ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНИ

  • T. Vasyltsiv
  • R. Lupak
  • O. Rudkovsky
  • S. Byelikova
Ключові слова: економічна безпека; сфера обслуговування; ринок послуг; підприємства сфери обслуговування.

Анотація

Ідентифіковано наявність недоліків в системі забезпечення економічної безпеки розвитку сфери обслуговування за базисними складовими – фінансовою, інтелектуально-кадровою, техніко-технологічною, інвестиційно-інноваційною, інституційно-правовою та інтерфейсною, що є свідченням високого рівня потреби у формуванні та реалізації комплексної державної політики зміцнення економічної безпеки у цьому сегменті національного господарства. Згідно отриманих результатів в контексті фінансової безпеки пріоритетами важливо визначити фінансове просвітництво та консалтинг, організацію програм фінансово-кредитної підтримки та стимулювання інвестицій; інтелектуально-кадрової – узгодження професійно-кваліфікаційних характеристик підготовки кадрів, покращення її інституційно-правового забезпечення, стимулювання підвищення рівня оплати праці, зовнішнє залучення топ-менеджерів; техніко-технологічної – стимулювання технологічних інновацій, технологічну модернізацію господарських об’єктів, впровадження ІТ-продуктів; інвестиційно-інноваційної – системну підтримку інноваційної активності, розвиток міжгалузевої співпраці, посилення інноваційного характеру інвестування; інституційно-правової – модернізацію інституційної системи сфери обслуговування, врегламентування відносин суб’єктів сфери обслуговування; інтерфейсної – ефективний маркетинг і промоцію послуг сфери обслуговування, міжнародна співпраця, створення міжнародних кластерів.

Посилання

Механізми та функціонально-структурні інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах сучасних загроз економічної безпеки : монографія / за ред. д.е.н., проф. Васильціва Т. Г., д.е.н., доц. Лупака Р. Л. Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2019. 552 с.

Ilyash O., Dzhadan I., Ostasz G. The Influence of the Industry’s Innovation Activities Indices on the Industrial Products’ Revenue of Ukraine. Economics and Sociology. 2018. № 11(4). P. 317-331.

System transformations of the national economy: challenges and expectations : collective monograph / edited by O. Vlasiuk and other. Bydgoszcz, Poland : University of Economy Publishing House, 2016. Vol. 1. 357 р.

Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.

Лупак Р. Л. Оцінювання формування конкурентних переваг туристичних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 3. С. 189-194.

Ilyash O. European Aspirations of Ukraine in the Context of the Socio-Economic Security Risks Assessment: 2010-2018 : monograph. Warsaw : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. 2018. 320 р.

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В., Бєлікова С. О. Державне регулювання розвитку туристичного комплексу як галузевий елемент системи економічної безпеки держави. Проблеми економіки. 2019. № 2. С. 31-38.

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В., Бєлікова С. О. Аспекти безпеки розвитку туристичної галузі України в умовах гібридних загроз. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 10-15.

Varnaliy Z., Onishchenko S., Masliy A. Threat prevention mechanisms of Ukraine’s economic security. Economic Annals-XXI. 2016. № 159(5-6). P. 20-24.

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». Київ : НІСД, 2018. 1289 с.

Vasyltsiv, T. H. and Lupak, R. L. (2019), Mekhanizmy ta funktsionalno-strukturni instrumenty zabezpechennya konkurentospromozhnosti natsionalnoyi ekonomiky v umovakh suchasnykh zahroz ekonomichnoyi bezpeky [Mechanisms and functional and structural tools for ensuring the competitiveness of the national economy in the face of modern threats to economic security], Publishing House of Scientific-Production Company “ATB”, Lviv, Ukraine.

Ilyash, O. Dzhadan, I. and Ostasz, G. (2018), “The Influence of the Industry’s Innovation Activities Indices on the Industrial Products’ Revenue of Ukraine”, Economics and Sociology, vol. 11(4), pp. 317-331.

Vlasiuk, O. (2018), System transformations of the national economy: challenges and expectations, University of Economy Publishing House, Bydgoszcz, Poland.

State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 03 Aug 2019).

Lupak, R. L. (2016), “Assessment of formation of competitive advantages of tourist enterprises”, Bulletin of the Khmelnytsky National University, vol. 3, pp. 189-194.

Ilyash, O. (2018), European Aspirations of Ukraine in the Context of the Socio-Economic Security Risks Assessment: 2010-2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, Warsaw, Poland.

Vasyltsiv T. H., Lupak, R. L., Rudkovskyy O. V. and Byelikova S. O. (2019), “State regulation of tourist complex development as a branch element of the state economic security system”, Problems of economy, vol. 2. pp. 31-38.

Vasyltsiv T. H., Lupak, R. L., Rudkovskyy O. V. and Byelikova S. O. (2019), “Aspects of security of development of tourist industry of Ukraine in the conditions of hybrid threats”, Investment: practice and experience, vol. 11. pp. 10-15.

Varnaliy, Z., Onishchenko, S. and Masliy, A. (2016), “Threat prevention mechanisms of Ukraine’s economic security”, Economic Annals-XXI, vol. 159 (5-6), рр. 20-24.

NISS (2018), Analytical report to the Annual Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine «On the Internal and External Situation of Ukraine in 2018», NISS, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-10-04
Номер
Розділ
Статьи