ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА: ЙОГО РОЛЬ, ФОРМУВАННЯ ТА РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  • N. M. Bogatska
Ключові слова: прибуток; підприємство; ринкова економіка; формування прибутку підприємства; роль прибутку; податок на прибуток підприємств; тіньова економіка.

Анотація

Найважливішою фінансовою категорією, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, є прибуток. Величина прибутку підприємства впливає на формування фінансових ресурсів підприємства, збільшення ринкової вартості підприємства, ефективність виробничої діяльності підприємства, економічний розвиток держави шляхом поповнення державного бюджету сплатою податків, зборів, обов’язкових платежів. В статті досліджено прибуток підприємства та визначено його роль в умовах ринкової економіки. Розглянуто чинники, що впливають на формування прибутку підприємства. Визначено важливість прибутку підприємства як на рівні підприємства, так і на державному рівні. Проаналізовано стягнення частини прибутку до Державного Бюджету у вигляді податку на прибуток підприємства. Розглянуто обсяги прибутку, що був отриманий підприємствами у 2014-2018 рр.

Посилання

Костецький В.В. Сутнісно-теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення діяльності підприємства. Галицький економічний вісник. 2010. №4 (29). С. 135-145.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 – ІV. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/436-15 (дата звернення 05 June 2019).

Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник. Санкт-Петербург:Питер, 2016. 511с.

Шваб Л. І. Економіка підприємства : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2007. 584 с.

Майборода О. Є., Сукрушева Г. О. , Куліш Є. В. Теоретична сутність категорії «прибуток підприємства». Економіка і суспільство. 2017. №10. С. 310-313.

Павлишенко М. М., Сивуля Л. А. Значення прибутку підприємства в ринковій економіці URL: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2007/17_4/172_Pawlyszenko_17_4.pdf (дата звернення 05 June 2019).

Богацька Н.М., Кузьменко М.М. Прибуток підприємства як рушійна сила функціонування ринкової економіки. Вісник ХНУ. 2.2018. Хмельницький, 2018. С.102-105.

Ціна держави. URL: http://cost.ua/budget/revenue/ (дата звернення 04.06.2019).

Богацька Н. М., Кричевська О. А. Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємства. Молодий вчений. 2016. №12. С. 655-658.

Україна посідає третє місце в рейтингу країн із найбільшим обсягом тіньової економіки – дослідження: веб-сайт. URL: http://gordonua.com/ukr/news/politics/-ukrajina-zajmaje-tretje-mistse-v-rejtingu-krajin-z-najbilshim-obsjagom-tinovoji-ekonomiki-doslidzhennja-195533.html (дата звернення 04.06.2019).

Державний служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/chpr/chpr_reg/chpr_reg_u/chpr_reg_0918_u.htm (дата звернення 04.06.2019).

Дуляба Н. І., Корнілов С. О. Значення прибутку підприємства в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. № 22. С. 138-143.

Романова Т.В., Даровський Є.О. Чинники, що впливають на збільшення прибутку підприємств України в сучасних умовах. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3976 (дата звернення 05 June 2019).

Kostecjkyj, V.V. (2010), “Essential-theoretical approaches to determining the financial support of the enterprise”, Ghalycjkyj ekonomichnyj visnyk, vol. 4 (29), рр. 135-145.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Commercial Code of Ukraine”, Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/436-15 (accessed 05 June 2019).

Vechkanov, G.S. (2016), Ekonomicheskaya teoriya [Economic theory], Piter, Sankt-Petersburg, Russia.

Shvab, L. I. (2007), Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics], Karavela, Kyiv, Ukraine.

Majboroda, O. Je. Sukrusheva, Gh. O. and Kulish, Je. V. (2017), “The theoretical essence of the category "profit of the enterprise”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 10, рр. 310-313.

Pavlyshenko, M. M. and Syvulia, L. A. (2007), “Value of enterprise profits in a market economy”, Available at: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2007/17_4/172_Pawlyszenko_17_4.pdf (accessed 05 June 2019).

Bogatska, N. M. and Kuzjmenko, M.M. (2018), “Profit of the company as a driving force in the functioning of a market economy”, Visnyk KhNU, vol. 2, рр.102-105.

The Price of the State (2019), Available at: http://cost.ua (accessed 05 June 2019).

Bogatska, N. M. and O. A. Krychevska, (2016), “Organizational and economic mechanism of profitability of the enterprise”, Molodyi vchenyi, vol. 12, рр. 655-658.

gordonua.com (2017), “Ukraine ranks third in the ranking of countries with the largest shadow economy - the survey”, Available at: http://gordonua.com/ukr/news/politics/-ukrajina-zajmaje-tretje-mistse-v-rejtingu-krajin-z-najbilshim-obsjagom-tinovoji-ekonomiki-doslidzhennja-195533.html (accessed 05 June 2019).

State Statistics Service of Ukraine (2019), Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 05 June 2019).

Duliaba, N. I. and Kornilov, S. O. (2012), “Value of enterprise profit in modern economic conditions”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 22, рр. 138-143.

Romanova, T.V. and Darovsjkyj, Je.O. (2015), “Factors influencing the increase of profits of Ukrainian enterprises in modern conditions”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3976 (accessed 05 June 2019).

Опубліковано
2019-10-08
Номер
Розділ
Статьи