ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ІДЕЇ ДЛЯ РЕФОРМИ

  • V. Chentsov
  • І. Degtyarova
  • Olha Hryhorash
Ключові слова: вища освіта; державне фінансування; державне замовлення; контингент студентів; чиста приведена вартість; кредити студентам; фінансова автономія; сталий розвиток.

Анотація

Стаття присвячена аналізу ефективності системи фінансування вищої освіти в Україні на національному рівні та з перспективи локального розвитку (на прикладі міста Дніпро). Наше дослідження підтверджує факт, що система розподілу та розміщення державного фінансування між закладами вищої освіти в Україні має низьку ефективність та потребує реформування.Чинна система державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою не забезпечує рівного доступу до вищої освіти і не може гарантувати бюджетні місця кращим вступникам із високими результатами ЗНО, не створює чесної конкуренції між університетами. Система не є ефективною за своїм визначенням як замовлення держави на кадри й не заохочує випускників працювати за їхнім профілем та/або в державних установах, що негативно впливає на розвиток економіки, особливо в регіонах. Крім того, відсутність механізму моніторингу працевлаштування та професійного розвитку випускників вишів, особливо тих, хто навчався за коштами державного або місцевих бюджетів, ставить під сумнів доцільність усього механізму державного замовлення у його наявній моделі.Авторами проаналізовано бюджетні витрати на фінансування вищої освіти в Україні та її ефективність. Особливу увагу було приділено вивченню результатів прийому до вищих навчальних закладів у місті Дніпро в 2016-2018 рр. У висновку запропоновано новий механізм удосконалення наявної системи фінансування вищої освіти в Україні шляхом запровадження диверсифікованої системи державного фінансування та нової моделі державного студентського кредитування. Частково результати дослідження викладено у попередніх публікаціях авторів [2].

Посилання

Adrian Ziderman. Financing Universities Through Vouchers: Lessons from the Republic of Georgia. Higher Education Policy. June 2017, Volume 30, Issue 2, pp 161–184.

Degtyarova Iryna, Hryhorash Olha, Chentsov Victor (2018). The mechanism of higher education funding in Ukraine: nationwide and local perspective. Investment Management and Financial Innovations, Volume 15, Issue 3, 2018.

Financing and deregulation in higher education (2013) / edited by J.Woźnicki, Warsaw. [Electronic resource]. Available at: http://pbc.biaman.pl/Content/27641/Financing_wersja_ostat.pdf.

Higher Education System Performance Framework 2014-2016, HEA/DES, Dublin, 2016. [Electronic resource]. Available at: http://hea.ie/assets/uploads/2017/06/DES-System-Performance-Framework.pdf.

Jamil Salmi (1999). Student Loans in an International Perspective: The World Bank Experience. [Electronic resource]. Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTLL/Resources/student_loans.pdf.

Marianne Guille (2000). Students Loans in Europe An Overview. [Electronic resource]. Available at: https://www.etla.fi/PURE/StudentLoans_fullpaper.pdf.

Pruvot E.B., Claeys-Kulik AL., Estermann T. (2015) Strategies for Efficient Funding of Universities in Europe. [Electronic resource]. Available at: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-20877-0_11.

The European University Association (2018). Public Funding Observatory [Electronic resource]. Available at: http://eua.be/activities-services/projects/eua-online-tools/public-funding-observatory-tool.aspx.

The European University Association (2018). University Efficiency Hub [Electronic resource]. Available at: http://efficiency.eua.eu/about.

Thomas Estermann, Enora Bennetot Pruvot (2011) Financially Sustainable Universities II. [Electronic resource]. Available at: http://eua.be/Libraries/publications-homepage-list/Financially_Sustainable_ Universities_II.pdf?sfvrsn=2.

Стадний Є. Концептуальна модель державного фінансування ВНЗ за результатами діяльності /[Електронний ресурс] / https://cedos.org.ua/uk/articles/kontseptualna-model-derzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-rezultatamy-diialnosti.

Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету. Матеріали Державної казначейської служби України. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/.

Вища освіта в Україні [Електронний ресурс] : Статистична інформація Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Вища освіта в Україні: порядок денний для реформ / за заг. ред. Є. Б. Ніколаєва. – К., 2017. – 61 с.

Індекси споживчих цін на товари та послуги. [Електронний ресурс] : Статистична інформація Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19.

Про деякі питання запровадження індикативної собівартості [Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-postanovi-kabminu-pro-deyaki-pitannya-zaprovadzhennya-indikativnoyi-sobivartosti.

Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 916. [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/916-2003-%D0%BF.

Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 673. [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF.

Сацик В. Фінансування університетів за результатами діяльності: європейська практика, яка не є “магічною формулою” [Електронний ресурс] // В. Сацик. – Режим доступу: http://www.edu-trends.info/education-news-july-2015/].

Совсун І. Нова модель фінансування вищої освіти повинна бути прозорою й ефективною у використанні бюджетних коштів [Електронний ресурс] // І. Совсун. - Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2016-03-15-inna-sovsun-nova-model-finansuvannya-vishhoyi-osviti.

Ziderman, A. (2017), “Financing Universities Through Vouchers: Lessons from the Republic of Georgia”, Higher Education Policy, Vo. 30, no. 2, pp 161–184.

Degtyarova, I. Hryhorash, O. and Chentsov, V. (2018), “The mechanism of higher education funding in Ukraine: nationwide and local perspective”. Investment Management and Financial Innovations, Volume 15, Issue 3, 2018.

Woźnicki, J. (2013), “Financing and deregulation in higher educatio”, available at: http://pbc.biaman.pl/Content/27641/Financing_wersja_ostat.pdf (Accessed 15 July 2019).

HEA/DES (2016), “Higher Education System Performance Framework 2014-2016”, Dublin, available at: http://hea.ie/assets/uploads/2017/06/DES-System-Performance-Framework.pdf (Accessed 15 July 2019).

Salmi, J. (1999), “Student Loans in an International Perspective: The World Bank Experience.”, available at: http://siteresources.worldbank.org/INTLL/Resources/student_loans.pdf (Accessed 15 July 2019).

Guille, M. (2000), “Students Loans in Europe An Overview”, available at: https://www.etla.fi/PURE/StudentLoans_fullpaper.pdf (Accessed 15 July 2019).

Pruvot, E.B. Claeys-Kulik, A.L. and Estermann, T. (2015), “Strategies for Efficient Funding of Universities in Europe”, available at: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-20877-0_11 (Accessed 15 July 2019).

The European University Association (2018), “Public Funding Observatory”, available at: http://eua.be/activities-services/projects/eua-online-tools/public-funding-observatory-tool.aspx (Accessed 15 July 2019).

The European University Association (2018), “University Efficiency Hub”, available at: http://efficiency.eua.eu/about (Accessed 15 July 2019).

Estermann, T. and Pruvot, E.B. (2011), “Financially Sustainable Universities II”, available at: http://eua.be/Libraries/publications-homepage-list/Financially_Sustainable_Universities_II.pdf?sfvrsn=2 (Accessed 15 July 2019).

Stadnyi, Ye. (2016), “Conceptual model of state funding of higher educational institutions by results of activity”, CEDOS, [Online], available at: https://cedos.org.ua/uk/articles/kontseptualna-model-derzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-rezultatamy-diialnosti (Accessed 15 July 2019).

The official site of State Treasury Service in Ukraine (2019), “Expenditures on the program classification of expenditures and lending to the state budget”, available at: http://www.treasury.gov.ua/ (Accessed 15 July 2019).

The official site of State Statistic Service in Ukraine (2019), “Higher education in Ukraine “, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 July 2019).

Nikolayev, Ye. B. (2017), Vyshcha osvita v Ukraini: poriadok dennyi dlia reform [Higher Education in Ukraine: An Agenda for Reforms], Kyiv, Ukraine.

The official site of State Statistic Service in Ukraine (2019), “Consumer price indices for goods and services”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 July 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On higher education", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Accessed 15 July 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On State Service", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (Accessed 15 July 2019).

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), The order " On Approval of the Procedure for preferential crediting for vocational and higher education Procedure for Granting Favored Public Loans for Higher Education", available at: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-postanovi-kabminu-pro-deyaki-pitannya-zaprovadzhennya-indikativnoyi-sobivartosti (Accessed 15 July 2019).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), The order "On Approval of the Procedure for Granting Favored Public Loans for Higher Education", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/916-2003-%D0%BF (Accessed 15 July 2019).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), The order "On Approval of the Procedure for preferential crediting for vocational and higher education Procedure for Granting Favored Public Loans for Higher Education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF (Accessed 15 Jul 2019).

Satsyk, V. (2015), “University funding by results: European practice, which is not a "magic formula”, [Online], available at: http://www.edu-trends.info/education-news-july-2015/ (Accessed 15 July 2019).

Sovsun, I. (2016), “The new model for higher education funding should be transparent and efficient in using budget funds”, Ministry of Education and Science, [Online], available at: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2016-03-15-inna-sovsun-nova-model-finansuvannya-vishhoyi-osviti (Accessed 15 July 2019).

Опубліковано
2019-08-27
Номер
Розділ
Статьи