ДО ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

  • O. M. Stefankiv
  • V. I. Danylyshyn
Ключові слова: social policy; social expenditures; planning of social expenditures; social protection; efficiency of social expenditures.

Анотація

У статті обґрунтовано організаційно-економічні засади державної соціальної політики. Розкрито теоретичні основи фінансового забезпечення соціального захисту населення як визначального напряму соціалізації економічного розвитку країни. Специфіка видатків соціального призначення полягає у тому, що вони мають, з однієї сторони, базуватися на соціальних стандартах і нормативах та, з іншої сторони, враховувати суспільні пріоритети витрачання коштів. Проаналізовано ефективність фінансового забезпечення системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні та надано пропозиції щодо вдосконалення процесу планування та здійснення соціальних видатків на основі аналізу вітчизняної практики. Важливою складовою секторальних реформ стане удосконалення соціальних стандартів щодо надання медичних, освітніх, культурних послуг, а також послуг соціального захисту. З метою відстеження результатів впровадження реформ слід розробити систему індикаторів, які дозволять відстежити зміни у якості надання медичних, освітніх та інших послуг на рівні територіальних громад.

Посилання

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». – К. : НІСД, 2017. –С 475-476.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-19.

Закон України «Про прожитковий мінімум» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/966-14.

Офіційний веб-сайт Державної Казначейської Служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.treasury.gov.ua.

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 15.09.2018 року №9000. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64598.

Сергієнко О. Соціальна політика в сучасному світі та в Україні / О. Сергієнко. // Україна: аспекти праці. – 2012. – №1. – С. 31–37.

President of Ukraine (2017), Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2017 rotsi» [Analytical report to the Annual Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine "On the Internal and External Situation of Ukraine in 2017"], NISD, Kyiv, Ukraine, pp 475-476.

State Service of Statistics of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 05 July 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2016", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-19 (Accessed 05 July 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine "On the subsistence minimum" available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/966-14 (Accessed 05 July 2019).

Official website of the State Treasury Service of Ukraine, available at: http://www.treasury.gov.ua (Accessed 05 July 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), Draft Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2019" dated September 15, 2018, No. 9000, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64598 (Accessed 05 July 2019).

Serhiienko, O. (2012), "Social policy in the modern world and in Ukraine ", Ukraina: aspekty pratsi, vol. 1, pp. 31–37.

Опубліковано
2019-08-28
Номер
Розділ
Статьи