ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  • L. V. Gutsalenko
  • N. O. Havrylova
Ключові слова: інвентаризація; розрахункові операції; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; облік.

Анотація

У статті розглянуто сутність, зміст та роль інвентаризації розрахункових операцій в господарській діяльності підприємств. Наведено підходи вітчизняних вчених до висвітлення питань інвентаризації. Розкритті питання порядку, методики здійснення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованостей. Розглянуто особливості документування результатів інвентаризації розрахункових операцій. Висвітлено проблемні питання проведення інвентаризації в сучасних умовах. Виокремлено особливості проведення інвентаризації розрахунків шляхом документальної перевірки. Вказано, що під час документальної перевірки установлюються правильність розрахунків із банками, контролюючими органами, іншими підприємствами, заборгованість підзвітних осіб, обгрунтованість сум дебіторської, кредиторської і депонентської заборгованостей, реальність заборгованості працівникам з оплати праці та громадянам (безпосередньо або через роботодавців) за соціальними виплатами, тощо. Здійснено оцінку підходів вчених щодо ототожнення інвентаризації з методом господарського контролю та вирішення завдань інвентаризації як прийому аудиту. Доведено важливість і актуальність інвентаризаційного процесу для підприємства, основним призначенням якого є визначення достовірності даних обліку і фінансової звітності, з метою забезпечення ефективності прийняття стратегічно важливих для організації управлінських рішень. Доведено, що для удосконалення інвентаризації розрахункових операцій потрібно враховувати чинники (правильність рішення власника щодо проведення інвентаризації, підбір кадрів, які здатні втілювати в життя рішення власника, щодо об’єктивного проведення інвентаризації, контроль виконання – під яким розуміють постійний, груповий аналіз процесу і результатів роботи членів інвентаризаційних комісій), які пливають на порядок її проведення та принципи (раптовість, оперативність, своєчасність, доцільність, обов`язковість проведення), яких необхідно дотримуватись. Наголошено на тому, що керівники та головні бухгалтера недооцінюють важливості фактичного її здійснення та проводять інвентаризацію лише в тому випадку, коли її практично неможливо уникнути. Доведено, що проведення інвентаризацій розрахункових операцій є надійним гарантом об’єктивності наведеної інформації у фінансовій звітності та впливає на забезпечення ефективності діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта.

Посилання

Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. Реалізація контрольної функції обліку в управління поточними зобов’язаннями підприємств / Гуцаленко Л.В., Марчук У.О.// Вісник аграрної науки Причорномор’я № 2 (83), 2015, Т.1, С.43-48.

Гуцаленко Л.В., Коцупатрий М.М., Марчук У.О. Внутрішньогосподарський контроль / Гуцаленко Л.В., Коцупатрий М.М., Марчук У.О.//. К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 496 с.

Кузик Н.П. Нормативно-правове забезпечення інвентаризації активів і зобов’язань: зміни 2015 / Н.П. Кузик, О.А. Боярова // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2014. – №23-24. – С. 13-19.

Кузьмін Д.Л. Класифікація інвентаризацій для цілей обліку і контролю [Електронний ресурс] /Д.Л.Кузьмін. - Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/4078/1/68.pdf.

Муравський В. Автоматизація інвентаризації в комп'ютерно - комунікаційній формі обліку [Електронний ресурс]/ В.Муравський - Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/759-1591-1-SM.pdf.pdf.

Наказ Міністерства фінансів «Про затвердження типових форм для відображення результатів інвентаризації» від 17.06.2015 р. № 572. [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0788-15.

Олійник С. Роль інвентаризації в формуванні достовірної фінансової звітності та шляхи її вдосконалення / С. Олійник [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sophus.at.ua/inventarizaciji_shljakhi_jiji.

Олійник С.О. Напрями удосконалення обліку дебіторської заборгованості /Олійник С.О.// Збірник наукових праць міжнар.наук.-практ. Інтернет-конф.-Тернопіль:Крок, 2015.-С.285-288.

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань [Електронний ресурс] Наказ Міністерства фінансів України від 2.09.2014 №879. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.

Сморжанюк Т.П. Інвентаризація – один із головних методів обліку і контролю / Т.П. Сморжанюк // Молодий вчений. – 2015. – №2. – С. 66-69.

Харламова О.В., Особливості інвентаризації для цілей складання МСФЗ-звітності / Харламова О. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету- 2015.- №11– С. 298-300.

Hutsalenko, L.V. and Marchuk, U.O. (2015), “Implementation of the control function of accounting in the management of current obligations of enterprises”, Journal of Agrarian Science of the Black Sea Region, vol. 2 (83), no.1, pp.43-48.

Hutsalenko, L.V. Kotsupatry, M.M. and Marchuk, U.O. (2014), Vnutrishn'ohospodars'kyj kontrol' [Internal control], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.

Kuzyk, N.P. (2014), “Legislative provision of inventory of assets and liabilities: changes”, Accounting in agriculture, vol. 23-24, pp. 13-19.

Kuzmin, D. L. (2008), “Classification of inventories for accounting and control purposes”, available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/4078/1/68.pdf (Accessed 05 July 2019).

Muravsky, V. (2017), “Automation of inventory in the computer-communication form of accounting”, [Online], available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/759-1591-1-SM.pdf (Accessed 05 July 2019).

Ministry of Finance (2015), Order "On approval of standard forms for displaying the results of inventory", [Online], available at: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0788-15 (Accessed 05 July 2019).

Oliynyk, S.O. (2018), “The role of inventory in the formation of reliable financial reporting and ways to improve it”, [Online], available at: http://sophus.at.ua/inventarizaciji_shljakhi_jiji (Accessed 05 July 2019).

Oliynyk, S.O. (2015), “Areas of improvement of accounts receivable”, Napriamy udoskonalennia obliku debitors'koi zaborhovanosti [Compilation of scientific papers international scientific-practical. Internet-conference], Krok, Ternopil, Ukraine, pp.285-288.

Ministry of Finance of Ukraine (2014), Order “Regulations on the inventory of assets and liabilities”, [Online], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 (Accessed 05 July 2019).

Smorzhanyuk, T.P. (2015), “Inventory - one of the main methods of accounting and control”, Young scientist, vol. 2, pp. 66-69.

Kharlamova, O.V. (2015), “Features of inventory for the purposes of drawing up IFRS-reporting”, Scientific Bulletin of the International Humanitarian University, vol. 11, pp. 298-300.

Опубліковано
2019-08-27
Номер
Розділ
Статьи