УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ

  • Olena Moshkovskа
Ключові слова: управлінський облік; звітність; молокопереробні підприємства; формування; управління; форми; принципи.

Анотація

Метою статті є визначення теоретико-практичних засад формування управлінської звітності на вітчизняних молокопереробних підприємствах. Переваги цієї форми звітності для процесу управління та планування в сфері виробництва молочної продукції є безсумнівними оскільки вона комплексно відображає фактичні результати виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, орієнтована не на стандартизовану форму звітності, а на реальні потреби управління, що надає можливість звертатися до різноманітної економічної, фінансової, маркетингової, кадрової інформації, яка в певний момент буває потрібна управлінському персоналу.Впровадження у діяльність молокопереробних підприємств запропонованої у статті системи внутрішньогосподарської звітності підвищить рівень структурування релевантних інформаційних масивів інформації для прийняття управлінських рішень, а також буде сприяти підвищенню інформаційного наповнення процесу управління та планування.

Посилання

Безверхий К. В. Формування внутрішньогосподарської (управлінської) звітності підприємства / К. В. Безверхий // Економіка: теорія та практика. – 2015. – № 2. – С. 49-55.

Вільчинська Н. Л. Формування структури капіталу молокопереробних підприємств / Н. Л. Вільчинська // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2015. – № 1. – С. 183-188.

Качалай В. В. Облік і аналіз витрат виробництва на молокопереробних підприємствах / В. В. Качалай // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 1. – С. 451-456.

Король С. Я. Управлінська звітність: сутність і алгоритм формування / С. Я. Король // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 325-331.

Кузнецова С. А. Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери / С. А. Кузнецова // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – № 1(7). – С. 270–279.

Куцик П. О. Сучасне трактування, склад і особливості формування управлінської звітності підприємства / П. О. Куцик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 797. – С. 248-254.

Позов А. Х. Формування внутрішньогосподарської (управлінської) звітності промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / А. Х. Позов. – К., 2013. – 22 с.

Тєлєгіна А. В. Особливості побудови системи обліку витрат виробництва на підприємствах молочної промисловості / А. В. Тєлєгіна // Управління розвитком. – 2014. – № 9. – С. 98-101.

Травінська С. Особливості ведення обліку поточних зобов’язань на молокопереробних підприємствах / С. Травінська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 4. – С. 11-18.

Bezverkhyy K. V. (2015). “Formation of Internal (Management) Reporting of the Enterprise”. Ekonomika: teoriya ta praktyka, vol. 2, pp. 49-55.

Vilʹchynsʹka N. L. (2015). “Formation of capital structure of dairy enterprises Ekonomika”. Menedzhment. Biznes, vol. 1, pp. 183-188.

Kachalay V. V. (2015). “Accounting and analysis of production costs at dairy enterprises”. Aktualʹni problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 451-456.

Korolʹ S. YA. (2014). “Management reporting: the essence and algorithm of formation”. Biznes Inform, vol. 7, pp. 325-331.

Kuznetsova S. A. (2014). “Integrated Management Reporting: Global Challenges and Local Solutions in the Noosphere”. Ekonomichnyy nobelivsʹkyy visnyk, vol. 1(7), pp. 270–279.

Kutsyk P. O. (2014). “Modern interpretation, composition and peculiarities of formation of management reports of the enterprise”. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu "Lʹvivsʹka politekhnika". Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, vol. 797, pp. 248-254.

Pozov A. KH. (2013). “Formation of internal economic (management) reporting of industrial enterprises”: abstract: Thesis. dys. … kand. ekon. nauk: spets. 08.00.09 «Bukhhaltersʹkyy oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoyi diyalʹnosti)», Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.

Tyelyehina A. V. (2014). “Peculiarities of Construction of the Production Cost Accounting System at the Dairy Enterprises”. Upravlinnya rozvytkom, vol. 9. pp. 98-101.

Travinsʹka S. (2014). “Peculiarities of keeping records of current liabilities at dairies”. Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt, vol. 4, pp. 11-18.

Опубліковано
2019-10-08
Номер
Розділ
Статьи