ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ

  • N. І. Bohomolova
  • M. A. Lysenkova
Ключові слова: механізм; розвиток;; бізнес; ефективність; витрати; доходи.

Анотація

В статті охарактеризовано особливості фінансово-економічного механізму розвитку підприємств сімейного бізнесу. Розкрито основні тенденції та проблеми їх функціонування в Україні, більшість з яких спричинена нестабільною економічною та політичною ситуацією, недостатніми обсягами інвестицій та інших фінансових ресурсів, недосконалістю механізмів оподаткування та законодавчо-нормативної бази в цілому. Доведено, що розвиток сімейного підприємництва має ґрунтуватися на удосконаленні механізму фінансово-економічної діяльності підприємств  системі, яка визначає порядок організації діяльності, окремих її напрямів (управління доходами, управління витратами, інвестуванням, фінансуванням діяльності, ціноутворенням, оподаткуванням). Підґрунтям і базисом функціонування механізму є збалансування економічних інтересів учасників за рахунок спеціального законодавства, виваженої системи оподаткування результатів діяльності, ціноутворення на продукцію, гарантування фінансової безпеки, тощо. Удосконалення механізму розвитку підприємств сімейного бізнесу полягає в: реалізації цілісної системи планування фінансово-економічної діяльності та орієнтації бізнесу на стратегічний розвиток; забезпеченні управлінської та трудової дисципліни; ефективній співпраці інституцій, соціального партнерства держави та суспільних організацій, підприємців.

Посилання

Артус М.М. Фінансовий механізм в умовах ринкової економіки. Фінанси України. №5. 2005. С. 54-59.

Бондарчук М. Ю. Вплив державної підтримки сімейного бізнесу на розвиток малого підприємництва. Формування ринкових відносин в Україні. № 7. 2013. С. 40-44.

Дерід І. О. Сімейний бізнес: сутність та специфіка у різних країнах світу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. № 1144. Вип. 3(1). 2014. С. 101-104.

Костирко Л. А. Перспективи розвитку фінансового механізму в Україні. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. № 3, 2013. С. 13-18.

Кулиняк І. Я., Кошик О.В. Сімейний бізнес: співвідношення з іншими формами організації бізнесу. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. № 5. 2014. С. 89-93.

Кулиняк І. Я., Кошик О.В. Сімейний бізнес: сутність поняття. Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 24.9. 2014. С. 390-394.

Солоненко Ю.В. Інтернаціоналізація сімейного бізнесу: сутність процесу та чинники впливу. Економіка і організація управління. Вип. 2. 2018. С. 84-91.

Солоненко Ю.В., Трегубов О.С. Рольова ідентифікація засновника сімейного бізнесу. Теоретичні та прикладні питання економіки. Вип. 2. 2018. С. 52-61.

Купалова М. М. Функції сімейного бізнесу у сучасному українському суспільстві. Український соціологічний журнал. № 1-2. 2017. С. 257-261.

Чухрай Н. І., Кулиняк І. Я. Сімейне підприємництво в Україні: стан, бар’єри та напрями їх подолання. Сучасний інструментарій та галузеві особливості управління підприємствами України : монографія. Львів, 2014. С. 124-144.

Artus, M.M. (2005), ”Financial mechanism in a market economy”, Finansy Ukrainy, vol. 5, pp. 54–59.

Bondarchuk, M. Yu. (2013), ”Influence of state support of family business on small business development”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 7, рр. С. 40-44.

Derid, I. O. (2014), ”Family Business: Essence and Specificity in Different Countries”, Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia : Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm, vol. 1144, 3(1), рр. 101-104.

Kostyrko, L. A. (2013), ”Prospects for the development of a financial mechanism in Ukraine”, Naukovyj visnyk: Finansy, banky, investytsii, vol. 3, рр. С. 13-18.

Kulyniak, I. Ya. and Koshyk, O.V. (2014), ” Family business: the relationship with other forms of business organization”, Derzhava ta rehiony. Seriia : Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 5, рр. 89-93.

Kulyniak, I. Ya. and Koshyk, O.V. (2014), ”Family business: the essence of the concept”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 24.9, рр. 390-394.

Solonenko, Yu.V. (2018), ”Internationalization of family business: the essence of the process and factors of influence”, Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 2, рр. 84-91.

Solonenko, Yu.V. and Trehubov, O.S. (2018), ”Role identification of the founder of family business”, Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol. 2, рр.52-61.

Kupalova, M. M. (2017), ”Functions of family business in modern Ukrainian society”, Ukrainskyi sotsiolohichnyi zhurnal, vol. 1-2, рр. 257-261.

Chukhrai, N. I. and Kulyniak, I. Ya. (2014), ” Family business in Ukraine: the state, barriers and ways to overcome them”, Suchasnyi instrumentarii ta haluzevi osoblyvosti upravlinnia pidpryiemstvamy Ukrainy : monohrafiia. Lviv, pp. 124-144.

Опубліковано
2019-08-27
Номер
Розділ
Статьи