АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

  • L. V. Koval
  • M. S. Levchuk

Анотація

У статті розглянуто значення облікової політики, загальні питання, проблеми формування та визначено шляхи їх подолання у закладах вищої освіти. Розглянуто поняття «облікова політика» згідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Викладено ряд статистичних даних щодо функціонування закладів вищої освіти різної форми власності та кількість функціонуючих закладів вищої освіти в Україні. Охарактеризовано принцип за яким заклади вищої освіти оформляють облікову політику щорічно. Здійснено характеристику основних аспектів та зазначено виміри облікової політики закладів вищої освіти. Розглянуто вплив облікової політики на фінансову стійкість закладів вищої освіти. Запропоновано ряд заходів та рекомендацій щодо її вдосконалення та подальшого функціонування.

Посилання

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 (МСБО 8). Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки [Електронний ресурс] // від 01.01.2012 – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996"XIV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996"14.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Костишин, Н. С. Облікова політика як елемент системи управління бюджетними установами / Н. С. Костишин, О. Є. Шмигель // Наукові праці Полтавської аграрної академії. – Полтава : ПДАА, 2012. – Вип. 2 (5). – Т. 2. – С. 150-157.

Коваль Л.В. Проблеми формування облікової політики в бюджетних установах [Електронний ресурс] / Коваль Л.В., Платковська О.В. // ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ Науково-практичний економічний журнал. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vcndtue_2013_3_14.pdf.

Китайчук Т. Г. Актуальні питання облікової політики бюджетної установи в умовах дії національних стандартів бухгалтерського обліку в державному сектор [Електронний ресурс] / Т. Г. Китайчук, Н. М. Гудзенко // ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://efm.vsau.org/files/pdfa/4305.pdf.

Лісна І. В. Облікова політика вищого навчального закладу та її вплив на ефективність прийняття управлінських рішень: організаційно-методологічний аспект / І. В. Лісна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2009. - Вип. 16(1). - С. 271-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_16(1)__46.

Лиско Н. А. Організація бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах за новими нормами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі / Н. А. Лиско // Економіка та держава. - 2016. - № 1. - С. 105-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2016_1_25.

Подолянчук О. А. Облікова політика щодо заробітної плати [Електронний ресурс] / Олена Анатоліївна Подолянчук // Облік і фінанси. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16507.pdf.

Романів Є. М. Особливості організації і методика розробки облікової політики на сучасному етапі функціонування підприємств в Україні / Є. М. Романів, І. М. Кравичшин // Modern economics. - 2018. - № 10. - С. 115-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2018_10_21.

Свірко С. В. Первинна організація бухгалтерського обліку бюджетних установ: формування облікової політики / С. В. Свірко // Економіка та підприємництво. – К. : Вид-во КНЕУ, 2002. – Вип. 8. – С. 137–148.

Харчук Ю. Ю. Облікова політика та її вплив на фінансову стійкість вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 26. - С. 124-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2014_26_22.

Чебанова Н.В. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА – ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ [Електронний ресурс] / Чабанова Н.В, Яковенко С.Л. // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 1.. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhnau_ekon_2018_1_18.pdf.

Чебанова Н. В. Сучасний стан та перспективи розвитку облікової політики державних установ / Н. В. Чебанова, Л. Є. Ревуцька, Н. М. Корольова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 1. - С. 130-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017_1_16.

President of Ukraine (2013), Decree Of the President of Ukraine,“About the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021”, available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (Accessed 25 May 2019).

Ministry of Finance Ukraine (2012), “International Accounting Standard 8 (IAS 8). Accounting policies, changes in accounting estimates and errors” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020 (Accessed 30 May 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996” (Accessed 19 May 2019).

State Statistics Service of Ukraine , available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 19 June 2019).

Kostyshyn N. S., Shmyhel' O. Ye.(2012), “Accounting policy as an element of the budgetary management system”, Naukovi pratsi Poltavs'koi ahrarnoi akademii, vol. 2, pp.-150-157.

Koval L.V. and Platkovska O.V. (2016), “Problems of formation of accounting policy in budgetary institutions”, Ekonomichni studii: naukovo-praktychnyj ekonomichnyj zhurnal, [Online], vol . 2 (10), available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (Accessed 15 July 2019).

Kytaichuk T. H. and Hudzenko N. M. (2018), “Topical issues of the accounting policy of a budgetary institution under the conditions of national accounting standards in the public sector”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, [Online], vol . 4, available at: http://efm.vsau.org/files/pdfa/4305.pdf (Accessed 17 July2019).

Lisna I. V (2009), “The accounting policy of higher education institution and its influence on the effectiveness of managerial decision-making: organizational-methodological aspect”, Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu, [Online], vol.16 (1), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_16(1)__46 (Accessed 1 Aug 2019).

Lysko N. A. (2016) “Organization of accounting in higher education institutions according to the new rules of national provisions (standards) of accounting in the public sector”, Ekonomika ta derzhava, [Online], vol.1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2016_1_25 (Accessed 15 July 2019).

Podolianchuk O. A. (2018), “Accounting Payroll Policy”, Oblik i finansy, [Online], vol . 1, available at: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16507.pdf (Accessed 15 July 2019).

Romaniv Ye. M and Kravychshyn I. M (2018), “Features of the organization and methodology of accounting policy development at the present stage of functioning of enterprises in Ukraine”, Modern economics, [Online], vol.10, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2018_10_21 (Accessed 30 Aug 2019).

Svirko S. V. (2002), “Primary organization of accounting of budgetary institutions: formation of accounting policy”, Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 8, pp. - 137–148.

Kharchuk Y. Y. (2014), “Accounting Policies and Impacts on the Financial Sustainability of Higher Education Institutions of State and Communal Property in Ukraine”, Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu "Ostroz'ka akademiia", [Online], vol. 26, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2014_26_22 (Accessed 1 Aug 2019).

Chabanova N.V and Yakovenko S.L. (2018), “The main element of the accounting system”, Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia „Ekonomichni nauky”, [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhnau_ekon_2018_1_18.pdf (Accessed 11 Aug 2019).

Chabanova N.V,. Revuts'ka L. Ye and Korol'ova N. M.(2017), “The current state and prospects of development of accounting policies of public institutions”, Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia „Ekonomichni nauky”, [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017_1_16. (Accessed 18 Aug 2019).

Опубліковано
2019-10-08
Номер
Розділ
Статьи