуткового його функціонування.

Посилання

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 18.09.2019).

Наказ Міністерства Фінансів України від 20 жовтня 1999 р. N 246 «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (дата звернення: 18.09.2019).

Maksymenko I., Melikhova Т. Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House "Baltija Publishing. 2017. P. 268—275.

Maksymenko I., Melikhova Т., Zorya О. Fiscal audit development in the system of budget process management Academy of Accounting and Financial Studies Journal Volume 22, Issue 6, 2018. URL: https://www.abacademies.org/articles/fiscal-audit-development-in-the-system-of-budget-process-management-7767.html (дата звернення: 18.09.2019).

Максименко І.Я., Васильченко Е.В. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування товарів через інтернет-торгівлю. Молодий вчений. 2018. № 9. С.2153-256.

Максименко І. Я. Внутрішний аудит: підвищення ефективності роботи та забезпечення прибутковості підприємства. Сталий розвиток економіки. 2013. № 1. С. 294-296.

Максименко І.Я., Вайло Т.В. Особливості обліково-аналітичного відображення товарних запасів в системі управління торгівельним підприємством. Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід 2016. № 16. С. 22-25.

Максименко І.Я., Іванченко А.Г. Особливості визначення та класифікація запасів в процесі управління підприємством. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. 2019. № 19. С. 22-23. URL: http://конференция.com.ua/files/91_s.pdf#page=22 (дата звернення: 18.09.2019).

Максименко І.Я., ВайлоТ.В. Особливості бухгалтерського обліку знижок та розпродажу товарів на підприємствах торгівлі. Economics and finance. 2016. №10. С.169-171. URL: http://conferencii.com/files/archive/2016-10.pdf (дата звернення: 18.09.2019).

Максименко І.Я. Особливості бухгалтерського обліку товарних запасів в системі управління торгівельним підприємством. Economics and finance. 2016. № 9. С.228-230. URL: http://conferencii.com/files/archive/2016-09.pdf (дата звернення: 18.09.2019).

Максименко І.Я., Волкова Т.В. Особливості обліку та оподаткування проведення рекламних акцій на підприємствах торгівлі. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. 2019. № 19. С. 16-18. URL: http://конференция.com.ua/files/90_01_s(1).pdf#page=16 (дата звернення: 18.09.2019).

Шум М. А., К.С. Гулько Особливості обліку та аналізу виробничих запасів на підприємствах України в сучасних умовах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 4. С.166-169.

Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On accounting and financial reporting in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 18 Sept 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Accounting Standard 9 Stocks”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (Accessed 18 Sept 2019).

Maksymenko, I. and Melikhova, Т. (2017), “Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine”, Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3, no. 5, pp. 268—275.

Maksymenko, I. Melikhova, Т. and Zorya, О. (2018), “Fiscal audit development in the system of budget process management”, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 22, no. 6, available at: https://www.abacademies.org/articles/fiscal-audit-development-in-the-system-of-budget-process-management-7767.html (Accessed 18 Sept 2019).

Maksy`menko, I.Ya. and Vasy`l`chenko, E.V. (2018), “Features of accounting and taxation of goods through online commerc”, Molody`j vcheny`j, vol. 9, pp.253-256.

Maksy`menko, I. Ya. (2013), “Internal audit: improving the efficiency and profitability of the enterprise”, Staly`j rozvy`tok ekonomiky, vol. 1, pp.294-296.

Maksy`menko, I.Ya. and Vajlo, T.V.(2016), “Features of accounting and analytical display of inventory in the management of a trading company”, Naukovo-prakty`chny`j zhurnal Investy`ciyi: prakty`ka ta dosvid, vol. 16, pp.22-25.

Maksy`menko, I.Ya. and Ivanchenko, A.G. (2019), “Features of definition and classification of stocks in the process of enterprise management”, Zbiór artykułów naukowych recenzowanych, vol. 19, pp.22-23, available at: http://конференция.com.ua/files/91_s.pdf#page=22 (Accessed 18 Sept 2019).

Maksy`menko, I.Ya. and Vajlo, T.V. (2016), “Features of accounting of discounts and sale of goods at the enterprises of trade”, Economics and finance, vol. 10, pp. 169-171, available at: http://conferencii.com/files/archive/2016-10.pdf (Accessed 18 Sept 2019).

Maksy`menko, I.Ya. (2016), “Features of inventory accounting in the trading enterprise management system”, Economics and finance, vol. 9, pp. 228-230, available at: http://conferencii.com/files/archive/2016-09.pdf (Accessed 18 Sept 2019).

Мaksy`menko, I.Ya. and Volkova, T.V. (2019), “Features of accounting and taxation of advertising campaigns at trade enterprises”, Zbiór artykułów naukowych recenzowanych, vol.19, pp. 16-18, available at: http://конференция.com.ua/files/90_01_s(1).pdf#page=16 (Accessed 18 Sept 2019).

Shum, M. A. and Gul`ko, K.S. (2017), “Features of accounting and analysis of inventories at Ukrainian enterprises in modern conditions”, Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo nacional`nogo universy`tetu, vol. 4, pp.166-169.

Опубліковано
2019-10-09
Номер
Розділ
Статьи