РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • E. V. Talavira
  • A. V. Zolotareva
Ключові слова: прибуток; управління прибутком; управлінські рішення; торгівельне підприємство; стратегія.

Анотація

В статті досліджено поняття «прибуток», «управління прибутком підприємства», визначено, що прибуток є позитивним фінансовим результатом, який відображає успіх щодо основної діяльності підприємства. Розглянуто особливості формування прибутку торгівельних підприємств. Досліджено роль прибутковості торгівельних підприємств, підкреслена необхідність забезпечення зацікавленості його власників у необхідності ефективного та безперервного управління прибутком, що представляє собою процес прийняття управлінських рішень за основними аспектами його формування, розподілу та використання на підприємствах. Виділені шляхи підвищення ефективності управління прибутком торгівельних підприємств на сучасному етапі. Теоретико-методичну основу дослідження склали загальнонаукові і спеціальні методи, які дозволяють вирішувати проблеми з обраного напряму дослідження. Широко використовувались історичний, аналізу і синтезу та інші методи, які забезпечують системний та комплексний підхід до розв’язання досліджуваних проблем. Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, що регламентують фінансово-господарську діяльність торгівельних підприємств, матеріали Державного комітету статистики України, джерела наукової та технічної інформації (статті, монографії, збірники наукових праць і наукові журнали).

Посилання

Баранцева С. Стратегія управління прибутком як регулятор діяльності підприємства / С. Баранцева // Торгівля і ринок України. – 2008. – № 14. – Т. 2. – С. 81–86.

Бідник Н.Б. Стратегія управління прибутком підприємства / Н.Б. Бідник // Економіка України. – 2009. – № 7. – Т. 2. – С. 97–99.

Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. – К.:Ника-Центр, 2007.–768 с.

Блонська В.І. Вдосконалення системи управління розподілом та використанням прибутку підприємства / В.І. Блонська, П.П.Адамович // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип.20.7 –С. 92–104.

Верхоглядова Н. І. Зміст та значення прибутку як головної рушійної сили ринкової економіки / Н.І.Верхоглядова, С. Б. Ільїна, В. П. Шило // Економічний простір. – 2008. – № 18. – С. 237–245.

Вороніна В.Л. Концептуальні аспекти формування системи управління прибутком торгівельного підприємства та організація її обліково-аналітичного забезпечення / В.Л.Вороніна// Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. – 2014. – Вип.8(1). – С. 66-71.

Керанчук Т.Л. Концепція вартісно-орієнтованого управління підприємством та можливості її адаптації в Україні / Т.Л. Керанчук // Фінанси України : журнал. – 2011. – № 7. – С. 104-114.

Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств / А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2002.–571 с.

Худа В.В. Управління прибутком торговельних підприємств: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами" / В.В. Худа. – К.: Вид-во "Лібра", 2007. – 22 с.

Худа В. В. Торговельний прибуток як фінансовий інструмент активізації підприємництва / В. В. Худа // Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. статей. Серія: Економічні науки / голов. ред. Буряк П. Ю. – Львів : Львів. держ. фін. акад., 2005. – 430 с.

Barantseva, S. (2008), "Strategy of profit management as a regulator of the enterprise", Torhivlia i rynok Ukrainy, issue 14, vol. 2, pp. 81–86.

Bidnyk, N.B. (2009), "Strategy of profit management of the enterprise", Ekonomika Ukrainy, issue 7, vol. 2, pp. 97–99.

Blank, I.A. (2007), Upravlenie pribyl'ju [Profit management], Nika-Centr, Kyiv, Ukraine, P. 768.

Blonska, V.I. and Adamovych, P.P. (2010), "Improvement of the distribution management system and profit utilization of the enterprise", Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol.20.7, pp, . 92–104.

Verkhohliadova, N. I. Ilina, S. B. and Shylo, V. P. (2008), "Contents and values of profit as the main driving force of a market economy", Ekonomichnyi prostir, vol. 18, pp. 237–245.

Voronina, V.L. (2014), "Conceptual aspects of the formation of a profit management system of a trading enterprise and organization of its accounting and analytical support", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, vol.8(1), pp. 66-71.

Keranchuk, T.L. (2011), "Concept of value-oriented enterprise management and its adaptation possibilities in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 7, pp. 104-114.

Poddierohin, A.M. (2002), Finansy pidpryiemstv [Finances of enterprises], KNEU, Kyiv, Ukraine, P.571.

Khuda, V.V. (2007), "Managing profits of trading enterprises", Ph.D. Thesis, 08.00.04 – "Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy", Vyd-vo "Libra", Kyiv, Ukraine, P.22.

Khuda, V. V. (2005), "Trade profit as a financial tool for activating entrepreneurship", Visnyk Lvivskoi derzhavnoi finansovoi akademii: zb. nauk. statei. Seriia: Ekonomichni nauky, Lviv. derzh. fin. akad., Lviv, Ukraine, P. 430.

Опубліковано
2019-08-27
Номер
Розділ
Статьи