КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  • M. V. Maksimova
  • A. I. Shcherbina
Ключові слова: фінансове планування; діяльність підприємств; позитивні та негативні наслідки.

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню концептуальних положень фінансового планування діяльності підприємств. Аналіз та систематизація теоретичних підходів до визначення сутності поняття дали змогу розглядати фінансове планування як сферу управлінської діяльності щодо розробки фінансових планів з метою підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства та забезпечення його подальшого розвитку у майбутньому. Визначено основну мету та принципи фінансового планування на підприємстві. В статті узагальнено, що основнимипозитивними наслідками від імплементації фінансового планування єпідвищення: загального рівня управління підприємством; фінансової обґрунтованості схвалених рішень;чіткості побудови взаємовідносин між структурними підрозділами підприємств, інвестиційної привабливості та інші. Однак, сучасні умови господарювання значно ускладнюють процеси впровадження та реалізації фінансового планування на підприємствах.

Посилання

Басюркіна Н.Й. Аналіз моделей продовольчої безпеки країни / Н.Й. Басюркіна // Інноваційна економіка. – 2012 . - № 2 (28). – С. 281-284.

Бойко О.О. Фінансове планування діяльності сучасного підприємства / О.О. Бойко, М.А. Панасюк // Економіка та управління підприємствами. – 2016. - №2. – С. 318 - 322.

Гонта О. Фінансове планування на підприємствах реального сектору економіки / О. Гонта, О. Кальченко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2017. – № 4 (12). – С. 128-133.

Гриньова В. М. Фінанси підприємства : навч. посіб. / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 423 с.

Гузенко О. П. Фінансове планування на промислових підприємствах / О. П. Гузенко // Фінанси України. – 2003. – № 11. – С. 73–76.

Ковалева А. М. Финансы фирмы / А. М. Ковалева, М. Г. Лапуста, Л. Г. Скамай. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 496 с.

Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і управління / Г. О. Крамаренко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

Марцин В. С. Планування як основна складова процесу фінансової діяльності / В. С. Марцин // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С. 23–31.

Оверчук А. В. Теоретичні аспекти фінансового планування / А. В. Оверчук // Вісник ЖДТУ. – 2014. – № 1 (67). – С. 99–105.

Плюта Ю. С Фінансове планування на підприємстві та напрями його вдосконалення / Ю. С. Плюта, І. О. Батрак, І. О. Тарасенко // Формування ринкових відносин. – 2014. – №7 (158). – С. 56–58.

Равенков А. Фінансове планування на підприємстві / А. Равенков // Проблеми теорії та практики управління. – 2010. – № 4. – С. 72–78.

Роговий А. В. Фінансове планування як функція менеджменту підприємства / А. В. Роговий // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2009. – № 2 (3). – С.120–127.

Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций / В. П. Савчук. – Киев : ИД «Максимум», 2001. – 600 с.

Тєшева Л.В. Роль фінансового планування у сучасних умовах господарювання / Л.В. Тєшева, М.П. Хохлов, І.М. Петрова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 23. – С. 314-320.

Basiurkina, N.J. (2012), “Analysis of food security models of the country”, Innovatsijna ekonomika, vol. 2 (28), pp. 281-284.

Bojko, O.O. and Panasiuk, M.A. (2016), “Financial planning of the activity of a modern enterprise”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 2, pp. 318 - 322.

Honta, O. and Kal'chenko, O. (2017), “Financial planning at the enterprises of the real sector of the economy”, Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 4 (12) , pp. 128-133.

Hryn'ova, V. M. and Koiuda, V. O. (2006), Finansy pidpryiemstva [Finances of the enterprise], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.

Huzenko, O. P. (2003), “Financial planning at industrial enterprises”, Finansy Ukrainy, vol. 11, pp. 73–76.

Kovalev,a A. M. Lapusta, M. H. and Skamaj, L. H. (2003), Fynansy fyrmy [Finance company], YNFRA-M, Moscow, Russia.

Kramarenko, H. O. (2003), Finansovyj analiz i upravlinnia [Financial analysis and management], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.

Martsyn, V. S. (2008), “Planning as the main component of the process of financial activity”, Finansy Ukrainy, vol. 4, pp. 23–31.

Overchuk, A. V. (2014), “Theoretical aspects of financial planning”, Visnyk ZhDTU, vol. 1 (67) , pp. 99–105.

Pliuta, Yu. S Batrak, I. O. and Tarasenko, I. O. (2014), “Financial planning at the enterprise and directions of its improvement”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn, vol. 7 (158), pp. 56–58.

Ravenkov, A. (2010), “Financial planning at the enterprise”, Problemy teorii ta praktyky upravlinnia, vol. 4, pp. 72–78.

Rohovyj, A. V. (2009), “Financial planning as a function of enterprise management”, Naukovyj visnyk ChDIEU, vol. 2 (3), pp.120–127.

Savchuk, V. P. (2001), Fynansovyj menedzhment predpryiatyj: prykladnye voprosy s analyzom delovykh sytuatsyj [Financial management of enterprises: applied issues with the analysis of business situations], YD «Maksymum», Kyiv, Ukraine.

Tiesheva, L.V. Khokhlov, M.P. and Petrova, I.M. (2018), “The role of financial planning in modern economic conditions”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 23, pp. 314-320.

Опубліковано
2019-08-28
Номер
Розділ
Статьи