АНАЛІЗ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • V. Chernyshev
  • D. Okara
  • I. Kovalova
Ключові слова: Одеський регіон; валовий регіональний продукт; прямі іноземні інвестиції; інвестиційна привабливість; тенденції розвитку; сальдо.

Анотація

Добробут країни забезпечується її регіональними економіками. Для зростання національної економіки недостатньо лише власних коштів. Соціально-економічний розвиток України та її регіонів особливо у період економічної нестабільності потребує дієвого співробітництва зі світовою системою господарювання, в якій інвестування є важливим економічним важелем. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) мають стати одним з основних індикаторів підвищення рівня економічного розвитку України та її регіонів.Обґрунтовано актуальність аналізу ПІІ в економіку Одеської області з країн світу. Досліджено динаміку зміни таких показників: ВРП Одеської області в 2004 – 2017 рр.; ПІІ в Україні та Одеській області упродовж 2009 – 2019 рр.; ПІІ в економіку регіону за видами економічної діяльності упродовж 2010 – 2018 рр. Проаналізовано географічну структуру припливу ПІІ в Одеську область на початок 2009 – 2019 рр. Виявлено, що на початок 2009 - 2019 рр. середній темп зростання позитивного сальдо ПІІ складав 102,6%, а середній темп приросту – 2,6%; відношення припливу ПІІ з країн світу в регіон до інвестування в економіки країн світу з регіону на порядок вище, ніж в цілому в Україні; середній темп зростання ПІІ країн ЄС складав 102,0 %, а середній темп приросту – 2,0%; перше місце серед країн-інвесторів ПІІ в економіку Одеської області стабільно займає Кіпр, інвестиції якого продовжують витісняти з економіки області акціонерний капітал розвинених країн світу та забезпечують загальні показники приросту припливу ПІІ до регіону. Для іноземних інвесторів в економіку Одеської області були пріоритетними такі види економічної діяльності: операції з нерухомим майном (середній темп приросту ПІІ 12,7%); професійна, наукова та технічна діяльність (12,7%); промисловість (7,2%); транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (2,0%). Втратили привабливість такі види економічної діяльності: фінансова та страхова; оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів; будівництво. Наведено авторські висновки та визначено перспективи для подальших досліджень.

Посилання

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 26.08.2019).

Киян Є. Прогрес, регрес чи статус-кво: економічні підсумки та перспективи України / Є. Киян // WDM Chrematistic. - № 219 від 20.01.2019. – 64 с. [Електронний журнал] – Режим доступу: http://www.afo.com.ua/doc/WDM-Chrematistic-2019-01-20.pdf.

Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12 січня 2015 р. – Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Богдан Т.П. Аналіз управління державним боргом України у I півріччі 2018 року / Т.П. Богдан. – К.: Експертно-аналітичний Центр «Оптіма», 2018. – 26 с.

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. Проект-2017. – К.: Інститут географії, Інститут демографії та соціальних досліджень М.В. Птухи, 2017. – 112 с. – Режим доступу: https://igu.org.ua/sites/default/files/Стратегія-сталого-розвитку.pdf.

Колеватова А.В Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в економіку України / А.В. Колеватова // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання]. – 2018. - № 22. - С. 1080 - 1084. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/200.pdf.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 – 2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / А.С.Гальчинський [та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – Офіц.вид. – Київ: [ІВЦ Держкомстату України], 2004. – 416 с.

Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Яворська В.В. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики: навч. посіб. / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 372 с.

Мармоза А.Т. Теорія статистики: підручник / А.Т. Мармоза. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 592 с.

Офіційний сайт Головного управління статистики Одеській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.od.ukrstat.gov.ua.

Говорушко Т.А., Обушна Н.І. Сутність прямих іноземних інвестицій та їх класифікація / Т.А.Говорушко, Н.І.Обушна // Теорії мікро-макроекономіки. – 2013. – Вип. 41. – С. 91 – 99. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10871/1/20134.pdf.

Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. / А.П. Дука. – К.: Каравела, 2007. – 424 с.

Інвестування економіки України: навч. посіб. / [В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко,О.А. Кириченко, Т.Є. Воронкова, С.В. Палиця, Ю.Б. Пінчук, С.В. Федоренко, О.Ф. Іткін]; за ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. – К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – 323 с.

Чорноус О. І., Лугова Т. Г. Формування та розвиток інвестиційної активності підприємств комунального транспорту / О.І. Чорноус, Т.Г. Лугова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Том 1. – С. 122 - 126. - Режим доступу:http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/15145/%D0%A2%D0%B8%D0%9F%202013%20%D0%92%D1%8B%D0%BF.1%20%D1%82.1.pdf.

Світовий банк. Рейтинг країн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/rankings.

Савелко С.О.Невідповідність надходжень прямих інвестицій в Україну потребам модернізації економіки / С.О. Савелко // Ефективна економіка. - 2011. - № 7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=636.

David Saha, Vitaliy Kravchuk, Robert Kirchner. The economic impact of FDI on Ukraine // Policy Studies Series [PS/01/2018]. - Berlin/Kyiv, April 2018. – 51 p. Access mode: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2018/Full_PS_01_2018_en.pdf.

Світовий звіт про інвестиції за 2019 рік: Спеціальні Економічні Зони. – 2019. – 237 с. - Режим доступу: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf.

Мордань Є.Ю., Закорко К.С. Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні / Є.Ю. Мордань, К.С. Закорко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка та менеджмент. – 2017. – Вип. №23, Ч. 2. – С. 63 - 67. - Режим доступу: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-2-2017/16.pdf.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu.

Індекс глобальної конкурентоспроможності за 2018 – 2019 рік. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitiveness

Report2018.pdf.

Аверчук Р. Прямі іноземні інвестиції в Україні: війна і мир / Р. Аверчук // Дніпропетровське інформаційне агентство [Електронний ресурс]. – 12.01.2017. – Режим доступу:http://dia.dp.gov.ua/pryami-inozemni-investici%D1%97-v-ukra%D1%97ni-vijna-i-mir/.

Розпутенко І.В., Москаленко С.О. Пріоритетні напрями розвитку гуманітарної сфери в Україні / І.В. Розпутенко, С.О. Москаленко // Державне управління: теорія та практика [Електронне наукове фахове видання].– 2012. - № 2. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej16/txts/12RIVKPP.pdf.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2019 рік: Постанова Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 834-VII. – 78 с. - Режим доступу: https://oda.odessa.gov.ua/statics/pages/files/5c27570a448a1.pdf.

State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 26 August 2019).

Kyian, Ye. (2019), “Prohres, rehres chy status-kvo: ekonomichni pidsumky ta perspektyvy Ukrainy”, WDM Chrematistic, [Online], vol. 219, available at: http://www.afo.com.ua/doc/WDM-Chrematistic-2019-01-20.pdf (Accessed 26 August 2019).

President of Ukraine (2015), Decree “On the Sustainable Development Strategy“ Ukraine 2020”, available at: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 26 August 2019).

Bohdan, T.P. (2018), Analiz upravlinnia derzhavnym borhom Ukrainy u I pivrichchi 2018 roku [Analysis of the Public Debt Management of Ukraine in the First Half of 2018], Ekspertno-analitychnyj Tsentr «Optima», Kyiv, Ukraine.

UNDP in Ukraine (2017), “Ukraine's Sustainable Development Strategy until 2030. Project-2017”, available at: https://igu.org.ua/sites/default/files/Стратегія-сталого-розвитку.pdf (Accessed 26 August 2019).

Kolevatova, A.V. (2018), “The current state of attraction of foreign investments in the economy of Ukraine”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, [Online], vol. 22, available at: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/200.pdf (Accessed 26 August 2019).

Galichynsky, A.S. (2004), Stratehiia ekonomichnoho i sotsial'noho rozvytku Ukrainy (2004-2015 roky) "Shliakhom Yevropejs'koi intehratsii" [Strategy for Economic and Social Development of Ukraine (2004-2015) "Towards European Integration"], Natsional'nyj instytut stratehichnykh doslidzhen', Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia NAN Ukrainy, Ministerstvo ekonomiky ta z pytan' ievropejs'koi intehratsii Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

Topchiiev, O.H., Mal'chykova, D.S. and Yavors'ka, V.V. (2015), Rehionalistyka: heohrafichni osnovy rehional'noho rozvytku i rehional'noi polityky: navch. posib. [Regionalism: geographical bases of regional development and regional policy], OLDI-PLYuS, Kherson, Ukraine.

Marmoza, A. T. (2013), Teoriia statystyky [Theory of statistics], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Main administration of statistics is in the Odesa area (2019), available at: www.od.ukrstat.gov.ua (Accessed 26 August 2019).

Hovorushko, T.A. and Obushna, N.I. (2013), “The essence of foreign direct investment and their classification”, Teorii mikro-makroekonomiky, [Online], vol. 41, available at:

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10871/1/20134.pdf (Accessed 26 August 2019).

Duka, A.P. (2007), Teoriia ta praktyka investytsijnoi diial'nosti. Investuvannia [The theory and practice of investment activity. Investment], Karavela, Kyiv, Ukraine.

Fedorenko, V.H. Denysenko, M.P. Kyrychenko, O.A. Voronkova, T.Ye. Palytsia S.V. Pinchuk, Yu.B. Fedorenko, S.V. and Itkin, O.F. (2011), Investuvannia v ekonomiky Ukrainy [Investing in Ukrainian economy], IPK DSZU, Kyiv, Ukraine.

Chornous, O.I. and Lugovaya, T. G., (2013), “Formation and development of enterprises investment activity of transport utilities”, Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti: zbirnyk naukovykh prats', vol. 1, no. 1, pp. 122 – 126, available at: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/15145/%D0%A2%D0%B8%D0%9F%202013%20%D0%92%D1%8B%D0%BF.1%20%D1%82.1.pdf (Accessed 26 August 2019).

The World Bank (2019), “Rating countries”, available at: http://russian.doingbusiness.org/rankings (Accessed 20 August 2019).

Savelko, S.O. (2011), “Mismatch of direct investment in Ukraine needs to modernize the economy”, Efektyvna ekonomika, vol. 7, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=636 (Accessed 26 August 2019).

Saha, D, Kravchuk, V. and Kirchner, R. (2018), “The economic impact of FDI on Ukraine”, Policy Studies Series [PS/01/2018], available at: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2018/Full_PS_01_2018_en.pdf (Accessed 26 August 2019).

UNCTAD (2019), “World Investment Report 2019: Special Economic Zones”, available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf (Accessed 23 August 2019).

Mordan, Ye.Yu. and Zakorko, K.S. (2017), “The current state of investment activities in Ukraine”, Naukovyj visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika ta menedzhment, vol. 23, no. 2, available at: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-2-2017/16.pdf (Accessed 26 August 2019).

European Union (2017), “Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part”, available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu (Accessed 26 August 2019).

World Economic Forum (2018), “The Global Competitiveness Index 2017 – 2018”, available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf (Accessed 6 August 2019).

Averchuk, R. (2017), “Foreign Direct Investment in Ukraine: war and peace”, Dnipropetrovs'ke informatsijne ahentstvo, [Online], available at: http://dia.dp.gov.ua/pryami-inozemni-investici%D1%97-v-ukra%D1%97ni-vijna-i-mir/ (Accessed 26 August 2019).

Rozputenko, I.V. and Moskalenko, S.O. (2012), “Priorities for humanitarian sphere in Ukraine in the context of the political process”, Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 2, available at: http://academy.gov.ua/ej/ej16/txts/12RIVKPP.pdf (Accessed 26 August 2019).

Odessa Regional Council (2018), “Program of socio-economic and cultural development of the Odessa region for 2019: resolution of the Odessa Regional Council of December 21, 2018 № 834”, available at: https://oda.odessa.gov.ua/statics/pages/files/5c27570a448a1.pdf (Accessed 26 August 2019).

Опубліковано
2019-10-08
Номер
Розділ
Статьи