СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ: ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ТА ЙОГО ОЦІНКА

  • N. Н. Fatіukha
  • K. D. Raina
Ключові слова: статистичний аналіз; валовий внутрішній продукт; державні статистичні спостереження; адміністративна інформація; методи розрахунку ВВП; динаміка ВВП; номінальний ВВП; реальний ВВП; тіньова економіка.

Анотація

У статті розглянуто інформаційну базу для розрахунку валового внутрішнього продукту (ВВП) як основного показника статистики національних рахунків України.Для розрахунку ВВП використовуються дані державних статистичних спостережень, адміністративна інформація, отримана відповідно до укладених угод про взаємообмін інформаційними ресурсами, та застосовуються математичні методи для визначення відсутніх даних і оцінки економічних операцій, які безпосередньо не спостерігаються статистичними спостереженнями.Розрахунок ВВП України здійснюють трьома методами: виробничим, за категоріями доходу та кінцевого використання. Методологія розрахунку ВВП України ґрунтується на міжнародних стандартах Системи національних рахунків СНР 2008 року та Європейської системи національних та регіональних рахунків 2010 року.ВВП розраховують у цінах попереднього періоду (попереднього року або відповідного кварталу попереднього року) та у постійних цінах еталонного/базисного року. Для ВВП та його складових виробничим методом та за категоріями кінцевого використання визначають індекси фізичного обсягу та індекси-дефлятори.Динаміка ВВП України за останні 18 місяців свідчить про позитивну тенденцію росту, починаючи з 2016 року. У другому кварталі 2019 року зростання ВВП України склало 4,6% до відповідного кварталу попереднього року і є найбільшим показником економічного зростання за останні 2,5 року. У першому кварталі 2019 року темп зростання склав 2,5%. По відношенню до попереднього кварталу реальний ВВП країни в другому кварталі поточного року (з урахуванням сезонного фактора) виріс на 1,6%. На ріст ВВП вплинули основні два фактори: торгівля і сільське господарство.Проте рівень тіньової економіки занижує реальний обсяг виробництва при розрахунках ВВП, і це в кінцевому підсумку дещо викривляє розрахунки фактичного ВВП. Реалізація заходів щодо детінізації української економіки створить умови для легальної господарської діяльності та посилення відповідальності за економічні злочини, підвищить рівень доходів та соціальний захист громадян, дозволить залучити додаткові бюджетні надходження для забезпечення стійкого та динамічного економічного зростання.

Посилання

Методологічні положення розрахунку валового внутрішнього продукту (наказ Держкомстату від 17.09.2018 № 187). [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Державна служба статистики України.. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

В НБУ назвали причины ускорения роста экономики Украины. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-nbu-nazvali-prichiny-uskorenija-rosta-ekonomik-357001/.

Розмір ВВП в доларах — за даними Світового банку та МВФ, [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.worldbank.org, http://www.imf.org.

Фатюха Н.Г., Шумакова К.В. Сучасний стан твньової економіки у ВВП України [Текст] // Економічний простір : зб. Наук. пр. ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2014 . - № 82. – С. 125- 135.

Тенденції тіньової економіки / Міністерство економічного розвитку і торгівлі. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://issuu.com/mineconomdev/docs/shadow_2018_04.07.2019__1_.

Два сценарії розвитку української економіки: трендовий і цільовий. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://strategy.uifuture.org/dva-scenar%D1%96i-rozvitku-ukrainskoi-ekonom%D1%96ki.html.

Украинская экономика установила рекорд. Почему никто не радуется. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http:// https://finance.liga.net/ekonomika/article/ukrainskaya-ekonomika-ustanovila-rekord-pochemu-nikto-ne-raduetsya.

Фатюха Н.Г., Макушина Т.П. Аналіз динаміки ВВП України // Ефективна економіка № 12, 2015 [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4634.

State Statistics Service of Ukraine (2018), Order of the State Statistics Committee of 17.09.2018 № 187 "Methodological provisions for the calculation of gross domestic product", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 14 Aug 2019).

The NBU named the reasons for accelerating the growth of the Ukrainian economy, [Online], available at: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-nbu-nazvali-prichiny-uskorenija-rosta-ekonomik-357001/ (Accessed 14 Aug 2019).

GDP in dollars - according to the World Bank and IMF, [Online], available at: http://www.worldbank.org, http://www.imf.org (Accessed 14 Aug 2019).

Fatiukha, N.H. and Shumakova, K.V. (2014), "The Current State of the Shadow Economy in the GDP of Ukraine", Ekonomichnyi prostir, vol. 82, pp. 125- 135.

Ministry of Economic Development and Trade (2018), "Shadow Economy Trends", [Online], available at: https://issuu.com/mineconomdev/docs/shadow_2018_04.07.2019__1_ (Accessed 14 Aug 2019).

Two scenarios of development of the Ukrainian economy: trend and target, [Online], available at: https://strategy.uifuture.org/dva-scenar%D1%96i-rozvitku-ukrainskoi-ekonom%D1%96ki.html (Accessed 14 Aug 2019).

Ukrainian economy set a record. Why is no one happy, [Online], available at: http:// https://finance.liga.net/ekonomika/article/ukrainskaya-ekonomika-ustanovila-rekord-pochemu-nikto-ne-raduetsya (Accessed 14 Aug 2019).

Fatiukha, N.H. and Makushyna, T.P. (2015), "Analysis of dynamics of GDP of Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 12, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4634 (Accessed 14 Aug 2019).

Опубліковано
2019-10-08
Номер
Розділ
Статьи