ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

  • N. Н. Fatіukha
  • T. A. Grishunova
Ключові слова: аналіз; банк; процентний дохід; комісійний дохід; дохід від торговельних операцій; інші банківські доходи; небанківські операційні доходи; прибуток.

Анотація

У статті розглянуто основні підходи щодо визначення та класифікації доходів банківської установи, які визнані банком, від здійснення банківської діяльності згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» та від іншої діяльності, що здійснюється відповідно до законодавства України, з метою відображення їх у фінансовій звітності, які слід розглядати як доходи, отримані в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банку. Для визнання доходу банк застосовує п’яти крокову модель аналізу: ідентифікувати договір; ідентифікувати окремі зобов’язання до виконання в межах укладеного договору; визначити ціну договору; розподілити ціну договору між зобов’язаннями до виконання; визнати дохід, коли (або в міру того, як) виконується зобов’язання до виконання. Розглянуто підходи різних науковців щодо тлумачення поняття «доходи банку», що дозволило розглядати їх з двох точок зору: як сукупний результат від здійснення банком різного виду операцій та від змін в балансі активу та пасиву. Виокремлені основні завдання доходів банку, які полягають в наступному: основна частина доходів банку спрямовуються на покриття витрат, які пов’язані з банківської діяльність, таким чином забезпечуючи самоокупність операцій банку та частина доходів банку становить основу для формування чистого прибутку, за рахунок чого формуються фонди та резерви, необхідні для зниження можливих ризиків та самофінансування розвитку банку в довгостроковій перспективі. Виділено ряд класифікаційних ознак доходів банку: процентний дохід, комісійний дохід, дохід від торговельних операцій, інші банківські та небанківські операційні доходи.Слід відмітит, що доходи банку піддаються впливу широкого спектру різних чинників, як зовнішніх, так і тих, на які банк може здійснювати певний вплив (внутрішніх). Банківська установа зобов’язана враховувати як мінімум ті фактори, від яких залежать базові структурні елементи: процентний, комісійний дохід та результат від проведення торговельних операцій.

Посилання

Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 (Редакція станом на 09.02.2019) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Аналіз банківської діяльності [Текст]: Підручник / [А. М. Герасимович; М. Д. Алексеєнко; І. М. Парасій-Вергуненко та ін.]; За ред. А. М. Герасимовича. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 600 с. - ISBN 966 –574 – 567 – 0.

Енциклопедія банківської справи України [Текст] : енциклопедія / за ред.. В.С.Стельмаха – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.

Зоря О. П. Методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності банківської установи [Текст] / О. П. Зоря, М. В. Зуєва // Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід – Київ. – 2018. – № 15.– С. 29 – 32.

Зоря О. П. Особливості обліку та аналізу процентних та комісійних доходів банку / О. П. Зоря, С. О. Чепка // "Ефективна економіка". – 2013.– № 9 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2363.

Криклій О. А. Управління прибутком банку [Текст]: монографія / Криклій, О. А., Маслак Н.Г. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 136 с.

Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності [Текст]: навч.-метод. посібник. для самост.вивч.дисц. / І.М. Парасій-Вергуненко. – К.:КНЕУ, 2003.– 347.

Снігурська Л.П. Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку: Дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Л.П. Снігурська; Київський національний економічний ун-т. – К., 2003. – 282 с.

Стойко О. Я. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / О.Я. Стойко. – К.: Економіка, 2004. – 456 с.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine " "On Banks and Banking" No. 2121-III of December 7, 2000 (Revised as of 02.09.2019), available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (Accessed 01 July 2019).

Herasymovych, A. M. Alekseienko, M. D. Parasii-Verhunenko, I. M. and others (2006), Analiz bankivskoi diialnosti [Banking Analysis], 2nd ed., KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 600, ISBN 966 –574 – 567 – 0.

Stelmakh, V.S. (2001), Entsyklopediia bankivskoi spravy Ukrainy [Encyclopedia of banking of Ukraine], Molod, In Yure, Kyiv, Ukraine, P. 680.

Zoria, O. P. and Zuieva, M. V. (2018), "Methodological forms of information on income, costs and financial results of reporting segments and its disclosure in financial statements of banking institution", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 29 – 32, available at: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6218&i=5 (Accessed 01 July 2019).

Zoria, O. P. and Chepka, S. O. (2013), "Features of accounting and analysis of interest and commission income of the bank", Efektyvna ekonomika, vol. 9 // [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2363 (Accessed 01 July 2019).

Kryklii, O. A. and Maslak, N.H. (2008), Upravlinnia prybutkom banku [Bank Profit Management], DVNZ «UABS NBU», Sumy, Ukraine, P. 136.

Parasii-Verhunenko, I.M. (2003), Analiz bankivskoi diialnosti [Banking Analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine, P.347.

Snihurska, L.P. (2003), "Accounting and analysis of income and expenses of a commercial bank", Abstract of Ph.D. dissertation, 08.06.04, Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi un-t., Kyiv, Ukraine, P.282.

Stoiko, O. Ya. (2004), Bankivski operatsii [Bank operations], Ekonomika, Kyiv, Ukraine, P.456.

Опубліковано
2019-08-27
Номер
Розділ
Статьи