УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • М. Minenko
  • D. Alokhin
Ключові слова: управління кадровим потенціалом; система управління кадровим потенціалом; програма управління кадровим потенціалом; метод оцінки кадрового потенціалу; принципи оцінки працівників.

Анотація

У статті проаналізовано бачення вітчизняних і закордонних вчених щодо трактування змісту терміну «кадровий потенціал», розкрито авторське розуміння його сутності. Узагальнено перелік факторів, що, за певних обставин, можуть вплинути на формування і розвиток кадрового потенціалу в різних сферах суспільного життя. Охарактеризовано існуючі підходи до побудови систем управління кадровим потенціалом суб’єктів господарювання, враховуючи різні категорії працюючих, і програм для забезпечення їх функціонування. Наведено приклад одного із варіантів програми управління кадровим потенціалом підприємства. Окреслено умови оптимізації системи та ефективності програми, зазначено перелік загальних специфічних функцій для учасників процесу їх забезпечення і реалізації. Виокремлено і досліджено найефективніший, на думку авторів, метод управління кадровим потенціалом, а саме, оцінка за параметрами, що характеризують професійну успішність працівників. Зазначено принципи, що необхідно дотримуватися при оцінці працівників підприємства. Дана їх стисла характеристика. Узагальнено результати проведеного дослідження.

Посилання

Балабанова Л.В., О.В. Сардак. Управління персоналом: підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 468 с.

Головко А.С. Теоретико-методичний зміст категорій “трудовий потенціал”, “кадровий потенціал” та “трудові ресурси”. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 3. Т. 2. С. 14–16. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_3_2/014-016.pdf.

Гриньова В. М., Писаревська Г. І. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2012. 228 с.

Колот А. М. Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку економічної науки та освітньої діяльності. Соціальна економіка. 2014. № 1-2. С. 76-83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2014_1-2_15.

Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2006. 292 с.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту : підруч. 2-е вид., випр. і доп. Київ : Академвидав, 2007. 464 с.

Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2002. 351 с.

Сучасна технологія оцінювання персоналу та кадрового потенціалу організації і її соціально-психологічний аспект : наук. розробка / авт. кол. : В. М. Мартиненко, Ю. Д. Древаль, Ю. В. Конотопцева та ін. Київ : НАДУ, 2013. 52 с. URL: https://mmgh.kname.edu.ua/images/Gayduchenko/Gaydu_1.pdf.

Balabanova, L. V. and Sardak, O. V. (2011), Upravlinnia personalom: pidruchnyk [Management of staff: textbook], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Holovko, A. S. (2010), “Theoretical and methodological content of the categories “labor potential”, “personnel potential” and “labor resources”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 3. no.2, [Online], available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_3_2/014-016.pdf (Accessed 3 Aug 2019).

Hryn'ova, V. M. and Pysarevs'ka, H. I. (2012), Upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva : monohrafiia [Management of staff potential of the enterprise: a monograph], Vyd. KhNEU, Kharkiv, Ukraine.

Kolot, A. M. (2014), “An Interdisciplinary Approach as a Dominant in the Development of Economic Science and Education”, Sotsial'na ekonomika, vol. 1-2, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2014_1-2_15 (Accessed 3 Aug 2019).

Krushel'nyts'ka, O. V. and Mel'nychuk, D. P. (2006), Upravlinnia personalom : navchal'nyj posibnyk [Management of staff: tutorial], Kondor, Kyiv, Ukraine.

Kuz'min, O. Ye. and Mel'nyk, O. H. (2007), Osnovy menedzhmentu : pidruch. 2-e vyd., vypr. i dop. [Management basics: textbook 2 edition corrected and supplemented], Akademvydav, Kyiv, Ukraine.

Savchenko, V.A. (2002), Upravlinnia rozvytkom personalu : navch. posibnyk [Staff Development Management: tutorial], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Martynenko, V. M. Dreval', Yu. D. and Konotoptseva, Yu. V. (2013), “Modern technology of evaluation of the personnel and personnel potential of the organization and its socio-psychological aspect: scientific working”, [Online], NADU, Kyiv, Ukraine, available at: https://mmgh.kname.edu.ua/images/Gayduchenko/ Gaydu_1.pdf (Accessed 3 Aug 2019).

Опубліковано
2019-10-04
Номер
Розділ
Статьи