СТРУКТУРНІ ІНДИКАТОРИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • N. L. Ovander
  • K. Ye. Orlova
Ключові слова: структура; переробна промисловість; інноваційний розвиток; технологічність; національна економіка; види економічної діяльності.

Анотація

Статтю присвячено визначенню структурних орієнтирів інноваційної моделі розвитку національної економіки. З’ясовано, що ключовою проблемою багатьох країн сучасного світу є подолання фінансової кризи. Оскільки саме кризу вважають сприятливим моментом для втілення інновацій, то боротьба країн з негативними наслідками фінансової кризи має здійснюватися на основі інноваційного розвитку. Перехід національної економіки до інноваційної моделі розвитку в першу чергу вимагає докорінної зміни її структури. В статті наведено сучасну методику поділу видів економічної діяльності (ВЕД) переробної промисловості на основі NACE Rev. 2 (двозначному рівні) за рівнем їх технологічності, розроблену Організацією економічного співробітництва та розвитку. Така методика передбачає поділ ВЕД на чотири категорії: високотехнологічні, середньо-високотехнологічні, середньотехнологічні, низькотехнологічні. Рівень інноваційної спрямованості розвитку економіки країни за структурними індикаторами запропоновано визначати виходячи з часток високотехнологічних, середньо-високотехнологічних видів економічної діяльності та їх загальної суми в структурі переробної промисловості. Для визначення структурних індикаторів були обрані країни-орієнтири, з яких сформовано три групи. Перша група – це країни, що входять до складу «Великої сімки»; друга група – країни-лідери економічного зростання; третя група – це успішні трансформаційні країни, які нещодавно увійшли до складу ЄС. З’ясовано, що в більшості країн «Великої сімки» частка високотехнологічного сектору коливається в межах 5-10%; в США, Японії та Німеччині сумарна частка високо- та середньо-високотехнологічної продукції більша за 50%. Тобто саме така структура переробної промисловості країни є характерною для розвинутих країн світу. В більшості розглянутих країн-лідерів економічного зростання високотехнологічна продукція займає значно більшу частку – 12-20%, а в Ірландії рекордні 50%. З’ясовано, що в структурі переробної промисловості більшості успішних трансформаційних країн переважає частка середньо-високотехнологічної продукції (28-48%), що також є свідченням їх інноваційної спрямованості розвитку. Доведено, що на сучасному етапі розвиток високо- та середньо-високотехнологічних видів промислової діяльності є одним із головних чинників забезпечення сталого економічного зростання національних економік. Саме тому високотехнологічні та середньо-високотехнологічні виробництва в розвинених країнах світу розвиваються випереджальними темпами, що супроводжується структурними зсувами в бік зростання їх частки в загальному випуску переробної промисловості.

Посилання

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. – М. : Академия, 1999. – 956 с.

Геєць В. М. Інноваційні перспективи України : монографія / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Х. : Константа, 2006. – 272 с.

Глазьев С. Возможности и ограничения технико-экономического развития России в условиях структурных изменений в мировой экономике [Электронный ресурс] / С. Глазьев. – Режим доступа: http://spkurdyumov.narod.ru/glaziev.htm.

Гэлбрейт Д. К. Справедливое общество. Гуманистический взгляд / Д. К. Гэлбрейт // Новая постиндустриальная волна на Западе: антология. – М. : Academia, 1999. – C. 223-242.

Дракер П. Посткапиталистическое общество / П. Дракер // Новая постиндустриальная волна на Западе: антология. – М. : Academia, 1999. – C. 70–95.

Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества: Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире [Электронный ресурс] / В. Л. Иноземцев. – М. : Академия, Наука, 1998. – 614 с. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/299161.html.

Красильников О. Ю. Структурные сдвиги в экономике : монография [Электронный ресурс] / О. Ю. Красильников. – Саратов: Изд-во СГУ, 2001. – Режим доступа: http://ok-russia.narod.ru/stat/sod-mono3.htm.

Механізм переходу економіки України на інноваційну модель розвитку : монографія / [О. І. Амоша, С. М. Кацура, Т. В. Щетілова та ін.] ; під заг. ред. О. І. Амоша. – Донецьк : Ін-т економіки промисловості, 2002. – 108 с.

Саліхова О. Б. Високі технології: проблеми їх інтерпретації, класифікації та квантифікації в Україні / О. Б. Саліхова // Проблеми науки. – 2006. – № 12. – С. 18-24.

Турко Д. О. Аналіз зміни переліку високотехнологічних продуктів та визначення особливостей високотехнологічних галузей України [Електронний ресурс] / Д. О. Турко, І. В. Дронова-Вартанян, А. В. Артьомова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2010. – № 2. – С. 51-63. – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Eupmbg/2010-2/Turko.pdf.

Федулова Л. І. Методологічні підходи до оцінки технологічного рівня промислового виробництва / Л. І. Федулова // Наука та інновації. – 2008. – № 4. – С. 65-84 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.nas.gov.ua/scinn.

Clark C. The Condition of Economic progress / C. Clark. – London, McMillan, 1940. – 515 с.

STAN Industrial Analysis. OECD.Stat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stats.oecd.org/.

Galindo-Rueda F. OECD Taxonomy of Economic Activities Based on R&D Intensity [Electronic resource] / F. Galindo-Rueda, F. Verger // OECD Science, Technology and Industry Working Papers. ‒ 2016. ‒ # 04. – Access mode: https://dx.doi.org/10.1787/5jlv73sqqp8r-en.

Bell, D. (1999), Grjadushhee postindustrial'noe obshhestvo. Opyt social'nogo prognozirovanija [The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting], Academia, Moscow, Russian Federation.

Heiets', V. M. and Semynozhenko, V. P. (2006), Innovatsijni perspektyvy Ukrainy [Innovative perspectives of Ukraine], Konstanta, Kharkiv, Ukraine.

Glaz'ev, S. (n.d.), Vozmozhnosti i ogranichenija tehniko-jekonomicheskogo razvitija Rossii v uslovijah strukturnyh izmenenij v mirovoj jekonomike [Possibilities and limits of technical and economic development of Russia under conditions of world economy structural changes], available at: http://spkurdyumov.narod.ru/glaziev.htm (Accessed 03 July 2019).

Galbraith, J. K. (1999), “The Good Society: The Humane Agenda”, Novaja postindustrial'naja volna na Zapade: antologija [New postindustrial wave in the West: anthology], Academia, Moscow, Russian Federation, pp. 223-242.

Drucker, P. (1999), “Post-Capitalist Society”, Novaja postindustrial'naja volna na Zapade: antologija [New postindustrial wave in the West: anthology], Academia, Moscow, Russian Federation, pp. 70-95.

Inozemcev, V. L. (1998), Za predelami jekonomicheskogo obshhestva: Postindustrial'nye teorii i postjekonomicheskie tendencii v sovremennom mire [Outside the economic society: Post-industrial theories and posteconomic trends in the modern world], Academia, Nauka, Moscow, Russian Federation, available at: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/299161.html (Accessed 05 July 2019).

Krasil'nikov, O. Ju. (2001), Strukturnye sdvigi v jekonomike [Structural shifts in economy], Saratov State University Publishing House, Saratov, Russian Federation, available at: http://ok-russia.narod.ru/stat/sod-mono3.htm (Accessed 06 July, 2019).

Amosha, O. I. Katsura, S. M. Schetilova, T. V. and others (2002), Mekhanizm perekhodu ekonomiky Ukrainy na innovatsijnu model' rozvytku : monohrafiia [The mechanism of the transition of Ukraine's economy to the innovative model of development: a monograph], Instytut ekonomiky promyslovosti, Donets’k, Ukraine.

Salikhova, O. B. (2006), “High technologies: problems of their interpretation, classification and quantization in Ukraine”, Problemy nauky, no. 12, pp. 18-24.

Turko, D. O. Dronova-Vartanian, I. V. and Art’omova, A. V. (2010), “Analysis of the change in the list of high-tech products and identification of features of high-tech industries in Ukraine”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, no. 2, pp. 51-63, available at: http: // www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Eupmbg/2010-2/Turko.pdf (Accessed 02 July, 2019).

Fedulova, L. I. (2008), “Methodological approaches to the assessment of industrial production technology level”, Nauka ta innovatsii, no. 4, pp. 65-84, available at: http: // www.nas.gov.ua/scinn (Accessed 03 July 2019).

Clark, C. (1940), The Condition of Economic progress, McMillan, London, Great Britain.

The official site of OECD.Stat (2015), “STAN Industrial Analysis”, available at: http://stats.oecd.org (Accessed 30 June 2019).

Galindo-Rueda, F. and Verger, F. (2016), “OECD Taxonomy of Economic Activities Based on R&D Intensity”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, no. 2016/04, available at: https://dx.doi.org/10.1787/5jlv73sqqp8r-en (Accessed 01 July 2019).

Опубліковано
2019-08-27
Номер
Розділ
Статьи