ВИБІР МОДЕЛІ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЯК АНАЛІТИЧНА ОСНОВА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

  • O. P. Kavtysh
  • V. A. Boyko
Ключові слова: ресурсний потенціал; ринок електричної енергії; ціна; державне регулювання; теорія корисності; функція корисності; управлінське рішення.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань щодо підвищення ефективності управління електроенергетичними ресурсами у структурі ресурсного потенціалу вітчизняних підприємств в умовах трансформації ринку електричної енергії. Виявлено, що одним з основних питань, що наразі стоїть перед менеджментом підприємств є пошук аналітичної бази, яка дозволить обрати найбільш оптимальну модель ринку з урахуванням механізмів їхнього функціонування, насамперед, по відношенню до ціноутворення на електроенергію. З цих позицій проаналізовано відповідні механізми, характерні для ринку двосторонніх договорів, на добу на перед або внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку, а також визначено особливості процесу ціноутворення на електричну енергію на них. Обґрунтовано, що для здійснення раціонального вибору моделі роботи на ринку електроенергії та формування відповідних інструментів взаємодії з його учасниками менеджменту (в т.ч. енергоменеджменту) підприємств-споживачів доцільно удосконалювати аналітичну базу прийняття управлінських рішень. У якості такої аналітичної основи запропоновано використання положень теорії корисності Дж. фон Неймана і О. Моргенштерна. Обґрунтовано ключові змінні значення цільової функції корисності і доцільність їхнього застосування у процесі вибору відповідної моделі ринку електричної енергії.

Посилання

Колєсніченко А. С. Новий ринок електричної енергії України: складові та умови функціонування суб’єктів [Електронний ресурс] А. С. Колєсніченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2015. - № 12(143) – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI.

Кодекс систем розподілу: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 р. N 310 [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр - 2018. - № 75. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18

Press/22632/1/EEE_2015_12_Koliesnichenko_Novyi_rynok.pdf.

Правила ринку: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 р. N 307 [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр - 2018. - № 117. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18.

Дані офіційного сайту НКРЕКП України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nerc.gov.ua/?id=11889.

Закон України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VІІІ від 13.04.2017 р. [Електронний ресурс] // ВВР. − 2017. − №№27-28. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2019-19.

Кодекс систем передачі: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 р. N 309 [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр - 2018. - № 75. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18.

Правила ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 р. № 308 [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр - 2018. - № 118. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18.

Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. / С.А. Ус, Л.С. Коряшкіна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 300 с.

Koliesnichenko, A. S. (2015), "New Electricity Market in Ukraine: Components and Conditions for the Functioning of Entities", Jenergosberezhenie. Jenergetika. Jenergoaudit, vol. 12(143), [Online], available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI- (Accessed 02 July 2019).

National Commission, which carries out state regulation in the spheres of energy and utilities (2018), Resolution of the National Commission, which carries out state regulation in the spheres of energy and utilities from 14.03.2018 N 310 "Code of Distribution Systems", Uriadovyi kurier, vol. 75, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18Press/22632/1/EEE_2015_12_Koliesnichenko_Novyi_rynok.pdf (Accessed 02 July 2019).

National Commission, which carries out state regulation in the spheres of energy and utilities (2018), Resolution of the National Commission, which carries out state regulation in the fields of energy and utilities from 14.03.2018 N 307 " Market rules", Uriadovyi kurier, vol. 117, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18 (Accessed 02 July 2019).

Data of the official site of the NCCREC of Ukraine, [Online], available at:http://www.nerc.gov.ua/?id=11889 (Accessed 02 July 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine " On the Electricity Market", VVR, vol. 27-28, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2019-19 (Accessed 02 July 2019).

National Commission, which carries out state regulation in the spheres of energy and utilities (2018), Resolution of the National Commission, which carries out state regulation in the spheres of energy and utilities from 14.03.2018 N 309 "Code of transmission systems", Uriadovyi kurier, vol. 75, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18 (Accessed 02 July 2019).

National Commission, which carries out state regulation in the spheres of energy and utilities (2018), Resolution of the National Commission, which carries out the state regulation in the spheres of energy and utilities from March 14, 2018, No. 308 "The rules of the market "for the day beforehand" and the internal market", Uriadovyi kurier, vol. 118, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18 (Accessed 02 July 2019).

Us, S.A. and Koriashkina, L.S. (2014), Modeli y metody pryiniattia rishen [Models and methods of decision making], M-vo osvity i nauky Ukrainy, Nats. hirn. un-t, Ukraine, P. 300.

Опубліковано
2019-08-27
Номер
Розділ
Статьи