МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ РИЗИКУ В МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

  • T. A. Chupilko
Ключові слова: математичне моделювання; оборотний капітал; торгівельне підприємство; маржинальний дохід; ризик; мінімізація ризику.

Анотація

Аналізуються питання управління оборотним капіталом торгівельного підприємства за допомогою математичного моделювання. Розвинуто економіко-математичну модель оптимізації доходу підприємства в умовах обмеженого оборотного капіталу з урахуванням параметрів торгівельної діяльності підприємства, зокрема, оптових закупівель. При моделюванні враховані обсяги оптових закупівель, ціна та інтенсивність роздрібних продажів за обмежень на оборотний капітал. Окрему увагу приділено урахуванню кількісних показників ризику та його мінімізації в моделі управління оборотним капіталом підприємства. Кількісна оцінка ризику заснована на методах теорії імовірностей. Сподіваний прибуток визначається математичним сподіванням. В якості основних кількісних показників ризику приймаються варіація (дисперсія) та середнє квадратичне відхилення. Для визначення мінімуму ризику використовуються методи диференціального числення, а саме, необхідна та достатня умови існування безумовного екстремуму. Економіко-математична модель, розглянута в роботі, використовує також методи математичного програмування для визначення оптимального доходу і структури портфеля в умовах обмежених ресурсів.

Посилання

Чупілко Т.А. Математична модель оптимізації оборотного капіталу торгового підприємства /Т.А. Чупілко, С.І. Чупілко // Збірник наукових праць ДДТУ (технічні науки). – 2016. – Випуск 1(28). – С.113-117.

Чупілко Т.А. Динамічна модель управління оборотним капіталом торгового підприємства /Т.А. Чупілко, С.І. Чупілко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – 2015. – №1(33). – С. 135-147.

Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни./ В.В. Вітлінський, П.І. Верченко. – К. : КНЕУ. - 2000. – 292 с.

Нгуен, К.Н. Моделирование и оптимизация управления структурой капитала фирмы / К.Н. Нгуен // Економіка: проблеми теорії та практики – Дн. : Наука і освіта. – № 29. – 2000. – C. 62-73.

Chupilko, T.A. and Chupilko, S.I. (2016), “ Mathematical model of working capital optimization of commercial enterprises”, Zbirnyk naukovyh prac’ Dniprodzerzhins’kogo technichnogo universitetu (technichni nauki), №1(28), pp.113-117.

Chupilko, T.A. and Chupilko, S.I. (2015), “Dynamic model of working capital management of commercial enterprises”, Visnyk DDFA, № 1(33), pp. 135-147.

Vitlins’kiy, V.V. and Verchenko P.I. (2000), “ Analysis, modeling and management of economic risk”: Educational and methodical manual for independent study of discipline, К. : КNEU, 292 p.

Ngujen, K.N. (2000), “Modelirovanie i optimszacija upravlenija ctructuroj kapitala firmi”, Ekonomika: problemi teorii ta praktiki, Dn.: Nauka i osvita, № 29, pp. 62-73.

Опубліковано
2019-10-08
Номер
Розділ
Статьи