ТАРИФ НА ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В КОНТЕКСТІ ВУГЛЕЦЕВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЛЯ СЕКТОРУ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

  • Maryna Bereznytska
Ключові слова: низьковуглецевий розвиток; вуглецеве ціноутворення; вуглецевий податок; поводження з твердими побутовими відходами; тариф на захоронення відходів.

Анотація

У статті досліджено можливості використання в Україні в умовах переходу до низьковуглецевої моделі економіки такого перевіреного європейським досвідом інструменту вуглецевого ціноутворення, як податок на викиди парникових газів в атмосферу, який в певній формі включається до плати (тарифу) за захоронення відходів на звалищах без попередньої переробки або використання в цілях отримання енергії. Детально вивчено досвід використання вуглецевої складової в тарифі на захоронення відходів в таких країнах як Великобританія, Норвегія та Польща та її вплив на зменшення обсягів захоронення необроблених твердих побутових відходів на звалищах цих країн. В роботі розглянуто доцільність застосування двох ставок такого податку (для необроблених та інертних відходів) для України, обговорюються їх можливі розміри.

Посилання

«Нова кліматична економіка. Звіт.» [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://newclimateeconomy.report/2018/.

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80.

Березницька, М.В. Інвентаризація викидів парникових газів як інструмент екологічного менеджменту / М.В. Березницька // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-21 червня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012.

Бутрим, О. В. Теоретико-методологічні основи формування внутрішнього вуглецевого ринку в контексті збалансованого розвитку агросфери [Текст] : монографія / О. В. Бутрим ; За наук. ред. О. І. Дребот. - К. : ДІА, 2018. - 356 с.

Караєва, Н.В. Низьковуглецева економіка - передумова сталого розвитку України [Текст] / Н.В. Караєва // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.3. — С. 27-29.

Кітура А. Я. Методологія визначення та принципи розподілу квот на викиди парникових газів у посткіотському періоді / А. Я. Кітура // Економіка та держава. - 2012. - № 6. - С. 71-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_6_22.

Потапенко В.Г. Проблеми та перспективи формування вуглецевого ринку в Україні /В.Г. Потапенко// Економічний часопис – ХХI. – 2010. - №11-12. - С. 18-22.

Торгівля квотами на викиди на практиці: посібник із розбудови та впровадження системи торгівлі. [Електронний ресурс] / Міжнародний банк реконструкції та розвитку / Світовий банк // Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://menr.gov.ua/news/32026.html.

Бубенко П.Т. Управління системною модернізацією та розвитком житлово-комунальних підприємств: монографія / П.Т. Бубенко, О.В. Димченко, А.Д. Кашпур; НАН України, Північно-Східний науковий центр, Харк. нац. унт міськ. госпва ім. О.М. Бекетова. — Х.: ХНУМГ, 2014. — 233 с.

Голян В.А. Інвестиції в переробку відходів: як подолати пасивність влади та бізнесу / В.А. Голян // Дзеркало тижня. — 2018. №13. — С. 9.

Данилишин Б.М. Державноприватне партнерство — стратегічна форма взаємодії влади і бізнесу / Б.М. Данилишин // Юридичні новини Online [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://news.yuristonline.com/news/kmu/2/ — Дата звернення: 25.06.2019.

Міщенко В.С. Світ відходів і Україна в ньому / В.С. Міщенко // Дзеркало тижня. Україна. — 2012. — № 25. — С. 3.

Мельник Л.Г. Інноваційні перспективи Третьої промислової революції: економіка, енергетика, екологія / Л.Г. Мельник // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2016. — №4.— С. 342—352.

Матвєєв Ю.Б., Гелетуха Г.Г. Аналітична записка БАУ №22. Біоенергетична асоціація України, 2019. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.uabio.org/activity/uabio –analytics.

Bereznytska M.V., The evolution of scientific and practical principles for solving of sustainable development environmental problems. Balanced nature using, #4, 2015.

Matveev Y.B., Bereznytska M.V., National model of methane generation for estimation of methane emissions by solid waste disposal in Ukraine/ Materials of the Fourth International Symposium on Energy from Biomass and Waste, http://venicesymposium.it/ ,Venice 2012.

Національний кадастр викидів ПГ України подання 2019р. . [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2019.

Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://menr.gov.ua/news/31815.html.

Постанова НКРЕКП від 21.06.2018 № 553 «Про встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=32754.

Закон України «Про житлово-комунальні послуги». Редакція від 09.06.2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19.

Постанова КМУ від 26 липня 2006 р. № 1010 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів" із змінами у 2019 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-lipnya-2006-1010-pro152692.html.

Landfill Tax [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.360environmental.co.uk/legislation/waste_legislation/landfill_tax/.

An overview of policies, approaches and targets of Norway in 2018. ETC/SCP, 2009, Fact sheet for Norway [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://scp.eionet.europa.eu/facts/factsheets_waste/2009_edition/factsheet?country=NO.

Portal odpadowy. Aktualne stawki opłat. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.odpady.zgrp.pl/node/13.

New climate economy (2018), “Report”, available at: https://newclimateeconomy.report/2018/ (Accessed 05 July 2019).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution “National Strategy for Waste Management in Ukraine until 2030”,available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80 (Accessed 05 July 2019).

Bereznyts'ka, M.V. (2012), “GHG inventory inventory as an environmental management tool”, Mizhnarodna stratehiia ekonomichnoho rozvytku rehionu : materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [International Strategy for Regional Economic Development: Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference], SumDU, Sumy, Ukraine.

Butrym, O.V. (2018), Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia vnutrishn'oho vuhletsevoho rynku v konteksti zbalansovanoho rozvytku ahrosfery [Theoretical and methodological foundations of the formation of the internal carbon market in the context of balanced agrosphere development], DIA, Kyiv, Ukraine.

Karaieva, N.V. (2013), “Low carbon economy is a prerequisite for sustainable development of Ukraine”, Ekonomichni problemy staloho rozvytku : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi pam'iati prof. Balats'koho, O.F. [Economic problems of sustainable development: materials of the International Scientific and Practical Conference devoted to the memory of prof. Balatsky O.F.], Sumy, Ukraine, 24-26 April, vol. 3, pp. 27-29.

Kitura, A.Ya. (2012), “Methodology of determination and principles for the allocation of quotas for greenhouse gas emissions in the post-Kyoto period”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 71-76, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_6_22 (Accessed 25 June 2019).

Potapenko, V.H. (2010), “Problems and prospects of the formation of the carbon market in Ukraine”, Ekonomichnyj chasopys – ХХI, vol. 11-12, pp. 18-22.

Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine (2016), “Emission quotas in practice: A guide to the development and implementation of the trading system”, available at: https://menr.gov.ua/news/32026.html (Accessed 05 July 2019).

Bubenko, P.T. (2014), Upravlinnia systemnoiu modernizatsiieiu ta rozvytkom zhytlovo-komunal'nykh pidpryiemstv [Management of system modernization and development of housing and communal enterprises], KhNUMH, Kharkiv, Ukraine.

Holian, V.A. (2018), “Investment in waste processing: how to overcome the passivity of power and business”, Dzerkalo tyzhnia, vol. 13, pp. 9.

Danylyshyn, B.M. (2008), “Public-private partnership is a strategic form of interaction between government and business”, Yurydychni novyny Online, available at: http://news.yuristonline.com/news/kmu/2/ (Accessed 25 June 2019).

Mischenko, V.S. (2012), “The world of waste and Ukraine in it”, Dzerkalo tyzhnia, vol. 25, pp. 3.

Mel'nyk, L.H. (2016), “Innovative Perspectives of the Third Industrial Revolution: Economics, Energy, Ecology”, Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 4, pp. 342-352.

Matvieiev, Yu.B. and Heletukha, H.H. (2019), “Analytical note BAU №22”, Bioenerhetychna asotsiatsiia Ukrainy, available at: www.uabio.org/activity/uabio–analytics (Accessed 25 June 2019).

Bereznytska, M.V. (2015), “The evolution of scientific and practical principles for solving of sustainable development environmental problems”, Balanced nature using, vol.4.

Matveev, Y.B. and Bereznytska, M.V. (2012), “National model of methane generation for estimation of methane emissions by solid waste disposal in Ukraine”, Materials of the Fourth International Symposium on Energy from Biomass and Waste,Venice, available at: http://venicesymposium.it/ (Accessed 05 July 2019).

UN Climate Change (2019), “National inventory of GHG emissions of Ukraine submitted in 2019”, available at: https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2019 (Accessed 05 July 2019).

Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine (2018), “Ukraine's low carbon development strategy till 2050”, available at: https://menr.gov.ua/news/31815.html (Accessed 05 July 2019).

National Commission for state regulation in the energy and utilities (NKREKP) (2018), “On establishing the tariffs for dumping waste PJSC "Kievspetstrans”, available at: http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=32754 (Accessed 05 July 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On Housing and Communal Services”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19 (Accessed 05 July 2019).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), Resolution “On Approval of the Procedure for the Formation of Tariffs for Services for the Export of Household Waste”, available at: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-lipnya-2006-1010-pro152692 (Accessed 05 July 2019).

Environmental Limited (2019), “Landfill Tax”, available at: https://www.360environmental.co.uk/legislation/waste_legislation/landfill_tax/ (Accessed 05 July 2019).

Eionet (2009), “An overview of policies, approaches and targets of Norway in 2018. ETC/SCP”, available at: http://scp.eionet.europa.eu/facts/factsheets_waste/2009_edition/factsheet?country=NO (Accessed 05 July 2019).

Portal odpadowy (2019), “Current rates”, available at: http://www.odpady.zgrp.pl/node/13 (Accessed 05 July 2019).

Опубліковано
2019-08-28
Номер
Розділ
Статьи