ОБГРУНТУВАННЯ ДЕКОМПОЗИЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ БРЕНДОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • O. J. Krasovska
Ключові слова: декомпозиційний підхід; бренд; мультиатрибутівна теорія; споживач; середовище.

Анотація

Визначено, що однією з основних складових бренду є суб’єктивна, сутність якої полягає в сприйнятті брендової політики підприємства як сукупності вражень суб’єктів зовнішнього середовища, щодо контексту дослідження – партнерів, про його здобутки та можливості розвитку. Суб’єкти зовнішнього середовища мають власне уявлення про рівень розвитку підприємств, його можливості, переваги й недоліки в роботі. Оскільки кожна аудиторія ринку (широкі верстви населення, споживачі продукції, партнери з бізнесу, владні структури) спрямована на отримання специфічної інформації про підприємство і таким чином формують його імідж у своїй уяві, передачу інформації для кожної з них доцільно здійснювати різними засобами, користуючись дієвими методами впливу з урахуванням активних мотиваційних потреб.Декомпозиційний підхід ґрунтується на мультиатрибутивній теорії корисності, коли бренд розглядається споживачем як набір його характеристик (атрибутів). Результати застосування кожного з підходів дають можливість отримати розгорнуту оцінку ставлення споживачів до певногобренду.

Посилання

Ламбен Жан-Жак Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с франц. - Спб.- М.: Наука, 1996. - 589 с.

Энджел Дж., Блэкуэлл Р., Минард П. Поведение потребителей. – Спб.: Питер, 1999. – 768 с.

Зозульов О.В. Аналіз ставлення споживачів до торгівельної марки: огляд сучасних теорій та підходів. // Маркетинг в Україні. – 2002. - № 1 (11). – С. 4-8.

Богомаз Н.В., Зозульов О.В. Метод інтегральної оцінки ставлення споживачів до торгівельної марки. // Маркетинг в Україні. – 2002. - № 6 (16). – С. 30-33.

Зозульов О., Пуговкін Д. Методика використання гнучкого методу сегментації споживчого ринку. // Маркетинг и реклама. – 2002. - № 12 (76). – С. 20-22.

Субач І.Ю. Синтез распределенных интеллектуальных систем поддержки принятия решений / Герасимов Б.М., Субач І.Ю. // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2008. – № 2(2). – С. 15 – 19.

Цвиркун А.Д. Основы синтеза структуры сложных систем / Цвиркун А.Д. – М.: Наука, 1982. – 200 с.

Lamben Zhan-Zhak (1996), Strategicheskij marketing. Evropejskaja perspektiva [Strategic marketing. European perspective], Nauka, Spb.- M., Russia, P. 589.

Jendzhel, Dzh. Bljekujell, R. and Minard, P. (1999), Povedenie potrebitelej [Consumer behavior], Piter, Spb., Russia, P. 768.

Zozulov, O.V. (2002),"Consumer Attitude Analysis: A Review of Current Theories and Approaches", Marketynh v Ukraini, vol. 1 (11), pp. 4-8.

Bohomaz, N.V. and Zozulov, O.V. (2002), "The method of integral assessment of consumer attitude to the brand", Marketynh v Ukraini, vol. 6 (16), pp. 30-33.

Zozulov, O. and Puhovkin, D. (2002), "The technique of using the flexible method of segmentation of the consumer market", Marketynh y reklama, vol. 12 (76), pp. 20-22.

Gerasimov, B.M. and Subach, І.Ju. (2008), " Synthesis of Distributed Intelligent Decision Support Systems", Suchasnі іnformacіjnі tehnologії u sferі bezpeki ta oboroni, vol. 2(2), pp. 15 – 19.

Cvirkun, A.D. (1982), Osnovy sinteza struktury slozhnyh sistem [Bases of synthesis of the structure of complex systems], Nauka, Moscow, Russia, P. 200.

Опубліковано
2019-10-08
Номер
Розділ
Статьи