ОБҐРУНТУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

  • A. Pelekhatyy
Ключові слова: бюджетна політика; розвиток; території; публічні фінанси; децентралізація.

Анотація

У статті визначено основну проблему формування ефективної бюджетної політики розвитку територій та визначено основні правила, якими необхідно керуватися при формування даної політики. Зазначено основні виклики, якими необхідно керуватися при визначення концептуальних засад формування бюджетної політики розвитку територій. Досліджено поняття бюджетної стратегії та бюджетної тактики. Виокремлено стратегічні домінанти, які доцільно враховувати при формуванні бюджетної політики розвитку територій. Проаналізовано наукові підходи до визначення принципів формування бюджетної політики розвитку територій. Зазначено основні переваги та недоліки формування бюджетної політики розвитку територій на засадах середньострокового планування. Запропоновано концептуальну модель бюджетної політики розвитку територій, яка дозволяє розкрити дуальність її характеру та багатоаспектність, а також акцентувати увагу на основних аспектах та напрямах реалізації в умовах адміністративної децентралізації та реформування публічних фінансів.

Посилання

Возняк Г.В. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ. НАН України. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 2016. 520 с.

Дем’янишин В. Теоретичні засади бюджетної політики. Світ фінансів, вип. 1 (10). 2007. С. 19-34.

Булгакова С. О. Казначейська система виконання бюджету / С. О. Булгакова, Н. В. Базанова, Л. В. Єрмошенко, Н. І. Сушко та ін.. К.: КДТЕУ, 2000. 249 с.

Огонь Ц. Г. Доходи бюджету України: теорія та практика: моногр. К.: КНТЕУ, 2003. 580 с.

Лисяк Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України : монографія. К. : ДННУ АФУ, 2009. 600 с.

Voznyak, G. V. (2016), Byudzhetna polityka rozvytku regioniv Ukrayiny: suchasna paradygma ta oriyentyry podalshyx reform [Budget policy for the development of the regions of Ukraine: a modern paradigm and guidelines for further reforms], DU «Insty`tut regional`ny`x doslidzhen` imeni M.I. Dolishn`ogo NAN Ukrayiny», Lviv, Ukraine.

Dem'ianyshyn, V. (2007), “Theoretical Foundations of Budget Policy”, Svit finansiv, vol. 1 (10), pp. 19-34.

Bulhakova, S. O. Bazanova, N. V. Yermoshenko, L. V. Sushko, N. I. and other (2000), Kaznachejs'ka systema vykonannia biudzhetu [Treasury system of budget execution], KDTEU, Kyiv, Ukraine.

Ohon', Ts. H. (2003), Dokhody biudzhetu Ukrainy: teoriia ta praktyka [Revenues of the Budget of Ukraine: Theory and Practice], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

Lysiak, L. V. (2009), Byudzhetna polityka u systemi derzhavnoho rehuliuvannia sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Budget policy in the system of state regulation of socio-economic development of Ukraine], DNNU AFU, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-08-28
Номер
Розділ
Статьи