ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

  • S. Hanziuk
  • T. Kadyrus
Ключові слова: банківське регулювання та нагляд; показники банківської діяльності; доходи; витрати; активи; пасиви; результати діяльності банків.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних основ державного регулювання банківської діяльності в Україні. Визначено головні напрями, необхідність та зміст вітчизняного банківського регулювання. Проаналізовано зміну основних показників (доходи, витрати, результати банківської діяльності, активи, пасиви) ефективності банківської діяльності в Україні за останні роки. Встановлено, що суттєве підвищення прибутковості діяльності банківського сектору України у 2018 році стало можливим завдяки, насамперед, зменшенню внесків у резерви при постійному зростанні процентних та комісійних доходів. Виділено фактори стимулювання (активна підтримка державою банків в рамках реалізації різних спільних проектів, розвиток інформаційних технологій та ін.) та стримування (недосконала законодавча і нормативна база, недовіра населення до банків, нерозвиненість банківської інфраструктури та ін.)розвитку банківської діяльності в Україні.

Посилання

Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика: Навч. посібник. — Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. — 364 с.

Гатаулліна Е.І., Маршук Л.М. Аналіз показників діяльності комерційних банків України // Економіка та суспільство. – 2017. - №17. – 516-521.

Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Вовчак О.Д. – Львів: ЛКА, 2010. – 133 с.

Основні показники діяльності банків: дані офіційного сайту Мінфін [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/.

Могильницька М.П., Воробець Х.Б. Правові та організаційні проблеми нагляду за діяльністю банківських груп в Україні // Фінансовий простір - 2015. – №2 (18).- С. 87-92.

НБУ назвав банки з найбільшими прибутками та збитками за підсумками 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finbalance.com.ua/news/NBU-nazvav-banki-z-naybilshimi-pributkami-ta-zbitkami-za-2018-rik.

Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://library.if.ua/book/92/6367.html.

Сумарні активи та пасиви комерційних банків України: дані офіційного сайту Мінфін [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/.

Показники банківської діяльності: дані офіційного сайту НБУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593.

Vartsaba, V.I. and Zaslavska, O.I (2018), Suchasne Bankivnytstvo: Teoriia I Praktyka [Modern Banking: Theory and Practice], Hoverla UzhNU Publishing House, Uzhhorod, Ukraine.

Hataullina, E.I. and Marshuk, L.M. (2017), «Analysis of indicators of activity of commercial banks of Ukraine», Journal of Economy and society, vol. 17, pp. 516-521.

Vovchak, O. D. (2010), Kredyt I Bankivska Sprava [Credit and banking], LKA, Lviv, Ukraine.

Ministry of Finance (2019), Main indicators of bank activity, [Online], available at: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/ (Accessed 05 July 2019).

Mohylnytska, M.P. and Vorobets, Kh.B. (2015), «Legal and organizational problems of supervision of activity of banking groups in Ukraine», Journal of Financial space, vol. 2 (18), pp. 87-92.

Finbalance (2019), The NBU named the banks with the highest profits and losses in 2018, [Online], available at: http://finbalance.com.ua/news/NBU-nazvav-banki-z-naybilshimi-pributkami-ta-zbitkami-za-2018-rik (Accessed 08 July 2019).

Prymostka, L.O. (2004), Finansovyi Menedzhment Banku [Financial Management of the Bank], [Online], available at: https://library.if.ua/book/92/6367.html (Accessed 08 July 2019).

Ministry of Finance (2019), Total assets and liabilities of Ukrainian commercial banks, [Online], available at: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/ (Accessed 05 July 2019).

NBU (2019), Banking performance indicators, [Online], available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593 (Accessed 05 July 2019).

Опубліковано
2019-10-08
Номер
Розділ
Статьи