ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

  • O. Y. Mints
  • E. V. Kamyshnykovа
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність; міжнародні стандарти та рекомендації; нефінансова звітність; соціальні інвестиції; соціально відповідальні ініціативи.

Анотація

У статті досліджено стан та проблеми імплементації міжнародних стандартів у галузі корпоративної соціальної відповідальності у практику українських суб’єктів промислової діяльності. Охарактеризовано групи міжнародних документів та ініціатив у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Сфокусовано увагу на необхідності виділення в окрему групу міжнародних документів, що містять вимоги щодо управління окремими сферами корпоративної соціальної відповідальності. Узагальнено передовий світовий досвід впровадження соціально відповідальних ініціатив у корпоративну практику через дотримання вимог міжнародних стандартів та охарактеризовано особливості їх імплементації суб’єктами бізнесу в Україні. Визначено, що локомотивом на шляху інтеграції соціальних відповідальних політик і практик у корпоративні системи менеджменту в Україні є представники великих промислових підприємств національного походження або міжнародних інтегрованих груп. Установлено головні причини гальмування впровадження міжнародних стандартів у галузі корпоративної соціальної відповідальності в Україні.

Посилання

ISO 26000:2010. Guidance on social responsibility [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.iso.org/standard/42546.html.

Король С. Я. Нормативні документи із соціальної відповідальності бізнесу / С. Я. Король // Економіка України. – 2013. – № 9 (622). – С. 85-96.

Маматова Т. В. Міжнародні стандарти корпоративної соціальної відповідальності: механізм адаптації для органів державного контролю України / Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. –Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 109-120.

Jankalová M., Jankal R. The assessment of corporate social responsibility: approaches analysis / M. Jankalová, R. Jankal // Entrepreneurship and Sustainability Issues. – 2017. – № 4 (4), pp. 441-459.

Грицина Л. А. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств: зарубіжний та вітчизняний досвід / Л. А. Грицина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 10 (1). – С. 99-102.

Tschopp D. The institutional promotion of corporate social responsibility reporting / D. Tschopp, S. Wells, D. Barney // Journal of Academic and Business. – 2012. – № 5. – P. 1-18.

Нефінансова звітність за стандартом GRI у світі та Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bakertilly.ua/news/id1129.

United Nations Global Compact [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/.

Directive 2014/95/EU on disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). OECD Guidelines for Multinational Enterprises [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf.

Зінченко А. Розвиток КСВ в Україні: 2010–2018 / А. Зінченко, М. Саприкіна. – К.: Видавництво «Юстон», 2017. – 52 с.

Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності». Національна Стратегія КСВ: крок уперед [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://csr-ua.info.

US SIF Foundation's 2018 biennial Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ussif.org/files/Trends/Trends%202018%20executive%20summary%20FINAL.pdf.

Eurosif 2018 SRI Study [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2018/11/European-SRI-2018-Study.pdf.

Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://usif.ua/page/about.

United nations. The Sustainable Development Agenda [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/.

Камишникова Е. В. Основні проблеми впровадження концепції корпоративної соціальної відповідальності в українське бізнес середовище / Е. В. Камишникова // Университетская наука-2015 : в 4-х т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 19-20 мая 2015 г.) / ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь, 2015. – Т. 3. – С. 8.

Berezina O. Yu. The financial component of corporate social responsibility // Економiка i органiзацiя управлiння. – 2018. – №1. – С. 34-42.

ISO 26000:2010. Guidance on social responsibility [Online], available at: https://www.iso.org/standard/42546.html (Accessed 18 September 2019).

Korol’, S.Yа. (2013), “Regulations on social responsibility of business”, Economy of Ukraine, vol. 9, no. 622, pp. 85-96.

Mamatova, Т. (2010), “Corporate social responsibility international standards: adaptation mechanism for the state control bodies”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 1, no. 4, pp. 109-120.

Jankalová, M. and Jankal, R. (2017), “The assessment of corporate social responsibility: approaches analysis”, Entrepreneurship and Sustainability Issues, vol. 4, no. 4, pp. 441-459.

Hrytsyna, L.A. (2016), “The corporate social responsibility of the enterprises: international and ukranian experience”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 10, no. 1, pp. 99-102.

Tschopp, D., Wells, S. and Barney, D. (2012), “The institutional promotion of corporate social responsibility reporting”, Journal of Academic and Business, vol. 5, pp.1-18.

Non-financial reporting according to GRI standards in the world and in Ukraine. (2017) [Online], available at: http://www.bakertilly.ua/news/id1129 (Accessed 18 September 2019).

United Nations Global Compact [Online], available at: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/ (Accessed 18 September 2019).

Directive 2014/95/EU on disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups [Online], available at: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN (Accessed 18 September 2019).

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). OECD Guidelines for Multinational Enterprises [Online], available at: https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf (Accessed 18 September 2019).

Zinchenko, A. and Saprykina, M. (2017), Rozvytok KSV v Ukraini: 2010–2018 [CSR Development in Ukraine: 2010-2018], Yuston, Kyiv, Ukraine, P. 52.

Centre Corporate Social Responsibility Development. National CSR Strategy: A Step Forward [Online], available at: http://csr-ua.info (Accessed 18 September 2019).

US SIF Foundation's 2018 biennial Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends [Online], available at: https://www.ussif.org/files/Trends/Trends%202018%20executive%20summary%20FINAL.pdf (Accessed 18 September 2019).

Eurosif 2018 SRI Study [Online], available at: http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2018/11/European-SRI-2018-Study.pdf (Accessed 18 September 2019).

Ukrainian Social Investment Fund (UFSI) [Online], available at: https://usif.ua/page/about (Accessed 18 September 2019).

United nations. The Sustainable Development Agenda [Online], available at: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ (Accessed 18 September 2019).

Kamyshnykova, E.V. (2015), “Main problems of introduction of the concept of corporate social responsibility in the Ukrainian business environment”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij naukovo-tekhnichnij konferentsii Unyversytetskaia nauka-2015 [Conference Proceedings of the International Scientific and Technical Conference], Higher education institution PGTU, Mariupol, Ukraine, vol. 3, p. 8.

Berezina, O.Yu. (2018), “The financial component of corporate social responsibility”, Economics and organization of management, vol. 10, pp. 34-42.

Опубліковано
2019-10-04
Номер
Розділ
Статьи