ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • K. A. Mamonov
  • V. I. Troian
Ключові слова: бренд; будівельні підприємства; методи; експерти; стратегія.

Анотація

Розглянуто питання щодо необхідності формування та реалізації стратегії управління брендом, як в економіці держави, так і на підприємствах будівельної галузі, зокрема. Визначено суттєву роль і значення стратегії управління брендом на будівельних підприємствах. Охарактеризовані та виявлені особливості застосування стратегії управління брендом на підприємствах будівельної галузі, враховуючи сучасні умови господарювання України. Застосовано метод експертних оцінок для формування та використання показників, що впливають на стратегію управління брендом будівельних підприємств. Визначено критерії оцінки для формування експертів щодо розробки та реалізації стратегії управління брендом будівельних підприємств. Для оцінки впливу показників на системний чинник формування та використання бренду, забезпечує його управління було застосовано метод аналізу ієрархій.

Посилання

Андрощук Г. Найпотужніші бренди світу: стан і тенденції / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 12. – С. 19 – 31.

Бажал Ю. М. Знаннєва економіка: слово та діло / Ю. М. Бажал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. google.com.ua/url?sa.

Довгань Л. Є. Ефективна модель корпоративного управління в умовах становлення економіки знань / Л. Є. Довгань, І. П. Малик // Проблеми науки. – 2006. - № 1. – С. 23 – 28.

Кендюхов О. В. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства / О. В. Кендюхов [Електронний варіант]. – Режим доступу : www.lib.ua-ru. net/diss/cont/349143.html.

Найвідоміші бренди України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://postup.brama.com/usual.php?what=16115.

Edvinsson L. Intellectual Capital. Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower / L. Edvinsson, M. Malone. – N. Y. : Harper Business, 1997. – 240 p.

Stewart T. A. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations / T. A. Stewart. – Doubleday : New York, 1997. – 278 p.

Androshchuk, H. (2008), “The most powerful brands in the world: status and trends”, Intelektualna vlasnist, vol. 12, pp. 19-31.

Bazhal, Yu. M. (2008), “Economics of knowledge: the word and work”, available at: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/328?show=full (Accessed 25 Aug 2019).

Dovhan, L. Ie., and Malyk, I. P. (2006), “Effective corporate governance model in the context of the establishment of the knowledge economy”, Problemy nauky, vol. 1, pp.23-28.

Kendiukhov, O. V. (2007), “Organizational-economic mechanism of management of intellectual capital”, available at: www.lib.ua-ru.net/diss/cont/349143.html (Accessed 25 Aug 2019).

Tykha, M. (2019), “The best-known brands in Ukraine”, available at: http://postup.brama.com/usual.php?what=16115 (Accessed 25 Aug 2019).

Edvinsson, L. and Malone, M. (1997), Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower, Harper Business, New York, USA.

Stewart, T. A. (1997), Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Doubleday, New York, USA.

Опубліковано
2019-10-04
Номер
Розділ
Статьи