ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  • Tetiana Tsalko
  • Tetiana Kharchenko
  • Anastasiia Khondoka
Ключові слова: конкурентні переваги; конкурентоспроможність; конкуренція; конкурент; конкурентна стратегія.

Анотація

У статті досліджено особливості формування конкурентних переваг на підприємстві та встановлено систему чинників, що формують конкурентні переваги на підприємстві. Автором виокремлені наступні чинники: самостійність та відповідальність підприємства, наявність конкуренції, наявність всіх видів ризиків, наявність договорних відносин між самостійно господарюючими суб'єктами, наявність правил, що регламентують поведінку підприємства та встановлені державою, застосування до підприємства-правопорушника вплив економічного та адміністративного характеру з боку держави. В роботі встановлено, можливі варіанти формування конкурентних переваг, а саме: концентрація на конкурентах; орієнтація на клієнтів і на задоволення їх потреб; орієнтація на ринкову перспективу. Також в науковій роботі визначено зовнішні та внутрішні фактори конкурентних переваг підприємства та їх вплив на конкурентоспроможність підприємства. До зовнішніх переваг, в першу чергу, відносяться маркетингове «ноу-хау», знання очікувань покупців. Внутрішні конкурентні переваги досягаються і реалізуються персоналом, серед якого особливу роль відіграють керівники. В роботі встановлено основні вимоги до конкурентних переваг, а саме вони мають бути: значущими, видимими, значущими для споживача, стійкими, унікальними, прибутковими для підприємства.

Посилання

Портер М. Стратегія конкуренції / М. Портер // Пер. з англ. А.Олійник, Р.Скільський. – К.: Основи, 1997. – 390 с.

Бондаренко С.М. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / С.М. Бондаренко, А.А. Невмержицька // Технології та дизайн. – 2014. – № 2(11). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/td_2014_2_15.pdf.

Діденко Є.О. Модель управління конкурентоспроможністю підприємства / Є.О. Діденко, П.І. Жураківський // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2017. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5590.

Касич А.О. Управління конкурентними перевагами підприємства / Касич А.О., Харькова Ж.В. // Економічний аналіз. – 2016. – № 2, Том 25. – С. 79-85.

Касич А.О. Theoretical and methodical foundations of sustainable management in modern companies / А. Касич, М. Вохозка // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 2. – С. 298-305.

Невмержицька С. М. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, том 1. – Хмельницький:ХНУ, 2011. – №4, Том 1 (178) – С.168-171.

Романко О. П. Чинники формування конкурентоспроможності машинобудівного підприємства // Актуальні проблеми економіки – 2009 - №3, с.113-125.

Харченко Т. О. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Т. О. Харченко, Р. Л. Куфрик // Ефективна економіка. – 2016. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5253.

Kharchenko T. О., Rabenko D. V. Formation of personnel policy enterprise // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – May № 14, 2017. – С.213-215.

Porter М. (1997) “Stratehiia konkurentsii” [Competition strategy], Osnovy, Kyiv, Ukraine.

Bondarenko S.М., Nevmerzhytska А.А. (2014) “Assessment of enterprise competitiveness”, Tekhnolohii ta dyzajn, [Online], vol . 2(11), available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/td_2014_2_15.pdf (Accessed 5 September 2019).

Didenko Y.О., Zhurakivskyi P.І. (2017) “The model of competitiveness management of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5590 (Accessed 4 September 2019).

Kasych А.О., Kharkova ZH.V. (2016) “Managing the competitive advantage of the enterprise”, Ekonomichnyj analiz, vol . 2, no. 25, pp. 79-85.

Kasych А., Vokhozka М. (2017) “Theoretical and methodical foundations of sustainable management in modern companies”, Marketynh i menedzhment innovatsij, vol .2, рр. 298-305.

Nevmerzhytska S. М. (2011) “Improvement of strategic management of enterprise activity”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol . 4, no. 1(178), pp.168-171.

Romanko О. П. (2009) “Factors of formation of competitiveness of machine-building enterprise”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol . 3, pp.113-125.

Kharchenko T. О., Kufryk R. L. (2016) “Innovative maintenance of the competitiveness of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 11 available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5253 (Accessed 5 September 2019).

Kharchenko T. О., Rabenko D. V. (2017) “Formation of personnel policy enterprise”, Virtus: Scientific Journal, Editor-in-Chief M.A. Zhurba, vol . 14, рр. 213-215.

Опубліковано
2019-10-08
Номер
Розділ
Статьи