МАКРОПРУДЕНЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ ПІДТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

  • S. I. Kudyn
  • M. O. Hurs'ka
Ключові слова: фінансова безпека; фінансова система; фінансова стабільність; макропруденційна політика; макропруденційні інструменти; фінансовий ризик.

Анотація

У статті розглянуто теоретичні засади та особливості реалізації макропруденційної політики центрального банку як засобу підтримання фінансової безпеки держави. Зазначено, що фінансова система чинить вагомий вплив на фінансову безпеку держави. Визначено основні цілі державного фінансового регулювання. Охарактеризовано цілі діяльності макропруденційного регулятора та інструменти, які знаходяться в його арсеналі. Досліджено використання інструментів макропруденційного регулювання в економіці України. Проаналізовано динаміку індикаторів фінансової стійкості, які НБУ використовує для оцінки виникнення фінансового ризику. Досліджено вплив основних інструментів макропруденційної політики на параметри економічної системи. Визначено основні негативні чинники, які впливають на фінансову безпеку держави. Досліджено іноземний досвід щодо регулювання фінансової системи. Встановлено особливості у застосуванні інструментів макропруденційного регулювання у вітчизняній економіці. Наведено можливі шляхи вдосконалення політики Національного банку України.

Посилання

Про затвердження Положення про Раду з фінансової стабільності: Указ Президента України №170/2015 від 24.03.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/170/2015.

Артеменко, І. А. Фінансова стабільність держави як складник макроекономічної стабільності національної економіки [Текст] / І. А. Артеменко // Молодий вчений. – № 10 (25). – 2015 р. – С. 228-232.

Василик, О. Д. Теорія фінансів [Текст]: навч. посібн. / О. Д. Василик, П. М. Леоненко, П. І. Юхименко, А. А. Ільєнко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 480 с.

Вашай Ю.В.Макроекономічний аналіз економічної безпеки України. Монографія / Ю.В.Вашай, С.І. Кудин – Рівне: НУВГП, 2014. – 230 с.

Козюк, В. Поширення макропруденційного регулювання та орієнтири макропруденційної політики НБУ [Teкст] / Віктор Козюк // Журнал європейської економіки. - 2018. - Т. 17, № 2. - С. 185-207.

Науменкова С. В. Підходи до вибору інструментів убезпечення від системних ризиків .- 2017- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/viewFile/109928/105387.

Стратегія макропруденційної політики [Електронний ресурс] // Національний Банк України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=83019081.

Петрик О.І. Основні аспекти макропруденційної політики в сучасних умовах / О.І. Петрик // Вісник НБУ. – 2013. – № 9. – С. 4-10.

Савицька, О. Оцінка та шляхи забезпечення фінансової безпеки України / О. Савицька // Економічний форум. – 2012. – №3. – С. 14.].

Міщенко В. І. Система інструментів макропруденційного регулювання та їх використання в Україні / В. І. Міщенко, О. С. Бауман. // Наукові праці НДФІ. – 2016. – Вип. 4. – С. 34–45.

Статистика індикаторів фінансової стійкості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https //bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575.

Полікарпова О. С. Фінансові дисбаланси та макропруденційна політика у Валютному Союзі / О. С. Полікарпова. // Проблеми економіки. – 2015. – №4 – С. 46–52.

European system risk board. Establishment of the ESRB [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.esrb. europa.eu/news/pr/2010/html/index.en.html.

President of Ukraine (2015), Decree of the President of Ukraine “On Approval of the Statute on the Financial Stability Board”, available at: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/170/2015 (Accessed 01 July 2019).

Artemenko, I. A. (2015), “Financial stability of the state as a component of macroeconomic stability of the national economy” Molodyj vchenyj, vol. 10, pp. 228-232.

Vasylyk, O. D. Leonenko, P. M. Yukhymenko, P. I. and Il'ienko. A. A. (2005), Teoriia finansiv [The theory of finance], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.

Vashaj, Yu.V. and Kudyn, S.I. (2014), Makroekonomichnyj analiz ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. [Macroeconomic analysis of Ukraine's economic security], NUVHP, Rivne, Ukraine.

Koziuk, V (2018)“Distribution of macroprudential regulation and benchmarks of the macro-prudential policy of the NBU” Zhurnal ievropejs'koi ekonomiky. vol. 2,pp. 185-207.

Naumenkova, S. V (2017) “Approaches to the selection of security instruments against systemic risks”, [Online], available at: http://fkd.org.ua/article/viewFile/109928/105387. (Accessed 05 July 2019).

National Bank of Ukraine (2018) “Macroprudential policy strategy” [Online], available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=83019081 (Accessed 02 July 2019).

Petryk, O.I (2013) “The main aspects of macroprudential policy in modern conditions” Visnyk NBU, vol. 9, pp. 4-10.

Savyts'ka, O (2012) “Estimation and ways to ensure Ukraine's financial security” Ekonomichnyj forum, vol. 3, p.14.

Mischenko, V. I. Bauman, O. S.(2016) “The system of macro-prudential regulation tools and their use in Ukraine” Naukovi pratsi NDFI, vol. 4, pp. 34-45.

National Bank of Ukraine (2018) “Statistics on financial stability indicators”, [Online], available at: https //bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575. (Accessed 02 July 2019).

Polikarpova, O. S (2015)“Financial imbalances and macro-prudential policies in the currency union” Problemy ekonomiky, vol.4, pp. 46-52.

European system risk board. Establishment of the ESRB, [Online], available at: https://www.esrb. europa.eu/news/pr/2010/html/index.en.html. (Accessed 02 July 2019).

Опубліковано
2019-08-27
Номер
Розділ
Статьи