ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕРНЕТ

  • Rostyslav Baran
  • Maryana Romanchukevych
Ключові слова: Інтернет-реклама; ефективність; Google analytics; KPI; ROI.

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей здійснення оцінки ефективності рекламної діяльності в Інтернет як новітнього середовища бізнес-комунікацій. Проведено аналіз понятійного апарату Інтернет-реклами і запропоновано уточнене її визначення. Результати дослідження проблем оцінки ефективності рекламної діяльності в Інтернет показали, що світовий ринок Інтернет-реклами розвивається дуже динамічно, однак нерівномірно за різними видами Інтернет-реклами, серед яких найбільше зростання показують SMM та пошукова реклама. Аналіз вітчизняного ринку Інтернет-реклами підтвердив дану тенденцію. Відзначено, що найбільш популярним інструментом перегляду Інтернет-реклами споживачами є смартфони. Доведено, що при проведенні оцінки ефективності Інтернет-реклами слід використовувати комплексний підхід, який дасть змогу оцінювати як комунікативні, так і економічні показники в рамках моделі AIDA. На основі проведених досліджень систематизовано основні KPI Інтернет-реклами та визначено джерела інформації для їх розрахунку.

Посилання

Бойчук І. В. Інтернет в маркетингу: Підручник. / І. В. Бойчук, О. М. Музика. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 512 с.

Дейнекин T.B. Комплексный метод оценки эффективности Интернет-рекламы в коммерческих организациях / Т.В. Дейнекин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – №2. – С. 102-115.

Домашева Є.А. Підходи до оцінювання ефективності маркетингових інтернет-комунікацій / Є. А. Домашева, О. В. Зозульов // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2016. - № 13. - С. 353-360.

Интернет-реклама Словарь электронной коммерции: [Електронний ресурс]. – режим доступу http://xn--80apaiifgbp3bu.xn--p1ai/studentam/slovar-tsifrovoy-ekonomiki/i/?sphrase_id=25608.

Ковшик В. І. Оцінка ефективності інтернет-реклами / В. І. Ковшик, А. Б. Зубкова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 39. – С. 69-77.

Курасова М. Организация рекламных кампаний в системе Интернет / М. Курасова, В. Секерин // Маркетинг. — 2007. — № 4. — С. 76– 80.

Макарова М.В. Електронна комерція [Текст]: Посібник. — К. : Академія, 2002. — 272с.

Михалева Е.П. Оценка эффективности мероприятий Интернет-маркетинга / Е.П. Михалева, С.А. Федотов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2015. №3-1. С.88-96.

Никулин Д.Н. Оценка эффективности интернет-рекламы с помощью систем веб-аналитики / И.П. Савельева, Д.Н. Никулин / Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». - 2014. - №3. - С.99-105.

Ринок інтернет-реклами в Україні в першому півріччі зріс до 3,7 млрд грн - Інтернет-асоціація України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://press.unian.ua/press/10259442-rinok-internet-reklami-v-ukrajini-v-pershomu-pivrichchi-zris-do-3-7-mlrd-grn-internet-asociaciya-ukrajini-video.html.

Сологуб О. П. Оцінка ефективності інтернет-реклами / О. П. Сологуб, Л. В. Капінус // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2010. - № 3 (11). - С. 65-68.

Юрасов А.В. Основы электронной коммерции. М.: Горячая линия - Телеком, 2008. С. 296.

Calculate & Reduce Customer Acquisition Cost (CAC) for SAAS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.profitwell.com/blog/the-complete-saas-guide-to-calculating-and-reducing-cac.

Chart of the week: The potential of social media advertising [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.fipp.com/news/insightnews/chart-of-the-week-potential-social-media-advertising.

David, W. Schumann and Esther Thorson (2006). Schumann Internet Advertising: Theory and Practice. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 516.

Digital Advertising Worldwide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.statista.com/outlook/216/100/digital-advertising/worldwide#market-revenue.

Drossos, D.A. et al. (2010). Advertising on the Internet: Perceptions of Advertising Agencies and Marketing Managers. International Journal of Internet Marketing and Advertising, 6(3): 244-264.

eMarketer Releases New Global Media Ad Spending Estimates [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.emarketer.com/content/emarketer-total-media-ad-spending-worldwide-will-rise-7-4-in-2018.

Facebook Ads CPM, CPC, & CTR Benchmarks for Q1 2018 https://blog.adstage.io/2018/05/24/facebook-ads-q1-2018.

Hayes M. 67 Key Performance Indicators (KPIs) for Ecommerce [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.shopify.com/blog/7365564-32-key-performance-indicators-kpis-for-ecommerce.

Statista. Digital advertising spending worldwide from 2017 to 2023, by format (in million U.S. dollars) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.statista.com/statistics/456679/digital-advertising-revenue-format-digital-market-outlook-worldwide/.

Zeff, R. And Aronson, B. (2001) Advertising on the Internet, 3rd edn. New York: John Wiley.

Bojchuk I.V. and Muzyka O.M. (2010) Internet v marketynhu [Internet Marketing], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Dejnekyn T.B. (2003) “A comprehensive method for the evaluation of the effectiveness of Internet advertising in commercial organizations”, Marketinh v Rossii i za rubezhom, vol. 3, pp. 102-115.

Ye.A. Domasheva and O.V. Zozul'ov (2016), “Approaches to evaluating of marketing internet communications efficiency”, Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut", vol. 13, pp. 353-360.

The official site of Department of Digital Economics (2019), “Online Advertising. Vocabulary E-Commerce”, available at: http://xn--80apaiifgbp3bu.xn--p1ai/studentam/slovar-tsifrovoy-ekonomiki/i/?sphrase_id=25608 (Accessed 16 June 2019).

Kovshyk V.I. and Zubkova A.B. (2011), “Evaluation of the effectiveness of Internet advertising”, Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kharkivs'kyj politekhnichnyj instytut”: zb. nauk. pr. Temat. vyp.: Aktual'ni problemy upravlinnia ta finansovo-hospodars'koi diial'nosti pidpryiemstva, vol. 39, pp. 69-77.

Kurasova M. and Sekeryn V. (2007) “Organization of advertising campaigns on the Internet”, Marketinh, vol. 4, pp. 76– 80.

Makarova M.V. (2002) Elektronna komertsiia [E-commerce], Akademiia, Kyiv, Ukraine.

Mikhaleva E.P. and Fedotov S.A. (2015) “Evaluation of the effectiveness of Internet marketing events”, Izvestiia TulHU. Ekonomicheskie i iuridicheskye nauki, vol. 3-1, pp.88-96.

Nykulin D.N. and Y.P. Savel'eva (2014), “Evaluation of the effectiveness of Internet advertising through web analytics tools”, Vestnik YuUrHU. Seriia «Ekonomika i menedzhment», vol. 3, pp. 99-105.

Information agency UNIAN (2018), “The Internet advertising market in Ukraine has grown to UAH 3.7 billion in the first half of the year - Online Association of Ukraine”, available at: https://press.unian.ua/press/10259442-rinok-internet-reklami-v-ukrajini-v-pershomu-pivrichchi-zris-do-3-7-mlrd-grn-internet-asociaciya-ukrajini-video.html (Accessed 12 February 2019).

Solohub O.P. and L. V. Kapinus (2010) “Estimation of internet advertising efficiency”, Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 3 (11), pp. 65-68.

Yurasov A.V. (2008) Osnovy elektronnoj kommertsii [E-commerce basics], Horiachaia liniia- Telekom, Moskow, Russia.

ProfitWell (2019), “Calculate & Reduce Customer Acquisition Cost (CAC) for SAAS”, available at: https://www.profitwell.com/blog/the-complete-saas-guide-to-calculating-and-reducing-cac (Accessed 11 July 2019).

Fipp (2018), “Chart of the week: The potential of social media advertising”, available at: https://www.fipp.com/news/insightnews/chart-of-the-week-potential-social-media-advertising (Accessed 11 February 2019).

David, W. Schumann and Esther Thorson (2006). Schumann Internet Advertising: Theory and Practice,Mahwah, New York, USA.

Statista (2019), “Digital Advertising Worldwide”, available at: https://www.statista.com/outlook/216/100/digital-advertising/worldwide#market-revenue (Accessed 11 May 2019).

Drossos, D.A. et al. (2010). “Advertising on the Internet: Perceptions of Advertising Agencies and Marketing Managers’, International Journal of Internet Marketing and Advertising, vol. 6(3), pp. 244-264.

eMarketer (2018) “eMarketer Releases New Global Media Ad Spending Estimates”, available at: https://www.emarketer.com/content/emarketer-total-media-ad-spending-worldwide-will-rise-7-4-in-2018 (Accessed 11 February 2019).

Adstage (2018) “Facebook Ads CPM, CPC, & CTR Benchmarks for Q1 2018”, available at: https://blog.adstage.io/2018/05/24/facebook-ads-q1-2018 (Accessed 12 June 2019).

Hayes M. (2018), “67 Key Performance Indicators (KPIs) for Ecommerce”, Shopify Blogs, available at: https://www.shopify.com/blog/7365564-32-key-performance-indicators-kpis-for-ecommerce (Accessed 4 May 2019).

Statista (2019) “Digital advertising spending worldwide from 2017 to 2023, by format (in million U.S. dollars)”, available at: https://www.statista.com/statistics/456679/digital-advertising-revenue-format-digital-market-outlook-worldwide (Accessed 15February 2019).

Zeff, R. And Aronson, B. (2001) Advertising on the Internet, 3rd edn., John Wiley, New York, USA.

Опубліковано
2019-08-28
Номер
Розділ
Статьи