ЧИ ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВІ РИНКИ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ІНТЕНСИВНО ЗРОСТАЮЧИХ КРАЇН АЗІЇ?

  • I. V. Kryvovyazyuk
  • I. Zablotska
  • T. О. Nikitin
Ключові слова: інвестиційна привабливість; ринок житлової нерухомості; індекс зростання цін; кредитування житла; Китай; Індія; Південна Корея; Японія.

Анотація

Мета статті полягає в науково-практичному обґрунтуванні факторів і умов формування інвестиційної привабливості ринків житлової нерухомості інтенсивно зростаючих країн Азії.Встановлено, що найбільш сприятливими сферами для інвестування в країнах Азії нині є будівництво дешевого житла, приміщень для оренди, житла для пенсіонерів і студентів, а однією із найважливіших особливостей Азіатського ринку нерухомості є міграція інвесторів до ринків, які у минулому не були привабливими. Одними з найбільш перспективних ринків нерухомості з позицій інвестування визначено ринки таких країн Азії як Китай, Індія, Південна Корея та Японія.Аналіз ринків житлової нерухомості досліджуваних країн Азії виявив їх інвестиційну привабливість для потенційних інвесторів і дозволив встановити, що основними факторами, які визначають перспективність інвестиційної привабливості країн Азіатського регіону є демографічний потенціал і урбанізація, активне формування середнього класу в структурі платоспроможності населення, подальше зростання ВВП.Результати дослідження показали, що рівень цін на нерухомість, умови її кредитування та інвестиційна привабливість ринків житлової нерухомості Китаю, Індії, Південної Кореї та Японії є різними, і впливають на доступність житла в цих країнах.Визначено, що інвестиційна привабливість ринків житлової нерухомості в Китаї та Індії є вищою, де прогнозується її короткочасне зростання, а згодом – зниження інвестиційної привабливості, а для Південної Кореї та Японії – нижчою, зважаючи на їх специфіку, де також прогнозується незначне зростання інвестиційної привабливості ринку житлової нерухомості, а згодом, її стабілізація. Основними факторами, які визначають падіння інвестиційної привабливості в країнах Азії є циклічність розвитку ринків нерухомості, падіння темпів зростання цін на житлову нерухомість, зниження ставок оренди житла тощо.Перспективи подальших розвідок з позицій дослідження інвестиційної привабливості ринків нерухомості слід пов’язати з регіоном світу, де функціонує найбільш інтегроване міжнародне об’єднання – НАФТА.

Посилання

GDP growth (annual %). All Countries and Economies. 2018. The World Bank [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG.

Горемыкин В.А. Экономика недвижимости. Общая модель рынка недвижимости и рынок прав аренды: Учебник. 8-е изд., пер. и доп. В 2 т. Т. 1. Люберцы: Юрайт, 2016. 472 c.

Павлов В.І., Кривов’язюк І.В. Механізми стимулювання розвитку сучасного ринку нерухомості. Регіональна економіка. 2005. № 2. С. 67–75.

Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов’язюк І.В. Нерухомість в Україні: підручник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Державна академія статистики обліку та аудиту, 2008. 765 с.

Павлов В.І., Кривов’язюк І.В. Приватизація державних підприємств: курс лекцій. Луцьк: Надстир’я, 1998. 180 с.

Павлов К.В. Регулювання інвестиційно-житлових відносин в Україні: монографія. Рівне, 2013. 250 с.

Dong, J. and Le, X. China. How resilient is the economy to housing price fall? [Електронний ресурс] / BBVA. China Economic Watch / March 2018. Режим доступу: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/03/20180326_China-Housing-market_edi.pdf.

Yawen, C. and Ryan, W. China property to cool in 2019, weigh on economy, curbs may be eased: Reuters poll [Електронний ресурс] / Reuters. 2018. Режим доступу: https://www.reuters.com/article/us-china-property-poll/china-property-to-cool-in-2019-weigh-on-economy-curbs-may-be-eased-reuters-poll-idUSKBN1O90Q1.

Liu, C. and Xiong, W. China’s Real Estate Market [Електронний ресурс] / The Handbook of China’s Financial System. 2017. Режим доступу: http://wxiong.mycpanel.princeton.edu/papers/HousingChapter.pdf.

Delmendo, L.C. Japan's housing market is a picture of stability [Електронний ресурс] / GPG. 2019. Режим доступу: https://www.globalpropertyguide.com/Asia/Japan.

Кривов’язюк І.В., Євчук А.В. Тенденції розвитку інвестиційно привабливих ринків нерухомості країн Європи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Економіка і менеджмент”. 2019. Випуск 35. С. 22-31.

Кривов’язюк І.В., Бурбан О.В. Ринок нерухомості Казахстану: стан і перспективи розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. 2018. Випуск 29. С. 32-36.

Preqin special report: real estate in Asia [Електронний ресурс] / Preqin. 2018. Режим доступу: https://docs.preqin.com/reports/Preqin-Special-Report-Real-Estate-in-Asia-April-2018.pdf.

Emerging Trends in Real Estate. The Global Outlook 2018 [Електронний ресурс] / PwC. Режим доступу: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/emerging-trends-real-estate-global-2018.html.

Emerging Trends in Real Estate [Електронний ресурс] / Urban Land. 2019. Режим доступу: https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/emerging-trends-real-estate-asia-pacific-2019.pdf.

Population of Asia (2019 and historical) [Електронний ресурс] / Worldometers. Режим доступу: https://www.worldometers.info/world-population/asia-population/.

Global real estate markets [Електронний ресурс] / Bouwinvest Real Estate Investment Management. 2018. Режим доступу: https://www.bouwinvest.nl/media/3010/global-real-estate-markets.pdf.

List of Asian countries by GDP [Електронний ресурс] / Statistics Times. 2019. Режим доступу: http://statisticstimes.com/economy/asian-countries-by-gdp.php.

Accurate Macro & Micro Economic Data [Електронний ресурс] / CEIC. 2019. Режим доступу: https://www.ceicdata.com/en.

Assessing China’s Residential Real Estate Market [Електронний ресурс] / International Monetary Fund. 2017. Режим доступу: https://www.macrobusiness.com.au/wp-content/uploads/2017/11/wp17248-1.pdf.

Real Estate 2020. Building the future [Електронний ресурс] / PwC. 2019. Режим доступу: https://www.pwc.com/sg/en/real-estate/assets/pwc-real-estate-2020-building-the-future.pdf.

Future of India Real Estate [Електронний ресурс] / JLL. 2018. Режим доступу: http://ficci.in/spdocument/23021/JLL-FICCI-Report.pdf.

South Korea Real Estate Market Outlook [Електронний ресурс] / DWS. 2018. Режим доступу: http://realestate.dws.com/content/_media/DWS_South_Korea_Real_Estate_Market_ Outlook _April_2018.pdf.

The World Bank (2018), “GDP growth (annual %). All Countries and Economies”, available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (Accessed 15 April 2019).

Goremykin, V. (2016), Ekonomyka nedvyzhymosty. Obschaia model' rynka nedvyzhymosty y rynok prav arendy [General model of the real estate market and the market for rental rights], 8nd ed, Yuryt, Lyubertsy, Russia.

Pavlov, V.I. and Kryvoviaziuk, I.V. (2005), “Mechanisms to stimulate the development of modern real estate market”, Regional Economics, vol. 2, рр. 67–75.

Pavlov, V.I., Pylypenko, I.I. and Kryvoviaziuk, I.V. (2008), Nerukhomist' v Ukraini [Real estate in Ukraine], State Academy of Accounting and Auditing Statistics, Kyiv, Ukraine.

Pavlov, V.I. and Kryvoviaziuk, I.V. (1998), Pryvatyzatsiia derzhavnykh pidpryiemstv [Privatization of state enterprises], Nadstyrya, Lutsk, Ukraine.

Pavlov, К.V. (2013), Rehulyuvannya investytsiyno-zhytlovykh vidnosyn v Ukrayini [Regulation of investment and housing relations in Ukraine], NUWM, Rivne, Ukraine.

Dong, J. and Le, X. (2018), “China. How resilient is the economy to housing price fall?”, BBVA. China Economic Watch, available at: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/03/20180326_China-Housing-market_edi.pdf (Accessed 5 April 2019).

Yawen, C. and Ryan, W. (2018), “China property to cool in 2019, weigh on economy, curbs may be eased: Reuters poll”, available at: https://www.reuters.com/article/us-china-property-poll/china-property-to-cool-in-2019-weigh-on-economy-curbs-may-be-eased-reuters-poll-idUSKBN1O90Q1 (Accessed 12 April 2019).

Liu, C. and Xiong, W. (2017), “China’s Real Estate Market”, The Handbook of China’s Financial System, available at: http://wxiong.mycpanel.princeton.edu/papers/HousingChapter.pdf (Accessed 9 April 2019).

Delmendo, L.C. (2019), “Japan's housing market is a picture of stability”, available at: https://www.globalpropertyguide.com/Asia/Japan (Accessed 3 April 2019).

Yevchuk, A. and Kryvovyazyuk, I. (2019), “Trends of development of investment attractiveness of real estate market in europe’s countries”, Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia “Ekonomika i menedzhment”, vol. 35, рр. 22-31.

Kryvovyazyuk, I. and Burban, О. (2018), “Real estate market of Kazakhstan: market condition and development prospects”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky”, vol. 29, рр. 32-36.

Preqin (2018), “Preqin special report: real estate in Asia”, available at: https://docs.preqin.com/reports/Preqin-Special-Report-Real-Estate-in-Asia-April-2018.pdf (Accessed 7 April 2019).

PwC (2019), “Emerging Trends in Real Estate. The Global Outlook 2018”, available at: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/emerging-trends-real-estate-global-2018.html (Accessed 9 April 2019).

Urban Land (2019), “Emerging Trends in Real Estate”, available at: https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/emerging-trends-real-estate-asia-pacific-2019.pdf (Accessed 8 April 2019).

Worldometers (2019), “Population of Asia (2019 and historical)”, available at: https://www.worldometers.info/world-population/asia-population/ (Accessed 10 April 2019).

Bouwinvest Real Estate Investment Management (2018), “Global real estate markets”, available at: https://www.bouwinvest.nl/media/3010/global-real-estate-markets.pdf (Accessed 11 April 2019).

Statistics Times (2019), “List of Asian countries by GDP”, available at: http://statisticstimes.com/economy/asian-countries-by-gdp.php (Accessed 8 April 2019).

CEIC (2019), “Accurate Macro & Micro Economic Data” available at: https://www.ceicdata.com/en (Accessed 5 April 2019).

International Monetary Fund (2017), “Assessing China’s Residential Real Estate Market”, available at: https://www.macrobusiness.com.au/wp-content/uploads/2017/11/wp17248-1.pdf (Accessed 12 April 2019).

PwC (2019), “Real Estate 2020. Building the future”, available at: https://www.pwc.com/sg/en/real-estate/assets/pwc-real-estate-2020-building-the-future.pdf (Accessed 12 April 2019).

JLL (2018), “Future of India Real Estate”, available at: http://ficci.in/spdocument/23021/JLL-FICCI-Report.pdf (Accessed 12 April 2019).

DWS (2018), “South Korea Real Estate Market Outlook”, available at: http://realestate.dws.com/content/_media/DWS_South_Korea_Real_Estate_Market_Outlook _April _2018.pdf (Accessed 12 April 2019).

Опубліковано
2019-10-08
Номер
Розділ
Статьи