АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ У ПОСТРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД

  • O. I. Duma
  • M. M. Yakymets
Ключові слова: експорт; імпорт; зовнішньо-економічна діяльність; торговельне сальдо; товарна структура експорту; валовий внутрішній продукт; експорт в ЄС; стратегії експорту; диверсифікація експорту; революція гідності.

Анотація

У статті автором досліджено тенденції розвитку експортної діяльності в Україні за період 2012-2018 рр. Проаналізовано географічну та категорійну структуру експорту України. За результатами аналізування виявлено структурні зрушення в українському експорті, зокрема в розрізі країн торговельних партнерів України в СНД. Проаналізовано структуру експорту в Російську федерацію та розроблено матрицю замінності ключових категорій товарів на партнерів з країн ЄС, які реалізують попит на аналогічний товар. Виявлено ключові проблеми розвитку експорту українського бізнесу в ЄС. Серед них визначено значні бюрократичні бар’єри для входу на ринок ЄС, недосконалість законодавства, помилковий підхід українських підприємців та керівників бізнесу до започаткування експорту, відсутність або невідповідна державна підтримка експорту. Визначено необхідність розроблення набору експортних стратегій та стратегій підтримки експорту для забезпечення стійкого зростання зовнішньоекономічних операцій українських підприємств.

Посилання

Алімова О. О. Експортний потенціал України: проблеми та перспективи реалізації. Наукові праці Чорноморського державного університету ім. П. Могили. 2009. Т. 64. Вип. 51. С. 53–59.

Кутідзе Л. С. Експортний потенціал регіону: сутність, діагностика, механізми реалізації : монографія. Запоріжжя, 2011. 318 с.

Мазаракі А. А., Юхименко В. В., Гребельник О. П. Управління експортним потенціалом України : монографія. Київ, 2017. 210 с.

Мельник Т. М., Вишинська Т. Л. Іллегалізація сфери зовнішньої торгівлі товарами в Україні. Економічний часопис-ХХІ : зб. наук. пр. 2014. № 7–8 (1). С. 44–47.

Branch A. Element of Export Marketing and Management. 2 ed. London, 1990. 316 p.

Lucas R. On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics. 1988. № 22. Р. 3–42.

Porter M. Competitive Advantage of Nations. New York, 1998. 875 р.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_u/gs_rik_u.html.

Зовнішня торгівля України: збільшення ролі країн Європи та Азії та зниження – країн СНД/ НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=50408930.

Імпорт товарів з Росії до України/ YouControl [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://youcontrol.com.ua/news/import-tovariv-z-rosiyi-do-ukrayiny /.

Кулицький С.П. Питання трансформації української зовнішньої торгівлі на сучасному етапі / С.П. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі. – 2015. – № 23. – с. 49–59. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr23.pdf.

Покришка Д.С. Динаміка зовнішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації внутрішніх і зовнішніх чинників зростання / Д.С. Покришка, Т.А. Тищук // Міжнародна економіка та менеджмент. – 2015. - № 5-6. - С. 50–59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2015_5-6_7.

Alimova О. О. (2009) “Export potential of Ukraine: problems and prospects of realization”. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu im. P. Mohyly. vol. 51. pp. 53–59.

Kutidze L.S. (2011) Eksportnyi potentsial rehionu: sutnist, diahnostyka, mekhanizmy realizatsii [Export potential of the region: the essence, diagnostics, mechanisms of implementation], monograph, Zaporizhzhia, Ukraine.

Mazaraki A.A., Yukhimenko V.V., Grebelnik O.P. (2017) Upravlinnia eksportnym potentsialom Ukrainy [Management of export potential of Ukraine], monograph, Kyiv, Ukraine.

Melnyk T.M. and Vyshynska T. L. (2014) “Illegalisation of the sphere of foreign trade in goods in Ukraine” Ekonomichnyi chasopys-ХХІ, vol. 8, pp. 44–47.

Branch A.Е. (1990) Element of Export Marketing and Management. 2 ed. London, 316 p.

Lucas R.Е. (1988) On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics. vol. 22. pp. 3–42.

Porter M. E. (1998) Competitive Advantage of Nations. New York, 875 р.

The official site of State statistics service of Ukraine (2019), “Direct investments to the economy of Ukraine“, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_u/gs_rik_u.html (Accessed 15 of July 2019).

The official site of National bank of Ukraine (2019), “Ukraine's foreign trade: increasing the role of countries in Europe and Asia and reducing - the CIS countries” available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=50408930 (Accessed 17 of July 2019).

The official site of YouControl (2019), “Import of goods from Russia to Ukraine” available at: https://youcontrol.com.ua/news/import-tovariv-z-rosiyi-do-ukrayiny/ (Accessed 14 of July 2019).

Kulytskyi S.P. (2015), “The question of the transformation of Ukrainian foreign trade at the present stage”, Ukraina: podii, fakty, komentari, vol.23. – pp. 49–59.

Pokryshka D.S. and Tyshchuk T.A. (2015), “Dynamics of foreign trade in Ukraine in conditions of transformation of internal and external factors of growth”, Mizhnarodna ekonomika ta menedzhment, vol. 6, pp. 50-59.

Опубліковано
2019-08-28
Номер
Розділ
Статьи