ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

  • S. S. Yaremenko
  • M. V. Zadoya
  • Yu. P. Kappes
Ключові слова: туристичний ринок; SWOT-аналіз; рекламна діяльність; маркетингові дослідження; вподобання споживачів.

Анотація

У статті виявлено основні тенденції туристичного ринку України, головною з яких є те, що ринок туристичних послуг розвивається швидкими темпами і в найближчі роки ця галузь може стати найбільш важливим сектором підприємницької діяльності. Наведено основні фактори, які впливають на розвиток туризму та туристичний ринок України, які вказують на те, що Україна має великі можливості у розвитку туристичної галузі та інфраструктури, що може привести до зростання кількості туристів, наповнить бюджет, створить нові робочі місця та сприятиме економічному зростанню. Виконано SWOT-аналіз туристичного агентства, за результатами якого виявлено, що сильними сторонами підприємства є висока якість послуг та широкий асортимент. Слабкими сторонами підприємства є низька поінформованість споживачів про підприємство та його послуги і слабка рекламна діяльність. До основних можливостей можна включити перспективи розвитку туристичного ринку, а саме виїзного туризму. До загроз, які підприємству необхідно враховувати при плануванні своєї діяльності, віднесено нестабільну економічну та політичну ситуацію в країні, а також низький рівень доходів значної частини населення. В роботі проведено маркетингове дослідження поведінки споживачів туристичного підприємства, на базі якого визначені споживацькі уподобання щодо вибору каналів поширення інформації про підприємство та його послуги, виявлено ступень довіри до інформаційних каналів та фактори, що впливають на прийняття споживачами рішення щодо вибору конкретного туристичного оператора та туристичного агентства.

Посилання

Заєць М.А. Стратегічні напрямки розвитку туристичного бізнесу в Одеському регіоні / А.М. Заєць, О.М. Борідько // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38). – С. 53-71.

Ковальчук С.В. Поняття туристичного ринку та особливості його функціонування / С.В. Ковальчук, В.В. Миколишина // Вісник Хмельницького національного університету. – Серія: Економічні науки.– 2011.– №6, T. 4. – С. 60–65.

Мартыненко М. Туристический бизнес в Украине – проблемы и перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://arena.ua/2017/07/05/ turisticheskij-biznes-v-ukraineproblemy-i-perspektivy/.

Офіційний сайт підприємства «Rainford Travel» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rtravel.com.ua.

Січка І.І. Аналіз особливостей та розвитку туристичного ринку України // Економіка та суспільство. – 2016. – №7. – С. 158 – 162.

Тараненко І.В. Сучасні тенденції відновлення і розвитку туристичного ринку в Україні / І.В. Тараненко, М.В. Задоя, Ю.П. Каппес // XV Международная научно-практическая конференция «Актуальные научные достижения – 2019», 22.06-30.06.2019 Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага). – С. 51-53.

Туризм в Україні: куди їдуть найбільше і які напрями потрібно розвивати [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://expres.ua/news /2017/10/05/265404-turyzm-ukrayini-kudy-yidut-naybilshe-napryamypotribno-rozvyvaty.

Туристический рынок Украины составил 0,2% от европейского рынка // Зеркало недели. – 2018. – 25 октября.

Туристичні потоки [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/tyr/tyr_u/potoki2016_u.htm.

Zaiets, M.A. and Boridko, O.M. "Strategic directions of tourism business development in the Odessa region", Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia, vol. 17, issue. 1 (38), pp. 53-71.

Kovalchuk, S.V. and Mykolyshyna, V.V. (2011), "The concept of the tourist market and the peculiarities of its functioning", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. – Seriia: Ekonomichni nauky, issue 6, vol. 4, pp. 60–65.

Martynenko, M. (2017), "Tourist business in Ukraine - problems and prospects",[Online], available at: https://arena.ua/2017/07/05/ turisticheskij-biznes-v-ukraineproblemy-i-perspektivy/ (Accessed 12 July 2019).

Office site of the “Rainford Travel” company, [Online], available at: http://www.rtravel.com.ua (Accessed 12 July 2019).

Sichka, I.I. (2016), "Analysis of special features and development of the tourist market of Ukraine", Ekonomika ta suspilstvo, vol. 7, pp. 158 – 162.

Taranenko, I.V. Zadoia, M.V. and Kappes, Yu.P. (2019), "Modern trends of development and development of tourist market in Ukraine", XV Mezhdunarodnaia nauchno-praktycheskaia konferentsyia «Aktual'nye nauchnye dostizhenija – 2019» [XV International Scientific and Practical Conference "Actual Scientific Achievements - 2019"], 22.06-30.06.2019 Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Chekhyia, Praha), pp. 51-53.

"Tourism in Ukraine: Where do you go the most and which areas need to be developed", [Online], available at: http://expres.ua/news /2017/10/05/265404-turyzm-ukrayini-kudy-yidut-naybilshe-napryamypotribno-rozvyvaty (Accessed 12 July 2019).

"The tourist market of Ukraine amounted to 0.2% of the European market", Zerkalo nedeli, 25 oktober 2018.

Tourist streams, [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/tyr/tyr_u/potoki2016_u.htm (Accessed 12 July 2019).

Опубліковано
2019-08-28
Номер
Розділ
Статьи